Cześć,
Postanowiłem spisać tutaj podstawowe zasady obowiązujące użytkowników tej strony.
Na początku podajemy nasze pełne dane rejestrowe jako Administratora strony: Przedsiębiorstwospołeczne.pl non profit spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Świętego Filipa 23, nr KRS 0000943869.
Poniżej znajdziesz regulamin, który jest zbiorem zasad obowiązujących na naszej stronie. Znajdziesz tutaj warunki korzystania z serwisu, czy umieszczania treści przez użytkowników.
W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail: kontakt@przedsiebiorstwospoleczne.pl lub numerem telefonu 663 069 976. Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 17:00.
Zgodnie z przepisami wyznaczyliśmy punkt kontaktowy, który może służyć do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych, a także z Użytkownikami korzystającymi z serwisu. Punkt kontaktowy znajduje się pod adresem e-mail kontakt@przedsiebiorstwospoleczne.pl. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

#1 Definicje

Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
Administrator – Przedsiębiorstwospołeczne.pl non profit spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Świętego Filipa 23, nr KRS 0000943869
Regulamin – regulamin Serwisu internetowego Spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl dostępny pod adresem https://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/zasady-uzytkownika/
Serwis – strona internetowa działająca pod adresem Spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl
Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci elektronicznej.
Treści użytkownika – wszelkie dane lub informacje wytwarzane lub dostarczane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu, w szczególności:
 • komentarze pod treściami dostępnymi w Serwisie (w tym w szczególności pod wpisami na blogu lub pod lekcjami w kursach online),
 • opinie.
Umowa – umowa zawierana pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczeniem usługi Newsletteru, dostarczanie Treści Cyfrowych Usług Elektronicznych na rzecz Użytkownika.
Usługi Elektroniczne — wszelkie usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

#2 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Jeżeli Użytkownik zamierza zamieścić jakiekolwiek Treści Użytkownika w Serwisie, jest zobowiązany zredagować Treść Użytkownika zgodnie z regułami języka polskiego, w sposób wyważony i merytoryczny.
 2. Użytkownik nie może zamieszczać Treści Użytkownika, które stanowią nielegalne treści w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA) lub w inny sposób są niezgodne z Regulaminem lub dobrymi obyczajami, co oznacza, że nie można zamieszczać Treści Użytkownika, które w szczególności:

a) są niezgodne z tematyką danej podstrony, tj. np. danego wpisu na blogu lub lekcji w ramach kursu online — wypowiedzi powinny być związane z treściami pojawiającymi się w ramach Serwisu;

b) powielają treści, które pojawiały się wcześniej w Serwisie w ramach danej podstrony; przed zamieszczeniem nowej treści Użytkownik jest zobowiązany upewnić się, że podobna treść nie została zamieszczona wcześniej;
c) dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu – sprawy techniczne powinny być zgłaszane przez Użytkowników elektronicznie na adres e-mail kontakt(at)przedsiebiorstwospoleczne.pl;
d) zawierają linki lub inne treści o charakterze spamu;
e) służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Przedsiębiorstwospołeczne.pl non profit spółka z o.o., np. promowaniu konkurencyjnych serwisów internetowych;
f) służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek;
g) służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Użytkowników;
h) nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;
i) propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
j) nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;
k) znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;
l) zawierają treści o charakterze szowinistycznym lub mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;
m) zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;
n) naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;
o) naruszają prawa autorskie jakiejkolwiek osoby trzeciej;
p) zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
r) nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;
s) obrażają uczucia religijne;
t) mogą wywoływać dyskomfort innych Użytkowników, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku wobec innych Użytkowników;
u) naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobry obyczaje w inny sposób niż określony w pkt a – t.

#3 Moderacja Treści Użytkownika

 1. Administrator w każdej chwili może weryfikować Treści Użytkownika zamieszczane przez Użytkowników.
 2. Administrator przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności.
 3. Jednocześnie Administrator zastrzega, że nie ma obowiązku uprzedniego kontrolowania Treści Użytkowników zamieszczanych przez Użytkowników, w szczególności poprzez kontrolę prewencyjną (np. w ramach uprzedniego zatwierdzania Treści Użytkowników dodawanych przez Użytkowników) lub w jakiejkolwiek innej formie sprawdzania Treści Użytkowników.
 4. W razie wykrycia niezgodności Treści Użytkownika z Regulaminem, Treść Użytkownika może zostać zablokowana i stać się niewidoczna dla innych Użytkowników Serwisu, a w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu — usunięta z Serwisu.
 5. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika Administrator niezwłocznie powiadamia o tym Użytkownika, który zamieścił Treści Użytkownika podlegające zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
 6. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika jako niezgodnych z Regulaminem Użytkownik, który zamieścił te Treści Użytkownika, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w #6.
 7. Administrator zapewnia, że odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika będzie odpowiadał personel Administratora.
 8. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika jako niezgodnych z Regulaminem Użytkownik, który zamieścił te Treści Użytkownika, może złożyć odwołanie pisząc na adres: kontakt(at)przedsiebiorstwospoleczne.pl.

#4 Mechanizm zgłoszeń dot. Treści Użytkownika

 1. W przypadku, gdy Treści Użytkownika, które zostały zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie, mogą naruszać Regulamin, inny Użytkownik lub osoba trzecia może zgłosić takie Treści Użytkownika w celu ich weryfikacji przez Administratora. Zgłoszenie naruszenia może nastąpić drogą e-mailową, na adres kontakt(at)przedsiebiorstwospoleczne.pl
 2. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 1, musi zawierać wszystkie elementy wymagane na mocy aktu o usługach cyfrowych (DSA), takie jak:
a) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że Treści Użytkownika są niezgodne z Regulaminem;
b) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, tj. dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Treści Użytkownika, stosownie do rodzaju Treści Użytkownika i konkretnego rodzaju usługi hostingu;
c) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
d) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 1. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, Administrator niezwłocznie potwierdza zgłaszającemu otrzymanie zgłoszenia — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny. W przypadku, gdy zgłoszenie jest niepełne lub zawiera inne błędy, Administrator może zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie lub poprawienie zgłoszenia. Jeżeli zgłaszający nie dokona uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wezwania przez Administratora, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania.
 2. Weryfikacja Treści Użytkownika przez Administratora nastąpi najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowego zgłoszenia. Administrator przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. Administrator w celu weryfikacji Treści Użytkownika może zażądać od zgłaszającego dodatkowych informacji lub dokumentów, np. potwierdzających posiadanie praw, które weryfikowane Treści Użytkownika potencjalnie naruszają.
 3. W trakcie dokonywania weryfikacji Administrator jest uprawniony do zablokowania Treści Użytkownika w taki sposób, aby stały się niewidoczne dla innych Użytkowników.
 4. Po dokonaniu weryfikacji Administrator może trwale zablokować lub usunąć Treści Użytkownika jako naruszające Regulamin albo uznać, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu. Jeżeli Treści Użytkownika zostały wcześniej zablokowane, a po weryfikacji okazało się, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu, Administrator niezwłocznie przywraca Treści Użytkownika oraz powiadamia o tym zgłaszającego, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
 5. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika Administrator niezwłocznie powiadamia o tym zarówno zgłaszającego, jak i Użytkownika, który zamieścił Treści Użytkownika podlegające zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
 6. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika jako niezgodnych z Regulaminem lub odmowy zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika Użytkownik, który zamieścił te Treści Użytkownika, lub zgłaszający mogą złożyć odwołanie.

#5 Sankcje

 1. Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu niezgodnie z Regulaminem, zamieszczając jakiekolwiek Treści Użytkownika sprzeczne z Regulaminem, Administrator może:
  1. dokonać blokady konta Użytkownika lub
  2. trwale usunąć konto Użytkownika lub
  3. zawiesić Użytkownikowi korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu lub
  4. trwale uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu.
 2. Wybór środka, o którym mowa w ust. 1, zależy od okoliczności sprawy oraz wagi naruszenia, jakiego dopuścił się
 3. Użytkownik podczas korzystania z Serwisu. Działania te pozostają niezależne od innych działań, jakie może podjąć
 4. Administrator w stosunku do Treści Użytkownika, takich jak zablokowanie dostępu lub trwałe usunięcie Treści Użytkownika.
 5. Przy wyborze środka, o którym mowa w ust. 1, Administrator działa z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron.
 6. Blokada konta Użytkownika lub zawieszenie korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu może nastąpić na okres od 7 do 60 dni. Po upływie przewidzianego okresu Administrator zdejmuje blokadę konta Użytkownika lub przywraca dostęp do funkcjonalności Serwisu, które pozostawały zawieszone.
 7. W przypadku zastosowania środka, o którym mowa w ust. 1, Użytkownik, wobec którego środek został zastosowany, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w #6.
 8. Administrator zapewnia, że wszelkie odwołania dotyczące zastosowania środka, o którym mowa w ust. 1, nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zastosowania danego środka będzie odpowiadał personel Administratora.

#6 Procedura odwoławcza

 1. W przypadku, gdy:
  1. Administrator nie zablokował lub nie usunął Treści Użytkownika mimo zgłoszenia ze strony innego Użytkownika lub osoby trzeciej;
  2. Treści Użytkownika zostały zablokowane lub usunięte niezgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  3. Administrator zastosował wobec Użytkownika jakiekolwiek sankcje związane z Treściami Użytkownika (zawieszenie lub zakończenie świadczenia Usług w ramach Serwisu, zawieszenie lub usunięcie konta Użytkownika itp.);
  4. – Użytkownik, który opublikował Treści Użytkownika, lub osoba, która zgłosiła Treści Użytkownika do weryfikacji, może złożyć odwołanie.
 2. Każda decyzja Administratora związana z Treściami Użytkownika musi zawierać uzasadnienie, które umożliwi złożenie odwołania — z wyjątkiem sytuacji, gdy Administrator otrzyma nakaz związany z Treściami Użytkownika od odpowiedniej służby lub organu władzy publicznej. Uzasadnienie musi spełniać wymagania przewidziane w akcie o usługach cyfrowych (DSA) i obejmować takie informacje, jak:
  1. wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie Treści Użytkownika, uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności Treści Użytkownika albo nakłada inne środki, o których mowa w Regulaminie, w odniesieniu do tych Treści Użytkownika, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania;
  2. fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika lub osobę trzecią, czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z inicjatywy Administratora oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego;
  3. w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację czy decyzję podjęto w odniesieniu do Treści Użytkownika wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków;
  4. jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie niedozwolonych Treści Użytkownika, wskazanie podstawy prawnej lub podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane Treści Użytkownika za niedozwolone;
  5. jasne i przyjazne dla Użytkownika informacje na temat przysługujących Użytkownikowi lub zgłaszającemu możliwości odwołania się od decyzji.
 3. Odwołanie można złożyć wysyłając maila na adres kontakt(at)przedsiebiorstwospoleczne.pl
 4. Odwołanie powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko (ewentualnie firmę) odwołującego;
  2. dane kontaktowe;
  3. szczegółowe uzasadnienie, dlaczego w opinii odwołującego decyzja Administratora była błędna i powinna zostać zmieniona.
 5. Po otrzymaniu odwołania Administrator niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.
 6. Odwołania są rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia odwołania.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika zamieszczone w Serwisie, pod warunkiem że Administrator:
  1. nie ma faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – nie wie o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika; lub
  2. podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych Treści Użytkownika, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość.

#7 Pozostałe postanowienia regulaminu

 1. Dokładamy wszelkich starań by informacje prezentowane na tej stronie były rzetelne i kompletne, nie jesteśmy w stanie dać Ci jednak 100% gwarancji sukcesu. Dlatego też traktuj te informacje jako zalecenia.
 2. Podczas dodawania komentarzy zachęcamy do podawania imienia lub innych danych, które umożliwią identyfikację i odniesienie się w dyskusji do konkretnej wypowiedzi.
 3. Podając dane osobowe (np. dodając komentarz) zgadzasz się na ich przetwarzanie na potrzeby prowadzenia niniejszej strony internetowej.
 4. Częścią niniejszych zasad jest polityka prywatności i plików cookies. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
 5. Zasady dot. newslettera:
  1. usługa newslettera jest aktywowana poprzez zarejestrowanie się na stronie; użytkownik zwrotnie otrzyma na swój adres e-maila link aktywacyjny, po kliknięciu którego adres zostanie aktywowany w bazie (aktywacja potwierdza: zamówienie newslettera, wyrażenie zgody na jego przesyłanie, wyrażenie zgody na dopisanie użytkownika do bazy użytkowników strony www.przedsiebiorstwospoleczne.pl, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji usługi wysyłania newslettera),
  2. otrzymasz średnio 1 wiadomość e-mail na tydzień (maksymalnie 2-3 wiadomości na tydzień), będą one zawierały informacje o nowych wpisach na blogu oraz inne dodatkowe wiadomości (interesujące z p.w. zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego; mogą to być również informacje handlowe);
  3. administratorem danych osobowych użytkowników w rozumieniu RODO jest firma Przedsiębiorstwospołeczne.pl non profit spółka z o.o., 31-150 Kraków, ul. Świętego Filipa 23,
  4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć oczywiście warunkuje możliwość korzystania z usługi newslettera i logowania,
  5. jako użytkownikowi będzie Ci przysługiwało prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, zmiany lub usunięcia,
  6. cofniecie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usługi newslettera i logowania,
  7. jako użytkownik zawsze masz prawo zrezygnować z usługi newslettera i wypisać/ usunąć swój adres poczty elektronicznej z bazy w każdym czasie (w tym celu kliknij polecenie „Rezygnacja”, które będzie dostępne w każdym wysłanym newsletterze lub napisz e-maila na adres poczty elektronicznej kontakt(at)przedsiebiorstwospoleczne.pl); usuniecie adresu poczty elektronicznej z bazy następuje w sytuacji, w której adres poczty elektronicznej zgadza się z tym, który został wpisany w momencie zapisywania się do bazy).
 6. Zastrzegamy sobie prawo do:
  1. wysyłania za pośrednictwem newslettera informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r. z pozn. zm.) na adres poczty elektronicznej użytkownika;
  2. informowania za pośrednictwem newslettera o zmianach w niniejszych Zasadach;
  3. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny;
  4. usunięcia adresu poczty elektronicznej użytkownika, który dopuścił się naruszenia niniejszych Zasad albo tez podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników.
 7. Komentując na moim blogu, zamawiając newsletter lub logując się na stronie wyrażasz akceptację powyższych zasad.

#8 Zmiana warunków korzystania z serwisu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w takich przypadkach, jak:
  1. zmiana warunków świadczenia Usług;
  2. konieczność dostosowania Regulaminu do zmian prawnych;
  3. konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego sądu lub organu państwowego;
  4. konieczność spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na XXX;
  5. zmiany redakcyjne.
 2. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
 3. Zmiany Regulaminu są publikowane w Serwisie, a ponadto Użytkownik jest powiadamiany o planowanej zmianie treści Regulaminu drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail (o ile Administrator posiada adres e-mail Użytkownika).
 4. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w dacie wskazanej w zawiadomieniu o zmianie Regulaminu, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni od powiadomienia, o którym mowa w ust. 3.
 5. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu prowadzi do istotnych zmian warunków korzystania z Serwisu, w tym istotnie wpływa na prawa lub obowiązki Użytkownika, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę, która ma być wykonywana również po zmianie Regulaminu, do czasu planowanego wejścia w życie zmian. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Użytkownika.
Regulamin obowiązuje od 1 maja 2024 r.

Przygotował właściciel serwisu: Waldemar Żbik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *