O dotacji z Funduszu Pracy na wyposażenie stanowiska pracy słów kilka.

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

Dzisiaj przyjrzymy się zasadom korzystania z dotacji z Funduszu Pracy na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Jest to oddzielne narzędzie, z którego mogą korzystać wszyscy przedsiębiorcy. Może być rozwiązaniem alternatywnym wobec dotacji na wkład na przystąpienie do spółdzielni socjalnej. Warto orientować się w tej kwestii i nie ograniczać się do rozwiązań dedykowanych wyłączenie dla spółdzielni socjalnych. Dowiesz się m.in. jaka jest wysokość środków? Jakie są wymogi? Kiedy warto skorzystać z powyższego narzędzia? Jaka jest podstawowa różnica między dotacją na stanowisko pracy a dotacją na wkład do spółdzielni socjalnej?

Jaka jest wysokość dotacji?

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego nie może przekroczyć 600 % przeciętnego wynagrodzenia, czyli na dzień 1.12.2015 maksymalna kwota to 23 371,98 zł. Wysokość środków wynika wprost z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dla dociekliwych: art. 46, ust. 1, pkt. 1).

Szczegółowe rozwiązania prawne wynikają z kolei z Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Rozporządzenie były zmieniane jednokrotnie w 2014 r., 2 lipca 2015 r. opublikowano tekst jednolity Rozporządzenia).

Refundacja kosztów, czyli co?

Refundacja polega na tym, że spółdzielnia musi najpierw ponieść koszty wyposażenia stanowiska pracy, a dopiero potem urząd zwraca poniesione wydatki. Oczywiście wcześniej trzeba złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie pracy i wniosek ten musi zostać zaakceptowany.

Jak wygląda procedura korzystania z tych środków?

Przedstawia to poniższy schemat.

Na co może być przeznaczona dotacja?

Rozporządzenie wskazuje tutaj zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.

Jakie są wymogi skorzystania z tych środków?

Podstawowe wymogi to:

 1. niezmniejszanie wymiaru czasu pracy pracownika i nierozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia (dokonanego przez spółdzielnię bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników) w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji;
 2. prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 3. niezaleganie w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
 4. niezaleganie w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych;
 5. nieposiadanie w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
 6. niekaralność w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu (dla dociekliwych: w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary).

Jakie wymogi trzeba spełnić, by nie zwracać dotacji?

Spółdzielnia zobowiązana jest przede wszystkim do:

 1. zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy,
 2. utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją.

Dodam jeszcze, że odliczony lub zwrócony podatek VAT dot. kwot wydatkowanych na wyposażenie stanowiska pracy podlega zwrotowi (podobnie jak w przypadku dotacji na wkład do spółdzielni socjalnej).

Jakie są formy zabezpieczenia zwrotu dotacji?

Formą zabezpieczenia zwrotu refundacji lub dofinansowania może być poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Powyższe formy wskazane są w Rozporządzeniu. Warto jednak za każdym razem zorientować się w danym urzędzie pracy jakie rozwiązania się preferowane.

Kiedy warto skorzystać z powyższego narzędzia?

Myślę, że przede wszystkim wtedy, gdy dzięki nowemu stanowisku pracy spółdzielnia będzie mogła szybciej się rozwijać i jest bardzo prawdopodobne, że przez 2 lata to stanowisko pracy będzie utrzymane. Wymogi dla refundacji sprawiają też, że będzie to rozwiązanie dostępne dla spółdzielni już działających o raczej ugruntowanej pozycji na rynku.

Jaka jest podstawowa różnica między refundacją a dotacją na wkład do spółdzielni socjalnej?

Przede wszystkim wysokość środków (dotacja na refundację kosztów wyposażenia jest dwukrotnie większa) i wymogi (np. by skorzystać z refundacji trzeba prowadzić działalność przez 6 miesięcy; przy dotacji na wkład na przystąpienie do spółdzielni takiego wymogu nie ma).

Druga sprawa to fakt, że refundacja nie jest związana z zatrudnieniem konkretnej osoby, ale ze stworzeniem stanowiska pracy, zaś w przypadku wkładu przystępujący członek musi być w spółdzielni (i w niej oczywiście pracować) przez 12 miesięcy. W tym kontekście refundacja będzie dobrym narzędziem również wtedy, gdy nie chcemy przyjmować kolejnego członka (np. nie chcemy, by kolejna osoba, być może niesprawdzona, miała prawo udziału w najważniejszych decyzjach podejmowanych w spółdzielni).

Uwaga: stan prawny na 23 listopada 2015 r.

To tyle nt. dotacji na utworzenie stanowiska pracy z Funduszu Pracy. Zachęcam do komentowania wpisu, zwłaszcza jeśli miałeś okazję korzystać z tego rodzaju rozwiązania.

Rate this post

6 thoughts on “O dotacji z Funduszu Pracy na wyposażenie stanowiska pracy słów kilka.

 1. evka says:

  Dzień dobry, sześć miesięcy temu spółdzielnia socjalna skorzystała z takiej dotacji, dotyczyło to mnie i jeszcze jednej osoby bezrobotnej. Niestety do tej pory nie dostałam umowy o pracę, którą wykonuję i to w wymiarze więcej niż normatywnym. Gdzie mam się udać, aby uzyskać pomoc w tej sprawie?

  • WaldemarZbik says:

   Zacząłbym od upomnienia się u zarządu spółdzielni. Generalnie dosyć dziwna sytuacja. Rozumiem, że nie jest Pani członkiem spółdzielni. Z instytucji zewnętrznych zostaje inspekcja pracy.

   pozdrawiam serdecznie,

 2. Aleksander says:

  Dzień dobry,
  czy refundację o którą występuje spółdzielnia można łączyć z dotacją, jaką nowy pracownik otrzymuje na przystąpienie do istniejącej spółdzielni a którą to dotację następnie przeznacza jako wkład? W teorii oznaczałoby to podwójną dotację.

  Pozdrawiam

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Moim zdaniem tylko w teorii, bo dotacja na przystąpienie nie może iść na składki ZUS, nie możemy więc mówić o podwójnym finansowaniu tych samych wydatków. Moim zdaniem jest więc możliwe skorzystanie najpierw z dotacji na przystąpienie, a następnie z refundacji składek ZUS w odniesieniu do tych samych osób. Oczywiście pozostaje pytanie, czy urząd pracy zgodzi się na takie rozwiązanie…

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *