W jaki sposób należy zmienić statut spółdzielni w związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach socjalnych?

zmiany w prawie dot. spółdzielni socjalnych

Dzisiaj zajmiemy się zdefiniowaniem obszarów, w których konieczna może być zmiana statutu w związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach socjalnych. Łącznie wyodrębniłem 7 zmian opisując je oraz oceniając prawdopodobieństwo konieczności ich wprowadzenia.

Jeśli jeszcze nie czytałeś moich wpisów dot. zmian w ustawie, polecam Ci ich lekturę na początek. Poniższy wpis będzie łatwiejszy do strawienia. Zapraszam więc:

Jeśli z kolei chcesz sobie przypomnieć, jak wygląda procedura zmiany statutu polecam ten wpis na blogu.

Poniżej przedstawiam potencjalne obszary, w których trzeba będzie zmienić statut.

Obszar #1 Zdefiniowanie celów spółdzielni oraz działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej

Opis zmian: standardowo na początku statutu zamieszczane są zapisy związane z celami spółdzielni socjalnej oraz definiowane są działania w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej. Przed nowelizacją ustawy działania te wykonywane były tylko na rzecz osób defaworyzowanych będących członkami spółdzielni. Nowelizacja przyniosła tutaj zmianę polegającą na dodaniu do tych zapisów również pracowników spółdzielni (więcej o tym pisałem tutaj; tej sprawy dotyczy zmiana #1). W tym zakresie należy dostosować statut.

Ocena prawdopodobieństwa konieczności wprowadzenia zmian: wysokie – należy przeanalizować sposób zapisu celów i działań reintegracyjnych w swojej spółdzielni.

Obszar #2 Zdefiniowanie grupy osób defaworyzowanych

Opis zmian: jeśli w statucie Twojej spółdzielni, w części dot. członków spółdzielni zostały wymienione konkretne grupy osób defaworyzownaych, które mogą być członkami spółdzielni socjalnej, to należy te zapisy rozszerzyć o kolejne osoby (zmiana #4 opisana pod tym linkiem) zgodnie z ze zmianami w ustawie o spółdzielniach socjalnych.

W moim wzorze statutu posługiwałem się takim zapisem: „Członkiem Spółdzielni mogą być wyłącznie osoby przewidziane w odpowiednich przepisach prawa, w tym w szczególności osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.”

Jeśli masz podobny zapis w swoim statucie, to nie musisz w tym zakresie dokonywać żadnych zmian. Taki zapis będzie adekwatny również w nowych warunkach.

Ocena prawdopodobieństwa konieczności wprowadzenia zmian: średnie – należy przeanalizować sposób zdefiniowania grupy osób defaworyzowanych w statucie swojej spółdzielni.

Obszar #3 Sposób podziału nadwyżki bilansowej

Opis zmian: należy przewidzieć nowe proporcje podziału nadwyżki oraz fundusz wzajemnościowy, zamiast funduszu inwestycyjnego (o szczegółach tej zmiany pisałem tutaj, zmiana #11). Kwestia wprowadzenia funduszu wzajemnościowego zamiast inwestycyjnego  dotyczy zarówno miejsca, w którym jest mowa o podziale nadwyżki bilansowej, jak i miejsca w którym są wymienione fundusze spółdzielni.

Ocena prawdopodobieństwa konieczności wprowadzenia zmian: pewne – tzn. statut każdej spółdzielni musi zostać dostosowany do nowych zasad podziału nadwyżki. Jeden wyjątek: jeśli w statucie Twojej spółdzielni zostało to uregulowane w elastyczny sposób, np. poprzez zapis w rodzaju „Nadwyżkę bilansową należy podzielić zgodnie z zasadami przewidzianymi w odpowiednich przepisach prawa”, to wówczas wystarczy zamienić tylko fundusz inwestycyjny na wzajmenościowy w części dot. funduszy.

Wizualizacja płyty z pakiety "Prawo w spółdzielni socjalnej. Niezbędnik praktyka"Jeśli chcesz pracować w spółdzielni na sprawdzonych wzorach dokumentów, polecam Twojej uwadze pakiet „Prawo w spółdzielni socjalnej. Niezbędnik praktyka”. Znajdziesz tam omówienie najczęstszych decyzji organów spółdzielni oraz wzory i przykłady dokumentów, co znacznie zmniejsza ryzyko błędów (na pakiet składa się zeszyt treningowy i płyta z wzorami dokumentów).

Obszar #4 Dotacja wnoszona w formie wkładów

Opis zmian: jeśli statut Twojej spółdzielni przewidywał wnoszenie dotacji z Funduszu Pracy czy z PFRON w formie wkładów, to te zapisy będą już niepotrzebne (nie będzie już dotacji w formie wkładów, więcej pisałem o tym tutaj w zmianie #19).  W związku z tym, moim zdaniem, najlepiej te zapisy usunąć.

Ocena prawdopodobieństwa konieczności wprowadzenia zmian: średnie, sprawdź czy Twój statut przewidywał wnoszenie dotacji w formie wkładów.

Obszar #5 Wcześniejsze przyjęcie w poczet członków osób defaworyzowanych w spółdzielni socjalnej założonej przez osoby prawne

Opis zmian: jeśli chcesz mieć możliwość wcześniejszego przyjęcia w poczet członków osób defaworyzowanych tj. przed upływem 12 miesięcy od ich zatrudnienia, to powinieneś przewidzieć tę opcję w statucie (zobacz: zmianę #7 opisaną tutaj).

Ocena prawdopodobieństwa konieczności wprowadzenia zmian: wedle uznania / decyzji członków spółdzielni. Nie dotyczy to spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby fizyczne lub spółdzielni socjalnej prowadzonej przez osoby prawne, o ile minęło już 11 miesięcy od zarejestrowania w KRS (zakładam, że gdy minie 11 miesięcy zmiany statutu w tym zakresie nie będą już miały sensu – zanim zarejestrujemy zmianę statutu w sądzie, szybciej mienie owe 12 miesięcy, o których mówi ustawa).

Sprawa #6 Umowa, na podstawie której zatrudniony jest zarząd

Opis zmian: jeśli statut Twojej spółdzielni przewidywał zatrudnienie członków zarządu na bazie umów cywilno – prawnych, to należy to zmienić wpisując odpowiednią formułę z ustawy o spółdzielniach socjalnych – „Z członkami zarządu zatrudnianymi w spółdzielni socjalnej rada nadzorcza, a w przypadku braku jej powołania walne zgromadzenie, nawiązuje stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę albo umowy o pracę.” Jeśli z kolei statut nic na ten temat nie mówił, to nie jest konieczne wprowadzanie jakichkolwiek zmian.

Ocena prawdopodobieństwa konieczności wprowadzenia zmian: średnie, zależnie od aktualnego brzmienia Twojego statutu.

Obszar #7 Inne

Nie jestem w stanie napisać wyczerpującej listy, bo nie znam Twojego statutu ? Być może masz również uregulowane inne sprawy, które ostatnio się zmieniły. Zachęcam więc do samodzielnego analizowania zmian w ustawie o spółdzielniach socjalnych, ewentualnie skorzystania z doradztwa prawnego świadczonego przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Z konkretnych spraw przychodzi mi do głowy jeszcze potrzeba zmiany proporcji osób defaworyzowanych w grupie członków / pracowników w spółdzielni w przypadku spółdzielni np. świadczącej usługi społeczne (zerknij do zmian #4 i #6 opisanych tutaj). Wówczas będzie nas obowiązywał limit 30% osób defaworyzowanych w grupie pracowników / członków spółdzielni (zamiast limitu 50%).

A może chcesz zobaczyć, jakie zmiany wprowadziłem w swoim wzorze statutu? Jeśli tak, daj mi znać, a wyślę Ci ten statut z zaznaczonymi zmianami.

Czas na ostatnie pytanie…

Kiedy należy dokonać zmian w statucie?

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw: “W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy spółdzielnie socjalne dostosują postanowienia swoich statutów do wymogów określonych w art. 10 ustawy zmienianej w art. 1 (dot. zasad podziału nadwyżki bilansowej – przypis WZ) w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

Oznacza to, że zmian należy dokonać do końca września 2018 r.. Niemniej jednak zalecam, by zrobić to na najbliższym walnym zgromadzeniu, czyli przy okazji zatwierdzania sprawozdań finansowych za 2017 r.

 

To tyle nt. zakresu zmian w ustawie o spółdzielniach socjalnych, w związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach socjalnych. Jeśli masz pytania lub spostrzeżenia w temacie, komentarze poniżej są oczywiście mile widziane.

5/5 - (1 vote)

16 thoughts on “W jaki sposób należy zmienić statut spółdzielni w związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach socjalnych?

 1. Krzysztof says:

  Czy w związku z dodaniem do art. 12 ustawy o spółdzielniach socjalnych ust.
  1b, (który wejdzie w życie 31.03.2018r.) w brzmieniu: „Z członkami zarządu zatrudnianymi w spółdzielni socjalnej rada nadzorcza, a w przypadku braku jej powołania walne zgromadzenie, nawiązuje stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę albo umowy o pracę”, obligatoryjne jest zawarcie umowy o pracę z członkami zarządu? Sprawa dotyczy spółdzielni socjalnej osób prawnych (samorządowych), w której członkami zarządu (zgodnie z regulaminem przyznawania dotacji na utworzenie spółdzielni socjalnych) są co najmniej dwie osoby z grupy inicjatywnej – pracownicy samorządowi.

  • Waldek Żbik says:

   Dzień dobry,

   Tak, w moim odczuciu powinna być zawarta umowa o pracę w takiej sytuacji.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

 2. Mariusz iciek says:

  Witam serdecznie.
  Miałbym pytanie natury formalnej:
  – czy jest taka możliwość lub czy można tak zrobić, aby zmianę statutu można było zatwierdzić na tym samym Walnym, na którym zatwierdza się sprawozdanie finansowe i udziela absolutorium dla Zarządu Spółdzielni?
  Proszę o wyjaśnienie kwestii.
  Pozdrawiam.

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry Panie Mariuszu,

   Oczywiście nie ma ku temu żadnych przeszkód. Proszę tylko pamiętać, by uwzględnić to w porządku obrad w ramach zawiadomienia przekazywanego członkom i Krajowej Radzie Spółdzielczej (w sposób i w terminach wynikających ze statutu). Warto także dołączyć projekt uchwały w sprawie zmian statutu.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

 3. Damian says:

  Panie Waldemarze,

  pisze Pan, że nie będzie już dotacji w formie wkładów. Owszem, ustawa nie posługuje się już tym pojęciem, ale czy oznacza to, że w statucie spółdzielni nie można wprowadzić obowiązku wniesienia takiej “nowej” dotacji również w formie wkładu? Nie musi tak być, ale chyba może (i w związku z tym można zostawić stare zapisy statutowe)? W końcu byłaby to najprostsza forma, inaczej jak wnosić taką dotację na rzecz spółdzielni – jako udziały?

  Pozdrawiam

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Faktycznie bez rozporządzeń wykonawczych do ustawy, można mieć wątpliwości w tej sprawie. Ja uznałem, że nie po to ustawodawca usuwał / zmieniał ten zapis, by zostało po staremu. Udziały nie będą tutaj dobrą formą, więc zakładam, że w jakiś sposób będzie to przekazywane bezpośrednio na konto spółdzielni (podobnie jak teraz dotacja ze środków unijnych), ale to tylko moje przypuszczenie.

   pozdrowienia,
   Waldek Żbik

 4. Ula says:

  Dzień dobry, czy zmiany statutu należny zgłaszać online do KRS wraz ze sprawozdaniem finansowym?

 5. ecka24 says:

  Dzień dobry,

  Chciałabym się dowiedzieć, czy są przewidziane jakieś kary lub sankcje za niedotrzymanie terminu dot. wprowadzenia zmian w statucie spółdzielni socjalnej?
  Czy zmiany w statutach spółdzielni socjalnych mają być zgłoszone do KRS do końca września, czy wystarczy, aby do tego czasu odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia członków spółdzielni odnośnie zmian statutowych?

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Ustawa o spółdzielniach socjalnych nie przewiduje w tym zakresie sankcji. Idealne byłoby, gdyby do końca września zarejestrować już zmianę statutu. Biorąc pod uwagę datę i kontekst pytania, to warto co najmniej przegłosować to na walnym zgromadzeniu.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

 6. ecka24 says:

  Dzień dobry,

  Bardzo dziękuję za odpowiedź. Nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie. W jakim terminie, od Walnego Zgromadzenia Członków, zmiany powinny być zgłoszone do KRS (mając na uwadze, że Walne odbyło się w ostatnich dniach października)? 7 dni, 14 dni?

  • Waldemar Żbik says:

   Prawo spółdzielcze daje nam w tej sprawie 30 dni (Art. 12a prawa spółdzielczego: § 1. Zmiana statutu spółdzielni wymaga uchwały walnego zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów. § 2. Zarząd jest obowiązany uchwałę o zmianie statutu zgłosić w ciągu trzydziestu dni od daty jej podjęcia do sądu
   rejestrowego, załączając dwa odpisy protokołu walnego zgromadzenia). Oczywiście można to zrobić szybciej.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

   • Paweł says:

    Mam pytanie. Do dnia dzisiejszego nie został zarejestrowany w KRS nowy statut naszej spoldzielni. Kilku członków zaskarżyło wyniki głosowania. Referendarz jeszcze nic z tym nie zrobił. Jestem członkiem Rady Nadzorczej spółdzielni.Co teraz? Rok już minął, a my bazujemy ciągle na starym statucie. Można tak?
    Z poważaniem
    Paweł Antkowiak

    • Waldemar Żbik says:

     Dzień dobry,

     Póki co nie ma innego wyjścia. Proszę natomiast pamiętać, że jeśli statut jest niezgodny z ustawą, to i tak stosujemy przepisy ustawy.

     pozdrawiam,
     Waldek Żbik

 7. Barbara says:

  Mam pytanie my jesteśmy spółdzielnią rzemieślniczą której zmiany ustawy też dotyczą czy mam rację?

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Zmiany dotyczą tylko spółdzielni socjalnej. Jeśli nazwa Pani spółdzielni miała by określenia “spółdzielnia socjalna”, to tak, ale raczej jest Pani po prostu w spółdzielni pracy.

   pozdrowienia,
   Waldek Żbik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *