O dotacji z Funduszu Pracy na wyposażenie stanowiska pracy słów kilka.

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

Dzisiaj przyjrzymy się zasadom korzystania z dotacji z Funduszu Pracy na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Jest to oddzielne narzędzie, z którego mogą korzystać wszyscy przedsiębiorcy. Może być rozwiązaniem alternatywnym wobec dotacji na wkład na przystąpienie do spółdzielni socjalnej. Warto orientować się w tej kwestii i nie ograniczać się do rozwiązań dedykowanych wyłączenie dla spółdzielni socjalnych. Dowiesz się m.in. jaka jest wysokość środków? Jakie są wymogi? Kiedy warto skorzystać z powyższego narzędzia? Jaka jest podstawowa różnica między dotacją na stanowisko pracy a dotacją na wkład do spółdzielni socjalnej?

Jaka jest wysokość dotacji?

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego nie może przekroczyć 600 % przeciętnego wynagrodzenia, czyli na dzień 1.12.2015 maksymalna kwota to 23 371,98 zł. Wysokość środków wynika wprost z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dla dociekliwych: art. 46, ust. 1, pkt. 1).

Szczegółowe rozwiązania prawne wynikają z kolei z Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Rozporządzenie były zmieniane jednokrotnie w 2014 r., 2 lipca 2015 r. opublikowano tekst jednolity Rozporządzenia).

Refundacja kosztów, czyli co?

Refundacja polega na tym, że spółdzielnia musi najpierw ponieść koszty wyposażenia stanowiska pracy, a dopiero potem urząd zwraca poniesione wydatki. Oczywiście wcześniej trzeba złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie pracy i wniosek ten musi zostać zaakceptowany.

Jak wygląda procedura korzystania z tych środków?

Przedstawia to poniższy schemat.

Na co może być przeznaczona dotacja?

Rozporządzenie wskazuje tutaj zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.

Jakie są wymogi skorzystania z tych środków?

Podstawowe wymogi to:

 1. niezmniejszanie wymiaru czasu pracy pracownika i nierozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia (dokonanego przez spółdzielnię bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników) w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji;
 2. prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 3. niezaleganie w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
 4. niezaleganie w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych;
 5. nieposiadanie w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
 6. niekaralność w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu (dla dociekliwych: w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary).

Jakie wymogi trzeba spełnić, by nie zwracać dotacji?

Spółdzielnia zobowiązana jest przede wszystkim do:

 1. zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy,
 2. utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją.

Dodam jeszcze, że odliczony lub zwrócony podatek VAT dot. kwot wydatkowanych na wyposażenie stanowiska pracy podlega zwrotowi (podobnie jak w przypadku dotacji na wkład do spółdzielni socjalnej).

Jakie są formy zabezpieczenia zwrotu dotacji?

Formą zabezpieczenia zwrotu refundacji lub dofinansowania może być poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Powyższe formy wskazane są w Rozporządzeniu. Warto jednak za każdym razem zorientować się w danym urzędzie pracy jakie rozwiązania się preferowane.

Kiedy warto skorzystać z powyższego narzędzia?

Myślę, że przede wszystkim wtedy, gdy dzięki nowemu stanowisku pracy spółdzielnia będzie mogła szybciej się rozwijać i jest bardzo prawdopodobne, że przez 2 lata to stanowisko pracy będzie utrzymane. Wymogi dla refundacji sprawiają też, że będzie to rozwiązanie dostępne dla spółdzielni już działających o raczej ugruntowanej pozycji na rynku.

Jaka jest podstawowa różnica między refundacją a dotacją na wkład do spółdzielni socjalnej?

Przede wszystkim wysokość środków (dotacja na refundację kosztów wyposażenia jest dwukrotnie większa) i wymogi (np. by skorzystać z refundacji trzeba prowadzić działalność przez 6 miesięcy; przy dotacji na wkład na przystąpienie do spółdzielni takiego wymogu nie ma).

Druga sprawa to fakt, że refundacja nie jest związana z zatrudnieniem konkretnej osoby, ale ze stworzeniem stanowiska pracy, zaś w przypadku wkładu przystępujący członek musi być w spółdzielni (i w niej oczywiście pracować) przez 12 miesięcy. W tym kontekście refundacja będzie dobrym narzędziem również wtedy, gdy nie chcemy przyjmować kolejnego członka (np. nie chcemy, by kolejna osoba, być może niesprawdzona, miała prawo udziału w najważniejszych decyzjach podejmowanych w spółdzielni).

Uwaga: stan prawny na 23 listopada 2015 r.

To tyle nt. dotacji na utworzenie stanowiska pracy z Funduszu Pracy. Zachęcam do komentowania wpisu, zwłaszcza jeśli miałeś okazję korzystać z tego rodzaju rozwiązania.

 1. evka mówi:

  Dzień dobry, sześć miesięcy temu spółdzielnia socjalna skorzystała z takiej dotacji, dotyczyło to mnie i jeszcze jednej osoby bezrobotnej. Niestety do tej pory nie dostałam umowy o pracę, którą wykonuję i to w wymiarze więcej niż normatywnym. Gdzie mam się udać, aby uzyskać pomoc w tej sprawie?

  • WaldemarZbik mówi:

   Zacząłbym od upomnienia się u zarządu spółdzielni. Generalnie dosyć dziwna sytuacja. Rozumiem, że nie jest Pani członkiem spółdzielni. Z instytucji zewnętrznych zostaje inspekcja pracy.

   pozdrawiam serdecznie,

 2. Aleksander mówi:

  Dzień dobry,
  czy refundację o którą występuje spółdzielnia można łączyć z dotacją, jaką nowy pracownik otrzymuje na przystąpienie do istniejącej spółdzielni a którą to dotację następnie przeznacza jako wkład? W teorii oznaczałoby to podwójną dotację.

  Pozdrawiam

  • Waldemar Żbik mówi:

   Dzień dobry,

   Moim zdaniem tylko w teorii, bo dotacja na przystąpienie nie może iść na składki ZUS, nie możemy więc mówić o podwójnym finansowaniu tych samych wydatków. Moim zdaniem jest więc możliwe skorzystanie najpierw z dotacji na przystąpienie, a następnie z refundacji składek ZUS w odniesieniu do tych samych osób. Oczywiście pozostaje pytanie, czy urząd pracy zgodzi się na takie rozwiązanie…

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *