8 pytań dot. sprawozdania z działalności (sprawozdania zarządu) spółdzielni socjalnej

prawo w spółdzielni socjalnej

Czerwiec to moment, w którym w większości spółdzielni odbywają się walne zgromadzenia podsumowujące poprzedni rok działalności. Zanim do tego dojdzie, zarząd m.in. przygotowuje sprawozdanie z działalności. Pomyślałem, że to dobry czas, by odpowiedzieć na kilka pytań dot. właśnie sprawozdania z działalności. Do dzieła.

Pytanie #1 Czy sporządzenie sprawozdania z działalności jest obowiązkowe?

Tak (dla dociekliwych: art. 49. 1 ustawy o rachunkowości: W przypadku spółek (…) spółdzielni, (…) kierownik jednostki sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki), ale jako tzw. jednostka mikro, spółdzielnia może być zwolniona z tego obowiązku (o ile walne podejmie decyzję w tej sprawie). O tej kwestii już kiedyś pisałem – więcej o warunkach zwolnienia znajdziesz tutaj.

Pytanie #2 Co powinno zawierać sprawozdanie z działalności?

Określa to ustawa o rachunkowości. Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń. Ustawa wymienia tutaj jako przykładową zawartość informacje o:

 • zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
 • przewidywanym rozwoju jednostki,
 • aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej,
 • posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach),
 • instrumentach finansowych w zakresie:
  • ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,
  • przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.

Dodam jeszcze, że celowo skróciłem powyższą listę (pełną znajdziesz w art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości) koncentrując się na sprawach, które będą adekwatne do spółdzielni socjalnej.

Pytanie #3 Czy sprawozdanie z działalności należy również przygotować w formie elektronicznej?

Tak, przy czym nie opracowano struktury logicznej pliku do tego typu sprawozdania, więc dołącza się je w formie pliku np. PDF.

Pytanie #4 Kto może być zainteresowany naszym sprawozdaniem z działalności?

Na pewno sprawozdanie z działalności jest istotne dla członków spółdzielni. Otrzymują oni tutaj sporo informacji nt. spółdzielni i działań realizowanych przez zarząd. Jest to o tyle istotne, że po zatwierdzeniu sprawozdania będzie głosowana uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu (ocena pracy poszczególnych osób i wyrażenia, bądź nie, zaufania). Dlatego też informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności mogą być podstawą do oceny pracy zarządu.

Sprawozdanie z działalności nie ma jednak tylko charakteru wewnętrznego, bo informacjami tam zawartymi mogą być zainteresowani np.

 • pracownicy spółdzielni,
 • gmina, w której działa spółdzielnia,
 • urząd pracy, w którym będziemy ubiegać się o wsparcie,
 • potencjalni pracownicy lub kandydaci na członków spółdzielni (sprawozdanie zawiera w końcu informacje o planach jednostki),
 • aktualni lub przyszli klienci spółdzielni,
 • aktualni lub przyszli dostawcy spółdzielni,
 • przyszli pożyczkodawcy.

Przykład sprawozdania z działalności spółdzielni socjalnej oraz wzory i przykłady wielu innych dokumentów znajdziesz w pakiecie “Prawo w spółdzielni socjalnej. Niezbędnik praktyka”.


Pytanie #5 Po co nam sprawozdanie z działalności?

Celem sporządzenia sprawozdania z działalności jest rozszerzenie informacji o spółdzielni zawartych w sprawozdaniu finansowym (m.in. bilansie i rachunku zysków i strat).

Możesz oczywiście podejść do tematu na zasadzie: kolejny nikomu niepotrzebny papier. Zachęcam jednak do tego, by wykorzystać sprawozdanie z działalności i zawrzeć tam, obok informacji wymaganych ustawą o rachunkowości, również rzeczy, które mogą być ciekawe dla wymienionych wyżej grup interesariuszy spółdzielni.

Ciekawym pomysłem może być np.:

 • dołączenie sprawozdania z działalności (gdzie będzie opisane, co zrobiliśmy dla społeczności lokalnej, np. w zakresie działań aktywizujących osoby niepełnosprawne) do wniosku o zrefundowanie kosztów lustracji kierowanego do urzędu gminy,
 • dołączanie tego sprawozdania do wniosku o refundacje składek ZUS w urzędzie pracy (wtedy w sprawozdaniu warto opisać, np. jakie działania w zakresie reintegracji zostały przez nas zrealizowane).

W tym kontekście rozważyłbym próbę oszacowania korzyści społecznych, które osiąga społeczność lokalna dzięki funkcjonowaniu spółdzielni.

Pytanie #6 Jakie powinno być sprawozdanie z działalności?

Kilka cech jest wartych uwagi:

 • użyteczność, czyli sprawozdanie powinno być przydatne zarówno do celów wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
 • wiarygodność, czyli informacje prezentowane w sprawozdaniu muszą być prawdziwe, obiektywne, poprawne i zgodne ze sprawozdaniem finansowym,
 • przydatność, czyli sprawozdanie powinno pomóc ocenić przeszłe, teraźniejsze i przyszłe zdarzenia dotyczące jednostki, albo potwierdzić lub skorygować dotychczasowe oceny tych zdarzeń,
 • zrozumiałość, czyli sprawozdanie powinno być napisane prostym językiem, z właściwą prezentację danych (np. w formie wykresów / tabel wraz z opisem),
 • porównywalność w czasie, czyli sprawozdanie powinno zawierać dane dotyczące tych samych okresów, za które sporządzone jest sprawozdanie finansowe (zaleca się wydłużenie okresu sprawozdania z działalności do 3-5 lat wstecz, by zobaczyć, jaka jest tendencja zmian).

Pytanie #7 Na co jeszcze warto zwrócić uwagę przygotowując sprawozdanie z działalności?

Co najmniej 2 sprawy:

 • jeśli powtarzamy w sprawozdaniu z działalności dane ze sprawozdana finansowego, to należy je odpowiednio skomentować lub uzupełnić o dodatkowe szczegóły,
 • jeżeli spółdzielnia nie odniosła się w sprawozdaniu do niektórych elementów wymienionych w art. 49 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości (np. do działań w zakresie badań i rozwoju), bo np. nie miały miejsca lub nie były istotne, to w sprawozdaniu należy zamieścić informacje o tym, że było to zamierzone działanie zarządu.

Pytanie #8 Kto będzie miał dostęp do naszego sprawozdania z działalności?

Każdy. Dosłownie każdy może mieć taki dostęp. Nie trzeba nawet fatygować się do sądu (kilka lat temu dostęp wymagał wizyty w czytelni sądu). W tym momencie wystarczy wejść na portal ekrs.pl, wybrać z prawej strony Przeglądarkę dokumentów finansowych, następnie podać nr KRS, zaznaczyć, że nie jest się robotem ? i kliknąć szukaj. Potem z listy dokumentów wybieramy sprawozdanie z działalności, klikamy pokaż szczegóły (z prawej strony) oraz pobierz dokument (na dole okienka). I tyle.

Tym bardziej więc warto przyłożyć się do rzetelnego sporządzenia tego sprawozdania.

To tyle nt. sprawozdania z działalności. Tradycyjnie zachęcam do podzielenia się wpisem np. w mediach społecznościowych.

5/5 - (3 votes)

2 thoughts on “8 pytań dot. sprawozdania z działalności (sprawozdania zarządu) spółdzielni socjalnej

 1. Daniel says:

  Witam panie Waldemarze. Mam pytanie – skoro sprawozdanie z działalności zawiera informacje o zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego – to czy zarząd podpisuje to sprawozdanie w dniu walnego zgromadzenia sprawozdawczego czy jednak wcześniej (np. 3 dni przed walnym)? Jako, że sprawozdanie z działalności też jest podpisywane elektronicznie, to stąd moje pytanie.

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry Panie Danielu,

   Według mojej wiedzy sprawozdanie z działalności podpisuje się po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie (podobnie jak inne dokumenty, które trzeba złożyć w stylu uchwała o zatwierdzeniu sprawozdań, o podziale nadwyżki etc.) w takim terminie, by była możliwość złożenia całości w KRS (w Repozytorium Dokumentów Finansowych) w ciągu 15 dni od zatwierdzenia.

   Pamiętać przy tym należy, że sprawozdanie finansowe powinno być podpisane (profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym) do końca marca.

   pozdrawiam serdecznie,
   Waldek Żbik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *