Jak zdobyć ok. 1 000 zł miesięcznie przez 6 miesięcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej w spółdzielni socjalnej?

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

Dzisiaj przyjrzymy się jednemu z narzędzi, z którego mogą korzystać nie tylko spółdzielnie socjalne, ale wszyscy pracodawcy. Mowa o pracach interwencyjnych. Sprawdź jakie są podstawowe warunki skorzystania z tego rozwiązania.

Prace interwencyjne – podstawowe regulacje

Spółdzielnia socjalna jako pracodawca może wystąpić o zatrudnienie osoby bezrobotnej w ramach tzw. prac interwencyjnych. Wówczas, jeśli wniosek spółdzielni zostanie zaakceptowany, na podstawie umowy podpisanej z urzędem pracy, dokonuje on przez okres do 6 miesięcy (12 miesięcy w przypadku refundacji za co drugi miesiąc) zwrotu kosztów poniesionych przez spółdzielnię z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

Szczegółową zawartość wniosku oraz umowy podpisywanej z urzędem pracy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Szczegóły tej formy pomocy, np. wysokość pomocy w szczególnych przypadkach reguluje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dla dociekliwych: art. 56 i dalsze tejże ustawy).

Jakie koszty podlegają dofinansowaniu w ramach prac interwencyjnych i jaka jest wysokość dofinansowania?

Refundacja dotyczy kosztów wynagrodzenia wypłaconego danej osobie bezrobotnej, a także kosztów nagród i opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty zasiłku (w tej chwili tj. na 1.06.2014 jest to kwota 831,10 zł) i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Łącznie, przy pełnym wymiarze czasu pracy, maksymalna miesięczna kwota to 980,70 zł (831,10 + 149,60).

Jeśli refundacja dokonywana będzie za co drugi miesiąc, to w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy maksymalna kwota to 2 065 zł (refundacja liczona jest od kwoty minimalnego wynagrodzenia + składki tj. 1 750,00 + 315 zł).

W przypadku osoby powyżej 50 roku życia refundacja będzie dotyczyć okresu do 24 miesięcy, a w przypadku refundacji za co drugi miesiąc do 48 miesięcy.

Jaki jest podstawowy wymóg, który powinna spełnić spółdzielnia socjalna ubiegając się o organizację prac interwencyjnych?

Warunkiem jest niezaleganie na dzień złożenia wniosku z zapłatą:

  • wynagrodzeń pracownikom,
  • należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych.

Jakie są obowiązki pracodawcy?

Pracodawca jest zobowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres objęty refundacją wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne oraz okres 3 miesięcy po zakończeniu tej refundacji. Niewywiązanie się z tego warunku, lub naruszenie innych warunków zawartej umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Poza tym m.in. w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. dyscyplinarka), starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

Od czego należy zacząć?

Więcej informacji można uzyskać we właściwym urzędzie pracy. Sprawdź przede wszystkim czy urząd w tym momencie dysponuje środkami na ten cel.

To tyle nt. prac interwencyjnych w spółdzielni socjalnej. Zachęcam do komentowania wpisu.

Rate this post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *