4 pytania o konsorcjum spółdzielni socjalnych

zarządzanie spółdzielnią socjalną

Powołanie konsorcjum spółdzielni socjalnych jest jedną z możliwości przewidzianych przy okazji zmian w ustawie o spółdzielniach socjalnych, która weszła w życie w zeszłym roku. Przyjrzymy się dzisiaj bliżej tym możliwościom. Pokażę Ci również dwa przykłady funkcjonujących konsorcjów. Do dzieła.

Co to jest konsorcjum spółdzielni socjalnych?

Spółdzielnie socjalne mogą założyć lub przystąpić do konsorcjum spółdzielni socjalnych (art. 15b ustawy o spn.s.). Konsorcjum to rodzaj nieformalnego zrzeszenia, które działa na zasadzie umowy (podobnie jak spółka cywilna). Przez umowę członkowie konsorcjum zobowiązują się do współpracy w zakresie przez siebie określonym.

Jakie cele może mieć konsorcjum spółdzielni socjalnych?

Cele konsorcjum wraz z potencjalnymi przykładami przedstawia poniższa tabela:

Lp.Możliwy cel działania konsorcjum Przykłady rozwiązań (potencjalne)
1.Zwiększenie potencjału ekonomicznego i społecznego zrzeszonych spółdzielni socjalnych.Przygotowanie wspólnej oferty przez dwie spółdzielnie np. zajmującą się cateringiem i organizacją eventów. Wspólna oferta pozwoli dotrzeć do nowych grup klientów lub zaoferować dodatkową usługę istniejącym klientom, przez co powstaną nowe możliwości zwiększenia sprzedaży.

Zawiązanie konsorcjum celem przygotowania i realizacji projektu w ramach działań pożytku publicznego.

Spółdzielnie o profilu gastronomicznym z tego samego miasta zawierają umowę konsorcjum celem wspólnego zaopatrywania się w surowce, dzięki czemu będą miały możliwość wynegocjowania większych rabatów.

2.Wspólne organizowanie sieci produkcji, handlu lub usług.Dzielenie dużych zamówień (niemożliwych do realizacji przez pojedyncze podmioty) pomiędzy członków konsorcjum.
3.Organizowanie wspólnej promocji działań spółdzielczych lub ekonomicznych.Spółdzielnie zawierają konsorcjum, by wspólnie i wzajemnie promować swoje działania (np. wspólnie ponoszą koszty przygotowania, druku i dystrybucji ulotki z kupnami rabatowymi, które mogą być wykorzystane u członków konsorcjum w ściśle określonym czasie).
4.Promocja wspólnego znaku towarowego, o którym mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.Spółdzielnie zawierają umowę konsorcjum po to, by przygotować i wypromować wspólny znak towarowy, który dotyczyć może np. wspólnej marki, produktu czy po prostu oferty.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Prawo w spółdzielni socjalnej. Niezbędnik praktyka”, Wydanie III, 2018 r., str. 127.

Co zawiera umowa konsorcjum?

Ustawa o spółdzielniach socjalnych precyzuje również zawartość umowy konsorcjum (art. 15b ust. 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych):

 • cel zawarcia konsorcjum,
 • obowiązki stron konsorcjum,
 • czas trwania konsorcjum,
 • określenie stron konsorcjum i sposobu reprezentacji,
 • zasady przyjmowania, wykluczania lub występowania,
 • strony konsorcjum,
 • zasady podziału korzyści i udziału w obciążeniach stron konsorcjum.

Kto może być założycielem i członkiem konsorcjum?

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach socjalnych założycielami konsorcjum spółdzielczego mogą być wyłącznie spółdzielnie socjalne. Do takiego konsorcjum może natomiast przystąpić organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego), jeżeli prowadzi:

 1. warsztat terapii zajęciowej lub zakład aktywności zawodowej, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub
 2. centrum integracji społecznej lub klub integracji społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

Czy są już jakieś przykłady funkcjonujących konsorcjów z udziałem spółdzielni socjalnych?

Tak, przy czym nie są to konsorcja działające w myśl w ustawy o spółdzielniach socjalnych (bo mają szerszy skład), ale są to konsorcja z udziałem spółdzielni.

Jeśli znasz inne tego rodzaju zrzeszenia,daj znać, chętnie uzupełnię tę listę.

Konsorcjum powołane przez Spółdzielnię Socjalną PANATO z Wrocławia

Konsorcjum zostało powołane z potrzeby biznesowej. Bezpośrednią przyczyną był skokowy wzrost zamówień w Spółdzielni Socjalnej PANATO, która nie była w stanie posiadanymi zasobami zrealizować napływające zlecenia. Mają do wyboru: wzięcie kredytu i budowę szwalni lub szukanie wolnych mocy produkcyjnych i stworzenie stałego partnerstwa, zdecydowano się na to drugie rozwiązanie.

Konsorcjum jest w stanie wytworzyć ok. 10 000 szt. produktów miesięcznie. Głównie dzięki pełnej standaryzacji produkcji oraz specjalnie przygotowanemu narzędziu do zarządzania (autorskie oprogramowanie ERP).

W jego skład wchodzą podmioty ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, spółki z o.o. non profit). Ze względu na szerszy niż przewiduje ustawa skład partnerstwa, nie spełnia ono warunków przewidzianych w ustawie o spółdzielniach socjalnych.

Więcej o tym konsorcjum przeczytasz w wywiadzie z Pauliną Ograbisz. Konsorcjum to szuka partnerów, którzy dysponują co najmniej kilkoma osobami z doświadczeniem w szyciu.

Pierwsze Konsorcjum Spółdzielni Socjalnych

Jednym z założycieli jest Fajna Spółdzielnia Socjalna z Katowic. W skład konsorcjum wchodzi 5 spółdzielni socjalnych oraz podmioty ekonomii społecznej (konsorcjum nie spełnia formalnych kryteriów ustawy o spółdzielniach socjalnych). Członków konsorcjum łączy formalna umowa o współpracy, a do konkretnych przedsięwzięć podpisywane są oddzielne szczegółowe umowy. Wśród działań podejmowanych przez konsorcjum jest m.in.:

 • organizacja wydarzeń na zlecenie miast / gmin (np. wydarzenie dot. 100 lecia miasta czy związane z rewitalizacją),
 • produkcja gadżetów na zlecenie miast / gmin (np. panoramy, okazjonalne przedmioty, jak medale, breloki).

Do różnych działań angażowani są różni członkowie konsorcjum.

Konsorcjum to planuje także zająć się świadczeniem usług społecznych, np. opiekuńczych.

Konsorcjum szuka partnerów, którzy specjalizują się w obsłudze eventów (ważna lokalizacja: Górny Śląsk) lub zajmują się marketingiem internetowy.

To tyle nt. konsorcjum spółdzielni socjalnych. Zachęcam do komentowania wpisu, zwłaszcza jeśli znasz inne przykłady lub Twoja spółdzielnia w takim konsorcjum uczestniczy.

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *