Regulamin sklepu internetowego

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy na stronie www.spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl prowadzi firma Waldemar Żbik szkolenia ES (Sprzedawca) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem 2571/11 z siedzibą w Woli Morawickiej, przy ul. Wapiennej 93, NIP 997 006 17 74, REGON 260447627.
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 64 1950 0001 2006 0031 9536 0001 (Idea Bank).
 3. Za pośrednictwem strony www.spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl i odpowiedniego formularza zamówienia, Sprzedawca zawiera z Klientem umowę o dostarczenie publikacji w wersji cyfrowej lub fizycznej zgodnie z opisem danego produktu.
 4. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy pod mailem wzbik(at)szkolenaies.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 663 069 976 (w dni robocze, w godz. 8.00 – 17.00).
 5. Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
  • Blog – blog funkcjonujący pod adresem internetowym https://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/,
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu produktów w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
  • Produkt elektroniczny – treść cyfrowa udostępniona w formacie pliku PDF lub w treści wiadomości e-mail, którą Klient może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Bloga – m.in. kurs e-mail, poradnik, artykuł.
  • Regulamin – niniejszy regulamin,
  • Sprzedawca – Waldemar Żbik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Waldemar Żbik szkolenia ES, z siedzibą w Woli Morawickiej, przy ul. Wapiennej 93, NIP 997 006 17 74.
  • Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu produktu elektronicznego lub w wersji papierowej.

II. Składanie zamówień

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Złożenie zamówienie wiąże się z powstaniem po stronie Klienta obowiązku zapłaty.
 3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie elektronicznego „formularza zamówienia” i wysłanie go za pośrednictwem tej strony.
 4. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia „formularza zamówienia”. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie (w razie nie otrzymania wiadomości należy sprawdzić zawartość folderu SPAM w skrzynce pocztowej).
 5. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 6. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej
 7. Klienta, która zawiera co najmniej:
  • oświadczenie o otrzymaniu zamówienia wiążącego się z obowiązkiem zapłaty,
  • oświadczenie o przyjęciu zamówienia do realizacji,
  • potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o dostarczenie treści cyfrowych,
  • potwierdzenie informacji o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 8. Informacje zawarte w podpkt. b – d (trzy ostatnie kropki) wysłane zostaną po dokonaniu płatności.
 9. 8. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Klientem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej (w przypadku produktów elektronicznych) lub umowa sprzedaży, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.
 10. Zakupiony przez Klienta produkt elektroniczny dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio ze strony z potwierdzeniem zakupu, o której mowa w ust. 7 powyżej lub do Klienta wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego produktu lub produkt znajduje się bezpośrednio w treści wysłane maila.

III. Płatności i koszty wysyłki

 1. Ceny książek lub produktów elektronicznych dostępnych w ofercie sklepu internetowego spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena nie obejmuje zryczałtowanych kosztów przesyłki książek w wersji papierowej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania produktów z oferty bez uprzedzenia.
 4. Sprzedawca pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania książek w wersji papierowej do Klienta. Przesyłka jest dokonywana za pośrednictwem firmy kurierskiej (ewentualnie Poczty Polskiej) albo firmy InPost S.A. (zależnie od opcji wybranej przez klienta; wysyłka zlecana jest za pośrednictwem serwisu furgonetka.pl). Koszt ten wyświetla się każdorazowo przy składaniu zamówienia (zależnie od liczby i rodzaju zamówionych produktów, co wpływa na wagę i rozmiar przesyłki).
 5. Za przesłanie Klientowi wersji elektronicznej publikacji, nie jest pobierana dodatkowa opłata oprócz ceny za sprzedaż.
 6. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
 7. Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu płatności na konto Sprzedawcy lub za pośrednictwem odpowiedniego systemu płatniczego (tpay.com) zintegrowanego z formularzem zamówienia w ciągu pięciu dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Zamówienia nieopłacone w tym terminie uważane są za anulowane.
 8. Płatność za zamówiony towar wraz z kosztami wysyłki następuje:
  • przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy,
  • za pośrednictwem systemu płatniczego (tpay.com), którego właścicielem i operatorem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4 798 500,00 PLN (wpłacony w całości).
 9. Sklep nie dostarcza publikacji „za pobraniem”.

IV. Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia rozpocznie się nie później niż w terminie czterech dni roboczych następujących bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało opłacone. Za datę dokonania płatności uważa się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy lub datę wpływu środków w systemie tpay.com.
 2. Sprzedawca realizuje wysyłkę publikacji w wersji papierowej oraz dostarcza publikację w wersji elektronicznej.
 3. Wysyłka publikacji w wersji elektronicznej następuje przed upływem terminu odstąpienia od umowy przez konsumenta, o którym mowa w przepisach ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), co jest równoznaczne z utrata prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta. Konsument wyraża zgodę na wysyłkę publikacji przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy i utratę prawa odstąpienia od umowy kupna publikacji w wersji elektronicznej.
 4. Maksymalny czas realizacji zamówienia publikacji w wersji papierowej (wysłania przesyłki do Klienta) wynosi 7 dni roboczych. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską lub InPost (maksymalnie 10 dni).
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem, podanym przez Klienta.

V. Użytkowanie produktu

 1. Produkty podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Klient, który nabył produkty za pośrednictwem strony może użytkować je zgodnie z przeznaczeniem na użytek własny, przy czym niedozwolone jest powielanie produktu, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu, bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej ze Sprzedawcą.
 3. Klient zobowiązany jest dbać o to, aby nieupoważnione osoby nie miały dostępu do zakupionego produktu w ten sposób, aby mogły korzystać z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Sprzedawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem Klienta.

VI. Reklamacje i zwroty

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć produkt bez wad. Produkt nie jest objęty gwarancją.
 2. W przypadku ewentualnych reklamacji dotyczących publikacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo (wzbik@szkoleniaes.pl), lub wypełniając formularz kontaktu na stronie spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl lub telefonicznie (tel. 663 069 976).
 3. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (np. faktury VAT) oraz opisać przedmiot i przyczynę reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie maksymalnie 7 dni roboczych. O sposobie załatwienia reklamacji Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres Klienta podany w formularzu zamówienia, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
 4. Zareklamowany Produkt należy odesłać na adres Sprzedawcy wraz z opisem przyczyny reklamacji. Koszt odesłania Produktu reklamowanego, zwracany jest po rozpatrzeniu reklamacji w wypadku jej pozytywnego rozpatrzenia.
 5. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad (pod warunkiem dostępności w magazynie) albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 8. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 9. Jeżeli Klientem nie jest Konsument, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 10. Postanowienia 3-9 mają odpowiednie zastosowanie do umów na dostarczenie publikacji cyfrowej.
 11. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), z zastrzeżeniem p. IV pkt 3 i p.VI pkt 10 Regulaminu, Klient będący konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń. Szczegóły procedury zwrotu określono poniżej:
  • Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób, przy czym zalecana jest droga elektroniczna za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemna na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie (wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu, aczkolwiek skorzystanie z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie jest obowiązkowe).
  • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej.
  • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
  • Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
   o Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  • Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do publikacji w wersji elektronicznej z uwagi na to, że dostarczenie publikacji Klientowi jest dokonywane przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy i po poinformowaniu konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

VII. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • włączona obsługa plików cookies.
 2. Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl na komputerze użytkownika. Przedmiotowe informacje dotyczą rozliczeń finansowych, takich jak: wartość i przedmiot. Technologia cookies nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani śledzenia ich nawigacji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Spowoduje to jednak pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

VIII. Inne postanowienia

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 2. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem http://.spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/polityka-prywatnosci/
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 4. Dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych za pośrednictwem Regulaminu jest zakazane.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.04.2019 r.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
 7. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązujące, w szczególności Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014, nr 827). Powyższe przepisy mają również zastosowanie w przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie.
 8. Opinie i pytania dotyczące sklepu internetowego proszę wysyłać na adres : wzbik(at)szkoleniaes.pl.
 9. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może m.in. złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można uzyskać w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php).
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku zamiaru odstąpienia od umowy)

Adresat:
Waldemar Żbik szkolenia ES, ul. Wapienna 93, 26-026 Wola Morawicka

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży książki:
☐ „Spółdzielczość Socjalna. Poradnik Skrajnie Praktyczny”
☐ „Prawo w spółdzielni socjalnej. Niezbędnik praktyka”

Data zawarcia umowy: …………..
Data odbioru produktu: ……………..
Imię i nazwisko konsumenta: …………….
Adres konsumenta:………….
Data:……………

Podpis (w przypadku, gdy formularz przesyłany jest w wersji papierowej)

 

Cieszę się, że dotarłeś aż tutaj. Zapraszam do dokończenia zamówienia 🙂