Pomoc de minimis w spółdzielni socjalnej. Co warto wiedzieć? [Animacja]

prawo w spółdzielni socjalnej

Pomoc de minimis brzmi tajemniczo, ale większość różnych form wsparcia spółdzielni socjalnych (np. dotacje ze środków unijnych, wsparcie z Funduszu Pracy czy refundacja składek ZUS) ma właśnie charakter pomocy de minimis. Z czym się to wiąże i o czym warto pamiętać? Zaczynajmy.

Co to jest pomoc de minimis?

Pomoc de minimis stanowi szczególną kategorię wsparcia udzielanego przez państwo. Uznaje się, że ze względu na swą małą wartość nie powoduje ona zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym.

Otrzymuję czasami pytania w rodzaju: „nie skorzystałem jeszcze z pomocy de minimis, a limit to 200 tys., gdzie mogę je odebrać?”. Otóż pomoc de minimis to nie jest źródło finansowania, z którego można skorzystać, ale charakter pomocy, którą otrzymujemy z różnych źródeł.

Obrazowo można to pokazać w następujący sposób: różne źródła finansowania to szuflady z pieniędzmi, po które możemy sięgnąć. Jeśli np. spełnimy szereg warunków i pieniądze będą w tych szufladach, bo czasami zdarzają się okresy, że szuflady są puste. Pomoc de minimis to z kolei rodzaj oznaczenia tych pieniędzy. Można sobie wyobrazić, że mają przybitą pieczątkę z napisem „pomoc de minimis”.

Jaki jest limit pomocy de minimis?

Z praktycznego punktu widzenia ważne jest, że łączna wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro brutto w okresie 3 lat podatkowych. W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów limit wynosi 100 tys. euro. Wiem, że jest mało prawdopodobne (choć możliwe), że ww. limit zostanie wykorzystany, jednak nie zwalnia to z obowiązku monitorowania otrzymanej pomocy.

Zakładając maksymalne wartości uzyskanego wsparcia można przedstawić taką sytuację…

Przykład, w którym spółdzielnia socjalna przekracza próg pomocy de minimis

Jest grudzień 2021 roku. Spółdzielnia Socjalna “Jest Dobrze” dokonała podsumowania wsparcia, jakie otrzymała w ciągu ostatnich 3 lat:

 • dotacja ze środków unijnych w łącznej kwocie 480 tys. zł (w 2018 r. wzięto 10 dotacji na miejsca pracy dla osób defaworyzowanych po 24 tys. zł n miejsce pracy, a po utrzymaniu wymaganego okresu trwałości stanowisk pracy tj. w drugiej połowie 2019 r. zabieg powtórzono),
 • wsparcie pomostowe w związku z zatrudnieniem 20 osób defaworyzowanych w łącznej kwocie 504 tys. zł. (przez okres 3 lat),
 • wsparcie ze środków Funduszu Pracy i PFRON w łącznej kwocie 240 tys. zł (10 kolejnych miejsc pracy dla osób defaworyzowanych).

Jak łatwo policzyć, powyższe wsparcie (a nie uwzględniono wszystkich form, bo np. nie ma tutaj mowy o zwolnieniach z opłat KRS) przekracza limit pomocy de minimis. Spółdzielnia nie mogła więc otrzymać go w takiej wysokości.

Ubiegając się o wsparcie każdorazowo składamy oświadczenie o tym, ile tej pomocy otrzymaliśmy, więc do takiej sytuacji nie ma prawa dojść.

O czym jeszcze warto pamiętać, przy liczeniu limitu?

Będą to następujące sprawy:

 • limit 200 tys. euro dotyczy tak naprawdę konkretnej spółdzielni socjalnej i ewentualnych podmiotów powiązanych; jeśli więc spółdzielnia socjalna założy np. jednoosobową spółkę z o.o. i ta spółka otrzyma pomoc de minimis, to z punktu widzenia omawianych przepisów jest to tak naprawdę jeden podmiot (limit 200 tys. euro będzie stosowany łącznie dla spółdzielni i takiej spółki) (dla dociekliwych: Art. 2, ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.),
 • dokonując oceny wniosku przedsiębiorcy, bierze się pod uwagę bieżący rok podatkowy (zwykle pokrywa się z kalendarzowym) oraz dwa poprzednie lata; w praktyce oznacza to najczęściej, że bierze się pod uwagę miesiące aktualnego roku oraz dwa lata poprzednie (w dniu 15 grudnia 2018 r. weżniemy pod uwagę okres 1 stycznia – 15 grudnia 2018 r. oraz lata 2016-2017; natomiast w dniu 15 stycznia 2019 r. będziemy brali pod uwagę okres 1 – 15 stycznia 2019 oraz lata 2017 i 2018),.

Jakie obowiązki sprawozdawcze związane są z ubieganiem się o wsparcie?

Z udzielaniem pomocy de minimis związane są obowiązki sprawozdawcze. Przede wszystkim, podmiot udzielający pomocy wydaje zaświadczenie o przyznanym wsparciu stwierdzające jego charakter, określające m.in.:

 • dzień i wartość udzielonej pomocy de minimis,
 • dane identyfikujące udzielającego pomocy (np. OWES) i beneficjenta pomocy (np. spółdzielnia socjalna) oraz
 • podstawę prawną udzielenia pomocy.

Zaświadczenie wydaje się beneficjentowi w dniu udzielenia pomocy (np. w dniu podpisania umowy, na podstawie której przedsiębiorca nabył prawo do pomocy lub wraz z decyzją organu udzielającego pomocy).

Oznacza to, że spółdzielnia socjalna powinna archiwizować otrzymane zaświadczenia o pomocy de minimis. Musimy bowiem być w stanie w każdej sytuacji stwierdzić, jaką wysokość pomocy na dany dzień otrzymaliśmy. Jest to ważne, gdyż w przypadku ubiegania się o kolejną formę wsparcia zaliczaną do pomocy de minimis, spółdzielnia musi złożyć oświadczenie dotyczące już otrzymanej pomocy de minimis.

Poza tym korzystanie z pomocy de minimis zawsze związane jest z koniecznością złożenia specjalnego formularza (kilka stron dokumentu) zgodnie z treścią odpowiedniego Rozporządzenia.

Czy można być spółdzielnią socjalną i nie skorzystać z pomocy de minimis?

Nie. Warto pamiętać, że nie ma spółdzielni socjalnej, która nie korzystała z tego rodzaju pomocy. Zwolnienie z opłat rejestrowych (podobnie jak zwolnienie za wszelkie zmiany wpisu w KRS) jest bowiem pomocą de minimis (zaświadczenie powinien wystawić nam sąd rejestrowy). Jeśli więc jesteśmy zarejestrowani, to najpewniej skorzystaliśmy z tej pomocy (w praktyce nie słyszałem, by spółdzielnia socjalna płaciła opłaty rejestrowe).

Jakiego rodzaju działalność jest wykluczona z pomocy de minimis?

Dobrze wiedzieć, że część działalności wykluczona jest z pomocy de minimis (nie możemy więc dostać dotacji na tego rodzaju działalność w spółdzielni socjalnej). Wykluczona będzie m.in. pomoc przyznawana przedsiębiorstwom:

 • prowadzącym działalność w sektorze rybołówstwa,
 • zajmującym się produkcją podstawową pro¬duktów rolnych,
 • prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:
  • kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą,
  • kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym,
 • na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomoc bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej.

Pomoc de minimis nie może być również przeznaczona na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego.

Gdzie można sprawdzić ile pomocy de minimis już otrzymaliśmy?

Każdy podmiot może zweryfikować ile otrzymał pomocy de minimis w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (tzw. SUDOP). Jest to baza, która zawiera informacje o:

 • wdrażanych w Polsce środkach pomocowych,
 • pomocy udzielonej w ramach wdrażanych w Polsce środków pomocowych,
 • wszelkiej pomocy publicznej i pomocy de minimis udzielonej danemu beneficjentowi.

Po wpisaniu nr NIP możesz zweryfikować ile pomocy de minimis już otrzymała Twoja spółdzielnia. Jest to możliwe pod tym linkiem.

[Aktualizacja: 4.01.2020 r.] Podsumowanie najważniejszych informacji

Podsumowanie najważniejszych informacji przedstawia poniższa animacja.

To tyle nt. pomocy de minimis w spółdzielni socjalnej. W razie pytań zapraszam do komentowania.

5/5 - (1 vote)

2 thoughts on “Pomoc de minimis w spółdzielni socjalnej. Co warto wiedzieć? [Animacja]

 1. KARR S.A. - OWES Koszalin says:

  Czy spółdzielnia socjalna założona przez dwie JST może otrzymywać pomoc de minimis na takich samych zasadach jak inne spółdzielnie założone przez osoby prawne?

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Nie kojarzę w tym zakresie jakiś odstępstw (choć pamiętam, że sam się nad tym zastanawiałem w kontekście np. podmiotów powiązanych i liczby pracowników w tym podmiotach oraz definicji MŚP). Można też jeszcze dopytać na grupie bacebookowej dla OWES:https://www.facebook.com/groups/1643861539223029/.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *