Dotacja z Funduszu Pracy dla spółdzielni socjalnej na pokrycie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby bezrobotnej

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

Dzisiaj ostatni wpis z cyklu dot. wsparcia z Funduszu Pracy. Zajmiemy się dotacją na pokrycie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby bezrobotnej. Jakie są wymagania? Do czego trzeba się zobowiązać? Jakie środki możemy otrzymać? Zapraszam.

Dotacja na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby bezrobotnej – informacje wprowadzające

Po pierwsze, o tym w odniesieniu do jakiej osoby można korzystać z tego wsparcia pisałem tutaj.

Po drugie, wsparcie nie ma charakteru refundacji, więc spółdzielnia nie musi wykładać środków na wynagrodzenia z własnych zasobów.

Jaka jest maksymalna wysokość środków?

Kwota przeznaczona na finansowanie kosztów wynagrodzenia osoby bezrobotnej nie mogą przekroczyć minimalnego wynagrodzenia, czyli 2 250 zł. Maksymalny okres finansowania to 6 miesięcy, czyli maksymalna łączna kwota wsparcia to 13 500 zł.

Biorąc pod uwagę, że korzystając z tego narzędzia zobowiązujemy się do utrzymania stanowiska pracy przez 12 miesięcy, to dofinansowanie kosztów wynagrodzenia dotyczy ok. 42% łącznego kosztu wynagrodzenia przez cały okres trwałości (zakładając minimalną pensję łączny roczny koszt wynagrodzenia to ok. 2 710 zł miesięcznie x 12 miesięcy = 32 520 zł, a kwota dofinansowania 13 500 zł, a 13 500 podzielone przez 32 520 daje nam ok. 42%).

Przypominam, że do 19 maja 2019 r. można nabyć aktualne i rozszerzone V wydanie książki “Spółdzielczość socjalna. Poradnik skrajnie praktyczny” (oszczędność 18 zł).Dla kogo jest ta książka? Przede wszystkim dla osób:
– początkujących w spółdzielczości socjalnej,
– zastanawiających się nad założeniem spn.s. lub
– prowadzących spółdzielnię, ale mających trudność w zrozumieniu wszystkich zawiłości.Więcej info pod tym linkiem [kliknij].

Do czego musi się zobowiązać spółdzielnia korzystając z tego dofinansowania?

Z umowy, jaką będzie musiała podpisać spółdzielnia, wynikać będą poniższe zobowiązania:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy skierowanego bezrobotnego,
 • złożenie rozliczeń otrzymanego dofinansowania (więcej info poniżej),
 • zwrot otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, jeżeli okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego, był krótszy niż 12 miesięcy, proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do 12 miesięcy zatrudnienia,
 • zwrotu otrzymanych środków, jeśli nie dotrzymane zostaną inne warunki umowy.

Co zawiera wniosek o sfinansowanie kosztów wynagrodzenia?

Wniosek o sfinansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby bezrobotnej zawiera:

 • oznaczenie spółdzielni socjalnej (nazwa, adres siedziby, nr KRS, NIP, REGON, datę rozpoczęcia prowadzenia działalności, symbol podklasy rodzaju prowadzonej działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności),
 • informację o liczbie osób, którym zostaną sfinansowane koszty wynagrodzenia,
 • wnioskowaną kwotę na finansowanie kosztów wynagrodzeń,
 • informację o rodzaju pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanego bezrobotnego,
 • informację o wymaganych kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym niezbędnym do pracy, jakie powinien posiadać skierowany bezrobotny,
 • planowane miejsce wykonywania pracy,
 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia,
 • podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania spółdzielni socjalnej.

Jakie warunki musi spełnić spółdzielnia socjalna ubiegająca się o wsparcie?

Spółdzielnia socjalna ubiegając się o to wsparcie musi spełnić poniższe warunki:

 • brak zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika oraz rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez spółdzielnię socjalną albo na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, lub w okresie swego funkcjonowania, w przypadku gdy prowadzi działalność gospodarczą krócej niż 6 miesięcy,
 • brak zalegania w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych,
 • brak zalegania w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych,
 • brak w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
 • niekaralność w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

Odpowiednie informacje potwierdzające spełnienie ww. warunków dołączane są do wniosku (oświadczenia). Poza tym do wniosku dołącza się:

 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie spółdzielnia socjalna otrzymała w roku podatkowym, w którym ubiegała się o pomoc, oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo
 • oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo
 • oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz
 • informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (taki formularz zwyczajowo składany przy ubieganiu się o to wsparcie).

Praktyczne aspekty korzystania z finansowania kosztów wynagrodzenia

Przede wszystkim, środki z Funduszu Pracy przyznane na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla skierowanego bezrobotnego są wypłacane miesięcznie (maksymalnie przez 6 miesięcy) w terminie określonym w umowie.

Wypłata środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla skierowanego bezrobotnego, począwszy od drugiej wypłaty, jest dokonywana po uprzednim przedstawieniu przez spółdzielnię socjalną rozliczenia wydatków poniesionych na wynagrodzenia wypłacone za poprzedni miesiąc.

Najważniejsza rzecz: wsparcie to ma charakter dobrowolny (urząd może, a nie musi), więc wszystko zależy od decyzji konkretnego urzędu (czy ma środki i będzie chciał je skierować na wykorzystanie tego instrumentu).

Co jest podstawą rozliczenia dotacji?

Podstawą rozliczenia otrzymanych środków są:

 • kopia listy płac zawierającej imię (imiona) i nazwisko oraz kwotę wynagrodzenia z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia lub kopią przelewu wynagrodzenia na konto skierowanego bezrobotnego,
 • kserokopię listy obecności oraz
 • oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Poza tym spółdzielnia, w terminie miesiąca od dnia upływu 12 miesięcznego okresu, przedkłada
rozliczenie, za cały okres trwałości, zawierające m.in.:

 • wykaz wydatków poniesionych na wynagrodzenia wypłacone dla skierowanego bezrobotnego,
 • kopie list płac zawierających imię (imiona) i nazwisko oraz kwotę wynagrodzenia z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia lub kopie przelewów wynagrodzeń na konto skierowanego bezrobotnego,
 • kserokopie list obecności,
 • zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

To tyle nt. dofinansowania kosztów wynagrodzenia osoby bezrobotnej w spółdzielni socjalnej. Tradycyjnie zachęcam do podzielenia się wpisem w mediach społecznościowych.

Rate this post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *