3 pytania dot. zatwierdzenia sprawozdań w spółdzielni socjalnej (składanie sprawozdań w 2019 r.)

zarządzanie spółdzielnią socjalną

W najbliższym czasie w wielu spółdzielniach socjalnych zostaną zorganizowane walne zgromadzenia, na których będą zatwierdzane sprawozdania finansowe za 2014 2018 r. Postanowiłem zebrać w tym miejscu odpowiedzi na kilka pytań, jakie w ostatnim czasie otrzymałem od czytelników w tym temacie. Przekreśleniem zaznaczyłem tekst, który według stanu na czerwiec 2019 r. jest już nieaktualny.

Czy zarząd spółdzielni socjalnej powinien sporządzić sprawozdanie z działalności?

Tak. Taki obowiązek wynika z ustawy o rachunkowości (dla dociekliwych: art. 49 ust. 1). Sprawozdanie to powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej spółdzielni. Tego rodzaju sprawozdanie to również dobre miejsce, by opisać najważniejsze działania zarządu oraz plany rozwojowe.

Przypominam, że podczas tego walnego zgromadzenia głosowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu. Tym samym, opisując w sprawozdaniu z działalności zdarzenia istotne dla spółdzielni, powinni oni wskazać na swoją w nich rolę.

Więcej o sprawozdaniu z działalności pisałem w maju 2019 r. [kliknij].

[Aktualizacja 20.06.2016]

Jeśli:

 • spółdzielnia spełnia warunki związane z uznaniem jej za tzw. jednostkę mikro (pisałem o tym tutaj) i
 • walne zgromadzenie spółdzielni podejmie decyzję o sporządzaniu sprawozdania z zastosowaniem uproszczeń dla jednostek mikro,

to sporządzanie sprawozdania z działalności nie będzie obowiązkowe pod warunkiem, że w informacji dodatkowej lub (w przypadku jej niesporządzania) jako informacje uzupełniające do bilansu jednostka mikro przedstawi informacje dot. nabycia udziałów własnych określone w załączniku nr 4 do ustawy (dla dociekliwych: art. 49 ust. 4 ustawy o rachunkowości).

Jednak, moim zdaniem, z uwagi na istotną rolę tego sprawozdania, warto je sporządzać.

Czy powinniśmy mieć komisję rewizyjną wewnętrzną, która zaakceptuje nasze sprawozdanie merytoryczne i finansowe oraz roczną działalność zarządu? Czy wystarczy głosowanie na walnym?

Organem właściwym do zatwierdzenia sprawozdań jest walne zgromadzenie. Dodatkowo rada nadzorcza bada te sprawozdania (dla dociekliwych: art. 46 § 1 pkt. 2 podpunkt a ustawy prawo spółdzielcze). Jeśli w spółdzielni socjalnej nie wybrano rady nadzorczej, to jej kompetencje wykonuje walne zgromadzenie. Oznacza to, że walne zgromadzenie powinno – przynajmniej w pewnym zakresie – te sprawozdania zbadać.

Celem badania sprawozdań finansowych jest m.in. stwierdzenie, czy:

 • sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki,
 • zostało sporządzone zgodnie z polityką rachunkowości,
 • prawidłowo ustalono wynik finansowy.

Pojawia się tutaj pytanie o przygotowanie członków spółdzielni do tego rodzaju badania. Jak zapewne wiesz, bywa z tym bardzo różnie i większość walnych zgromadzeń spółdzielni socjalnych nie podejmuje żadnych działań związanych z badaniem sprawozdań finansowych.

Jakich formalności należy dokonać po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego?

Sprawozdanie finansowe wraz z uchwałą walnego zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdań oraz uchwałą o podziale nadwyżki / pokryciu straty należy przesłać do urzędu skarbowego (w ciągu 10 dni od podjęcia uchwały o zatwierdzeniu) oraz do Krajowego Rejestru Sądowego (w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały). Ponieważ od 2018 r. zmienił się sposób składania sprawozdania więcej informacji znajdziesz poniżej.

Dodatkowo w przypadku Krajowego Rejestru Sądowego należy:

 • wypełnić i dołączyć jeszcze dwa formularze: KRS ZN (Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – sprawozdania finansowe i inne dokumenty) i KRS Z30 (Sprawozdania finansowe i inne dokumenty – załącznik do wniosku o wpis/zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców),
 • dołączyć sprawozdanie z działalności.

[Aktualizacja 18.06.2018] Składanie sprawozdań w wersji elektronicznej

W związku z nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym od 2018 r. zmienia się sposób złożenia sprawozdań i dokumentów bezpośrednio związanych w KRS (dla dociekliwych: art. 19e ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).

Złożenie dokumentów, o których mowa w ustawie o rachunkowości (dla dociekliwych: art. 69 tej ustawy) tj.:

 • roczne sprawozdanie finansowe,
 • sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu,
 • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego (w naszym przypadku po prostu uchwała walnego zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółdzielni),
 • uchwała o podziale zysku lub pokryciu straty,
 • sprawozdanie z działalności,

następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem specjalnego systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości. Powyższe dokumenty powinny mieć formę skanu w formacie PDF (każdy dokument powinien być zeskanowany oddzielnie).

[Aktualizacja 13.06.2019] Składanie sprawozdań finansowych w 2019 r.

Kluczowe uwarunkowania:

 • sporządzanie sprawozdań finansowych następuje wyłącznie elektronicznie (w określonym przez Ministerstwo Finansów formacie i strukturze logicznej),
 • wszyscy członkowie zarządu oraz osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych podpisują sprawozdania kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym profilem ePUAP (chyba że ktoś z jakiejś przyczyny odmawia podpisu – wymaga to wskazania kto i z jakiego powodu),
 • dwa etapy podpisania sprawozdań:
  • sporządzenie i podpisanie dokumentu, co powinno nastąpić do dnia 31 marca (termin podpisu profilem zaufanym zawarty jest w pliku XML i nie może zostać zmieniony),
  • przesłanie sprawozdania (w formacie XML) wraz z uchwałami zatwierdzającymi (zatwierdzenie do końca czerwca),
 • sprawozdania składa się w Repozytorium Dokumentów Finansowych,
 • sprawozdania finansowe z repozytorium będą przesyłane do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych (dla dociekliwych: art. 20 ust. 1g ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym) – nie ma już obowiązku przesyłania sprawozdań finansowych do urzędów skarbowych,
 • w repozytorium dokumentów finansowych składa się także:
  • odpis uchwały organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego,
  • odpis uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
  • sprawozdanie z działalności,
 • dokumenty te powinny zostać zeskanowane, a następnie podpisane elektronicznie jeszcze przed wprowadzeniem ich do systemu S24 – podpis ePUAPem:
  • za pomocą specjalnej podpisywarki lub
  • z profilu organizacji (wcześniej każdy z członków zarządu musi mieć ePUAP, jedna osoba tworzy profil organizacji i zaprasza pozostałe),
 • oświadczenie, że dołączone do zgłoszenia dokumenty spełniają wymogi określone w ustawie o rachunkowości (elektronicznie, na koncie w portalu – bez dodatkowych plików).

Warto dodać, że zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator. Oznacza to, że sprawozdanie w wersji elektronicznej ma zostać podpisane  kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez jednego z członków zarządu spółdzielni.

Jeśli nie masz konta w systemie „S-24 – rejestracja spółki, inne wnioski” konieczne będą następujące działania:

 • założenie profilu ePUAP (chyba, że już go masz lub masz podpis kwalifikowany; info o tym, jak założyć profil ePUAP znajdziesz np. tutaj),
 • założenie konta w systemie S-24 poprzez wejście do systemu „S-24 – rejestracja spółki, inne wnioski” na stronie głównej portalu eKRS,
 • złożenie dokumentów finansowych.

Na koniec polecam Ci kilka stron:

To tyle z mojej strony na dzisiaj. Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz coś do powyższego dodać, zachęcam do komentowania wpisu.

5/5 - (2 votes)

14 thoughts on “3 pytania dot. zatwierdzenia sprawozdań w spółdzielni socjalnej (składanie sprawozdań w 2019 r.)

 1. Ela says:

  Mam pytanie jak prawidłowo powinno wyglądać udzielanie absolutorium członkom zarządu czy takie głosowanie w spółdzielniach socjalnych powinno być tajne czy jawne? Czy przy głosowaniu nad udzieleniem absolutorium prezesowi bierze on tez udział w głosowaniu czy nie powinien uczestniczyć w głosowaniu?

 2. Ula says:

  Dzień dobry, proszę o informację, czy sprawozdania należy wysyłać do Krajowej Rady Spółdzielczej?

  • Waldemar Żbik says:

   Witam,

   Nie. Nie ma takiej potrzeby.

   pozdrowienia,
   Waldek Żbik

 3. Ula says:

  Dzień dobry, prosiłabym o szczegółowe opisanie procedury składania sprawozdania online do KRS.

  • Waldemar Żbik says:

   Polecam linki z wpisu powyżej.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

 4. ecka24 says:

  Dzień dobry,

  Mam wątpliwość dotyczącą podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok, czy powinno się to odbyć na podstawie nowej ustawy o spółdzielniach socjalnych, czy na zasadzie starej ustawy, która obowiązywała w 2017 roku?

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Ustawa zmieniona obowiązuje od 31.03.2018, więc po tej dacie należy stosować już nowe zapisy.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

 5. W Palczewski says:

  Witam, e pułap nie jest pełnym podpisem – można się z niego wyłgać.
  E pułap nie wolno stosować po za jedno osobową działalnością gospodarczą a spółdzielnie socjalne takie nie są.
  dla dociekliwych: art. 20 ust. 1g ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym tego nie ma w ustawie nie doszukałem się ale dostałem to 19 e

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Nie wiem skąd ten pomysł: “E pułap nie wolno stosować po za jedno osobową działalnością gospodarczą…”.

   Art. 19e ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, o którym Pan pisze brzmi tak:
   1. Złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.
   2. Zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako uprawniona samodzielnie lub łącznie z innymi osobami do reprezentowania podmiotu, prokurent, syndyk, zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo likwidator.

   Profil zaufany (EPUAP) to właśnie narzędzie, które umożliwia złożenie podpisu zaufanego. Można o tym przeczytać np. tutaj: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany;

   Z kolei art. 20 ust. 1g ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, o którym też Pan piszę brzmi tak:
   Po zamieszczeniu w repozytorium dokumentów finansowych sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania są one przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

   Nie ma tam więc mowy o tym, kiedy można stosować EPUAP.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *