Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych. Co się zmieni? Cz. 3 Preferencje i dotacje.

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

Wracam do kwestii nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych. Tym razem jednak przyjrzymy się kwestii zmian w systemie dotacji i preferencji dla spółdzielni socjalnych, czyli zwrócimy szczególną uwagę na zmiany wykraczające poza samą ustawę o spółdzielniach socjalnych.

Jeśli interesują Cię zmiany w aspektach prawnych działania spółdzielni socjalnej, polecam dwa wpisy dot. nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych (cz. 1 i cz. 2).

Zmiana #17 Wprowadzenie możliwości refundacji składek ZUS w przypadku spółdzielni socjalnej osób prawnych

O refundacji składek ZUS pisałem dwukrotnie:

Generalnie był problem z refundacją tych składek w przypadku spółdzielni socjalnej osób prawnych, a dokładniej w przypadku, gdy pracownicy spółdzielni (osoby defaworyzowane) nie są członkami spółdzielni. Większość urzędów pracy nie refundowała ZUS w takim przypadku, choć zdarzyły się też pozytywne wyjątki.

Dodatkowo pojawiło się stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z którego wynikało, że refundacja nie może być dokonywana, jeśli pracownicy nie są członkami spółdzielni. Na szczęście takie interpretacje i wątpliwości to już przeszłość. Znowelizowana ustawa jasno wskazuje, że refundacja jest możliwa w stosunku do członków spółdzielni socjalnej oraz jej pracowników zaliczanych do grup defaworyzowanych.

Zmiana #18 Wprowadzenie możliwości odbywania praktyk w spółdzielni socjalnej przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej

Uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej na podstawie indywidualnych programów rehabilitacji mogą „brać udział w nieodpłatnych praktykach zawodowych u pracodawcy, w tym w spółdzielni socjalnej…”. Nie jest to więc preferencja dla spółdzielni socjalnej, ale możliwość odbycia praktyk właśnie w spółdzielni jest szczególnie podkreślona.

Dodam jeszcze, że praktyki takie nie mogą przekroczyć 15 godzin tygodniowo, przez okres do 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy. Poza tym nie może w nich brać udziału jednocześnie więcej niż 50% uczestników jednego warsztatu.

Zamiana #19 Zmiana w formie oraz wysokości dotacji z PFRON

Do tej pory dostępne były dotacje na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Po ostatnich zmianach (tutaj akurat zmieniła się ustawa o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych) będzie to dotacja „na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu”. Zmieniła się również wysokość środków.

W tym momencie jest to jeszcze 15 krotność przeciętnego wynagrodzenia, ale wiąże się to z obowiązkiem członkostwa w spółdzielni przez dwa lata (więcej o tej dotacji poczytasz tutaj). Po zmianach wysokość dotacji będzie:

  • nie wyższa niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności i członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy,
  • wynosić od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej i członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Jednym z warunków przyznania dotacji pozostanie nieotrzymanie wcześniej środków publicznych na ten cel.

Zmiana #20 Specjalne środki dotacyjne z PFRON na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w spółdzielni socjalnej

Pojawi się także specjalna dotacja z PFRON na utworzenie stanowiska pracy w spółdzielni socjalnej (dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędzie pracy jako poszukujące pracy lub bezrobotne). Spółdzielnia socjalna będzie mogła otrzymać jednorazowo środki na utworzenie stanowiska pracy dla skierowanej przez powiatowy urząd pracy osoby niepełnosprawnej w wysokości:

  • nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do utrzymania zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na utworzonym stanowisku pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy,
  • wynoszącej od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do utrzymania zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na utworzonym stanowisku pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Oznacza to, że obok refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, która jest dostępna dla wszystkich przedsiębiorców, pojawi się specjalna dotacja na stanowisko pracy dedykowana dla spółdzielni socjalnych.

Dodam jeszcze, że powyższej sytuacji spółdzielnia socjalna będzie musiała zwrócić środki w przypadku, gdy okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż zakładany (zwrot odpowiednio 1/12 lub 1/24 wziętej dotacji za każdy brakujący miesiąc, nie mniej jednak niż 1/6 wartości dotacji). Spółdzielnia socjalna dokonuje zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną.

Obowiązek zwrotu środków nie wystąpi, jeśli spółdzielnia zatrudni w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Zmiana #21 Możliwość pokrycia kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON

Najnowsze zmiany przewidują, że spółdzielnia socjalna może otrzymać środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej skierowanej przez powiatowy urząd pracy. Maksymalny okres to 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy ze starostą, a miesięczna kwota wsparcia nie może przekroczyć minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2018 r. 2 100 zł).

Zmiana #22 Dodatkowe możliwości otrzymania dotacji z Funduszu Pracy na stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej

Urząd pracy będzie mógł przyznać spółdzielni socjalnej jednorazowo środki na utworzenie stanowiska pracy m.in. dla skierowanej osoby bezrobotnej. Dotacja nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Obowiązek zwrotu dotacji pojawi się jeśli nie zostanie utrzymany okres trwałości miejsca pracy (24 miesięcy; zatrudnienie ma być w pełnym wymiarze czasu pracy).

Zmiana #23 Rozszerzenie katalogu osób, które mogą korzystać z dotacji z Funduszu Pracy

W grupie osób, którym urząd pracy będzie mógł przyznać dotacje na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej po jej założeniu znajdą się osoby:

  • bezrobotne,
  • poszukujące pracy, o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy o promocji zatrudnienia (poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekunowie osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów),
  • poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej.

Wartość dotacji również w tym przypadku nie będzie mogła przekroczyć kwoty 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Zmiana #24 Możliwość otrzymania wsparcia z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia

Urząd pracy będzie miał możliwość przyznać spółdzielni socjalnej środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia, w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, wypłacane miesięcznie w wysokości nie wyższej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Powyższe wsparcie będzie dot. zatrudnienia osoby:

  • bezrobotnej,
  • poszukującej pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7,
  • poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu lub niewykonującej innej pracy zarobkowej.

Wśród wymogów jaki musi spełnić osoba ubiegająca się o wsparcie jest niekaralność za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

W tym przypadku pojawi się wymóg zatrudnienia ww. osób przez minimum 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Powyższe dotacje znajdą się w znowelizowanych przepisach. Szczegóły zostaną określone w rozporządzeniach wykonawczych, które mają się pojawić nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie wszystkich zmian (31.03.2018).

Opis możliwego wsparcia dla spółdzielni socjalnych (po zmianach wynikających z ustawy) znajdziesz w książce “Spółdzielczość socjalna. Poradnik skrajnie praktyczny“. 

To tyle nt. nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych i zmian innych przepisów prawnych związanych z funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych. W podstawowym zakresie temat wyczerpałem. Na pewno przyjrzę się bliżej poszczególnym dotacjom (jak pojawią się przepisy wykonawcze). Poza tym w kontekście aktualnych zmian warto przyjrzeć się również koniecznym zmianom statutu funkcjonujących spółdzielni socjalnych. Kwestia ta zostanie zapewne na marzec tego roku (jeśli zależy Ci na którymś z ww. wpisów daj mi znać w komentarzach). Tymczasem zachęcam do zapisania się na newsletter – nie umknie Ci wówczas żaden wpis na moim blogu.

Rate this post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *