Dotacja z Funduszu Pracy na stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej [Infografika]

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

Dzisiaj przyjrzymy się dotacji z Funduszu Pracy na stanowisko pracy w spółdzielni. Jest to stosunkowo nowa możliwość dostępna od ostatniego kwartału 2018 r. Jaka jest procedura wnioskowania o środki i jakie warunki trzeba spełnić? Zapraszam.

Dotacja na stanowisko pracy – wprowadzenie

Po pierwsze, dotacja dotyczy utworzenia nowego stanowiska pracy, czyli musimy zatrudnić skierowaną (przez urząd pracy) osobę bezrobotną (ew. skierowanego opiekuna osoby niepełnosprawnej lub poszukującego pracy). O tym jakie dokładnie warunki musi spełnić osoba zatrudniona na dotacyjnym miejscu pracy pisałem tutaj).

Po drugie, nie jest to jedyne narzędzie dostępne dla spółdzielni socjalnej w kontekście tworzenia miejsca pracy. Spółdzielnia, jako przedsiębiorca, może korzystać również z refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy.  Opisywane rozwiązanie jest jednak korzystniejsze (np. nie ma konieczności wcześniejszego wydatkowania własnych środków).

Po trzecie, inaczej niż w przypadku dotacji na założenie, czy przystąpienie do spółdzielni socjalnej, wnioskodawcą jest spółdzielnia, a nie osoba bezrobotna. Również stroną umowy będzie więc spółdzielnia.

Na co dotacja może zostać przeznaczona?

Dotacja musi być wydatkowana na utworzenie stanowiska pracy, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.

Jaka jest wysokość wsparcia?

Maksymalna kwota wsparcia to sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli na ten moment ok. 29 tys. zł. O tym, jak wyliczana jest ta kwota pisałem tutaj.

Jakie są zobowiązania spółdzielni socjalnej korzystającej z tej dotacji?

Spółdzielnia, korzystając z dotacji zobowiązuje się do:

 • zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy (tym samym przez ww. okres stanowisko pracy musi zostać utrzymane),
 • złożenia rozliczenia wydatków z dotacji w terminie 2 miesięcy od dnia przekazania środków,
 • zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, jeżeli okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego, był krótszy niż 24 miesiące, proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do 24 miesięcy zatrudnienia lub utrzymania stanowiska pracy,
 • zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach otrzymanych środków.

Co zawiera wniosek w sprawie przyznania środków na utworzenie stanowiska pracy?

Wniosek spółdzielni socjalnej zawiera:

 • oznaczenie spółdzielni socjalnej (nazwa, adres siedziby, nr KRS, NIP, REGON, datę rozpoczęcia prowadzenia działalności, symbol podklasy rodzaju prowadzonej działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności),
 • informację o liczbie tworzonych stanowisk pracy;
 • kalkulację wydatków na utworzenie stanowiska lub stanowisk pracy;
 • wnioskowaną kwotę;
 • szczegółową specyfikację wydatków dotyczących utworzenia stanowiska,
 • informację o rodzaju pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanego bezrobotnego,
 • informację o wymaganych kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym niezbędnym do wykonywania pracy, jakie powinien posiadać skierowany bezrobotny,
 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków na utworzenie stanowiska pracy,
 • podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania spółdzielni socjalnej.

Jakie warunki musi spełnić spółdzielnia socjalna ubiegająca się o wsparcie?

Spółdzielnia socjalna ubiegając się o dotację na utworzenie stanowiska pracy musi spełnić poniższe warunki:

 • brak zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika oraz rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez spółdzielnię socjalną albo na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • prowadzenie działalności przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • brak zalegania w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych,
 • brak zalegania w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych,
 • brak w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
 • niekaralność w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

Odpowiednie informacje potwierdzające spełnienie ww. warunków dołączane są do wniosku (oświadczenia). Poza tym do wniosku dołącza się:

 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie spółdzielnia socjalna otrzymała w roku podatkowym, w którym ubiegała się o pomoc, oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo
 • oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo
 • oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz
 • informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (taki formularz zwyczajowo składany przy ubieganiu się o to wsparcie).

Jak skorzystać z dotacji na utworzenie stanowiska pracy w spółdzielni socjalnej? Podsumowanie – infografika.

Dotacja z Funduszu Pracy na stanowisko pray w spółdzielni socjalnej

Źródło: Spółdzielczość socjalna. Poradnik skrajnie praktyczny, Wydanie V (w opracowaniu; planowany termin przedsprzedaży to marzec / kwiecień 2019 r.).

Na zakończenie dodam jeszcze, że podstawą prawną dot. opisywanego wsparcia jest Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, utworzenie stanowiska pracy oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby w spółdzielni socjalnej.

To tyle nt. dotacji z Funduszu Pracy na stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej. Tradycyjnie zachęcam do podzielenia się wpisem, jeśli uznasz go za wartościowy.

5/5 - (2 votes)

2 thoughts on “Dotacja z Funduszu Pracy na stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej [Infografika]

 1. Karol says:

  Witam, czy dobrze zrozumiałem, że spółdzielnia musi już istnieć i działać przez okres 6 miesięcy? “prowadzenie działalności przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku”

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Tak właśnie należy to rozumieć 🙂

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *