Dotacja z Funduszu Pracy na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej 2019 r. [Infografika]

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

Przyjrzymy się dzisiaj szczegółom dwóch dotacji: na założenie oraz przystąpienie do spółdzielni socjalnej. Ten rodzaj wsparcia funkcjonuje już od kilku lat, natomiast w zeszłym roku, przy okazji nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych, dokonano tutaj kilku zmian. Postanowiłem więc opisać tę formę wsparcia.

Informacje wprowadzające – uwarunkowania wspólne dla tych dwóch dotacji

Po pierwsze, o tym, kto jest uprawniony do skorzystania z tych dotacji pisałem w tym wpisie na blogu.  Dla uproszczenia w treści tego wpisu będę pisał (w większości przypadków) o osobach bezrobotnych.

Po drugie, jeśli chodzi o dostępne kwoty, to zarówno w przypadku założenia spółdzielni, jak i przystąpienia do niej maksymalna kwota wsparcia to sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli na ten moment ponad 27 tys. zł (o tym, jak obliczana jest ta kwota znajdziesz informacje również pod powyższym linkiem).

Po trzecie, cechą tych dotacji z Funduszu Pracy jest fakt, że stroną umowy nie jest spółdzielnia socjalna, ale osoba bezrobotna. Konsekwencją tego:

 • wniosek o wsparcie podpisuje osoba bezrobotna,
 • środki przelewane są na konto osoby bezrobotnej, a następnie ta osoba przekazuje je do spółdzielni (mimo, że ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz odpowiednie rozporządzenie nie posługują się już pojęciem wkładu do spółdzielni),
 • obowiązki z tytułu umowy dotyczą przede wszystkim osoby bezrobotnej, a nie spółdzielni socjalnej (w tym również zwrot środków, w przypadku niedotrzymania warunków umowy).

Po czwarte, dotacja podlega zwrotowi w przypadku, gdyby osoba bezrobotna była członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszone zostały inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków (np. spółdzielnia socjalna zawiesi w tym okresie działalność gospodarczą) (dla dociekliwych: art. 46 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Po piąte, środki te mogą zostać wydatkowane na środki trwałe i wyposażenie niezbędne do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności. Z mojego doświadczenia wynika, że urzędy dosyć niechętnie przyznają dotacje na remonty i samochody, ale to już należy dopytać w swoim urzędzie pracy.

Po szóste, podstawą prawną dla tych dotacji jest:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1001 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, utworzenie stanowiska pracy oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby w spółdzielni socjalnej.

Dotacja z Funduszu Pracy na założenie spółdzielni – podstawowe uwarunkowania

Przede wszystkim z tej dotacji można skorzystać tylko przy okazji zakładania spółdzielni socjalnej. Oznacza to, że np. w przypadku zakładania spółdzielni socjalnej przez osoby prawne, dotacja ta nie będzie dostępna (muszą być osoby fizyczne w gronie założycieli spółdzielni).

Poza tym, jeśli zakładamy spółdzielnię socjalną z udziałem środków unijnych, to dotacje z Funduszu Pracy na założenie możemy wziąć jedynie na osoby, na które wcześniej nie zostało przeznaczone wsparcie z UE. Jeśli, przykładowo spółdzielnia jest założona przez 6 osób bezrobotnych, to może być tak, że 4 osoby skorzystają z dotacji na stanowisko pracy w przedsiębiorstwie społecznym (środki UE), a dwie wniosą do spółdzielni dotację z Funduszu Pracy. Nie może być natomiast tak, że cała szóstka jednocześnie skorzysta z Funduszu Pracy i UE.

Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem, za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej przez spółdzielnię socjalną uznaje się datę określoną w umowie, wynikającą z uchwały członków założycieli spółdzielni socjalnej. Środki te podlegają przekazaniu przez starostę w terminie określonym w umowie, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia rozpoczęcia przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej.

Przykładowo, data:

 • rejestracji spółdzielni to 2 stycznia 2019 r.,
 • podpisania umowy to 15 stycznia 2019 r.,
 • przekazania środków to 24 stycznia 2019 r.,
 • rozpoczęcia działalności wynikająca z uchwały założycieli to 29 stycznia 2019 r.

Dotacja z Funduszu pracy na przystąpienie do spółdzielni socjalnej – podstawowe uwarunkowania

Przede wszystkim w tym przypadku musi już istnieć spółdzielnia socjalna, do której przystąpi osoba bezrobotna. Nie ma przy tym znaczenia, czy mamy do czynienia ze spółdzielnią socjalną założoną przez osoby fizyczne, czy przez osoby prawne. W tym ostatnim przypadku jednak warto, by statut spółdzielni przewidywał możliwość wcześniejszego (niż po przepracowaniu 12 miesięcy w spółdzielni) przyjęcia w poczet członków osób defaworyzowanych.

Jakie szczególne warunki musi spełniać osoba bezrobotna, by skorzystać z tego wsparcia?

Rozporządzenie definiuje tutaj sporą ilość wymagań i warunków. Osoba bezrobotna musi spełnić następujące warunki:

 1. nie otrzymała bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej,
 2. nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 3. nie posiadała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jako członek zarządu spółdzielni socjalnej w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 4. nie była karana w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600),
 5. nie złożyła wniosku do innego starosty o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej,
 6. w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku:
  1. nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy,
  2. z własnej winy nie przerwała szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
  3. po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie.

Zestaw tych warunków nieco inaczej wygląda w przypadku, gdy wnioskodawcą będzie:

 • opiekun osoby niepełnosprawnej (musi spełnić warunki 1,4 i 5 oraz w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, pracy w ramach prac interwencyjnych, studiów podyplomowych, przygotowania zawodowego dorosłych)
 • absolwent CIS lub KIS (musi spełnić warunki 1-5),
 • poszukujący pracy (musi spełnić warunki 1-5 + 6 lit. b i c).

Warunkiem w każdym przypadku będzie też oczywiście złożenie odpowiedniego wniosku oraz dysponowanie środkami przez urząd pracy na ten cel.

Poza tym w przypadku dotacji na przystąpienie dodatkowe warunki musi również spełnić spółdzielnia (np. niezaleganie z opłacaniem składak na ubezpieczenie społeczne; szczegóły poniżej w części dot. zawartości wniosku i załączników do wniosku).

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek składa się do urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na siedzibę spółdzielni socjalnej.

W przypadku gdy siedziba spółdzielni socjalnej znajduje się w innym powiecie niż miejsce zamieszkania lub pobytu bezrobotnego, urząd właściwy ze względu na siedzibę spółdzielni socjalnej, w drodze porozumienia z urzędem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu bezrobotnego, ustalają zasady współpracy i finansowania dotacji.

W praktyce najlepiej wniosek składać ze względu na miejsce zamieszkania osoby bezrobotnej, a idealna sytuacja jest taka, w której miejscowość zamieszkania jest w się w tym samym powiecie, co siedziba spółdzielni.

Co zawiera wniosek o dotację na założenie / przystąpienie do spółdzielni socjalnej?

Niezależenie od rodzaju dotacji (założenie / przystąpienie) wniosek zawiera:

 1. dane dotyczące bezrobotnego (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, a w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość),
 2. kwotę wnioskowanych środków;
 3. adres siedziby spółdzielni socjalnej (przewidywany w przypadku dotacji na założenie),
 4. kalkulację kosztów związanych z podjęciem przez spółdzielnię socjalną działalności oraz źródła ich finansowania,
 5. szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach wnioskowanych środków, przeznaczonych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności;
 6. proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków (więcej o tym pisałem tutaj),
 7. podpis bezrobotnego.

Jaka jest dodatkowa zawartość wniosku w przypadku dotacji na założenie spółdzielni?

W przypadku dotacji na założenie:

 • we wniosku określa się jeszcze rodzaj działalności gospodarczej, którą ma prowadzić zakładana spółdzielnia, symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
 • do wniosku dołącza się pisemne oświadczenie założycieli spółdzielni socjalnej o wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem środków Funduszu Pracy, które będą wniesione przez członków do spółdzielni socjalnej.

Jaka jest dodatkowa zawartość wniosku w przypadku dotacji na przystąpienie do spółdzielni?

W przypadku dotacji na przystąpienie do spółdzielni:

 • we wniosku określa się informację o przeznaczeniu wnioskowanych środków zgodnie z celem przystąpienia do spółdzielni socjalnej,
 • do wniosku dołącza się:
  • pisemne zobowiązanie spółdzielni socjalnej do przyjęcia bezrobotnego oraz jego zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia przystąpienia do spółdzielni socjalnej, po wniesieniu przez niego wnioskowanych środków,
  • oświadczenie spółdzielni socjalnej o niezaleganiu z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, innych danin publicznych oraz nieposiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
  • oświadczenie spółdzielni socjalnej o tym, że nie znajduje się ona w stanie likwidacji,
  • pisemne zobowiązanie spółdzielni socjalnej do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem środków Funduszu Pracy przyznanych na przystąpienie bezrobotnego,
  • pisemne zobowiązanie spółdzielni socjalnej do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego (zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.2)) podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanych środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
   o oświadczenie spółdzielni socjalnej o niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277),
  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie spółdzielnia socjalna otrzymała w roku podatkowym, w którym osoby przystępujące do spółdzielni socjalnej ubiegają się o pomoc, oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie oraz informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. poz. 311, z 2013 r. poz. 276 oraz z 2014 r. poz. 1543).

Kroki ubiegania się o dotację na przystąpienie do spółdzielni socjalnej

Przedstawia to poniższa infografika.

Źródło: „Spółdzielczość socjalna. Poradnik skrajnie praktyczny”, Wydanie V (w przygotowaniu, planowany termin przedsprzedaży to kwiecień / maj 2019 r.).

 

To tyle nt. dotacji ze środków Funduszu Pracy na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej. Została nam jeszcze dotacje na stanowisko pracy oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia. O tym w jednym z kolejnych wpisów. Zachęcam więc do zapisania się na newsletter.

5/5 - (2 votes)

4 thoughts on “Dotacja z Funduszu Pracy na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej 2019 r. [Infografika]

  • Waldemar Żbik says:

   Jasne, można wykorzystać, proszę tylko o podanie aktywnego linku do źródła (zgodnie z warunkami podanymi w stopce strony).

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

 1. Leśny says:

  Witam tak kwota to rzeczona 6 krotność czy 4 krotność

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   6 krotność. Zmieniło się to kilka lat temu. Wcześniej faktycznie była czterokrotność.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *