“Spółdzielczość socjalna. Sprawdź się!” – podsumowanie quizu

prawo w spółdzielni socjalnej

Jeszcze w zeszłym roku zaproponowałem Ci udział w quizie dot. spółdzielczości socjalnej. Jeśli jeszcze chcesz sprawdzić swoją wiedzę, a jeszcze tego nie zrobiłeś, zapraszam tutaj. Tymczasem w tym wpisie omówię jego wyniki, wyjaśnię prawidłowe odpowiedzi i pokażę pytanie, które sprawiły najwięcej kłopotów.

Na początek dodam jeszcze , że do dnia 15 stycznia 2016 r. quiz wypełniło 176 osób i prezentowane statystyki dotyczą właśnie tej grupy.

Pyt. 1: Co to jest spółdzielnia socjalna?

Możliwe warianty odpowiedzi oraz te, które padły w quizie przedstawia poniższa grafika. Odpowiedź pogrubiona to odpowiedź prawidłowa.

pyt. 1 Co to jest spółdzielnia socjalna?
Quiz: “Spółdzielczość socjalna. Sprawdź się!” pyt. 1 Co to jest spółdzielnia socjalna?

Nie ulega wątpliwości, że spółdzielnia socjalna to firma (dla dociekliwych: art. 2 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych: Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków). Nie jest to jednak zwykła firma z uwagi m.in. na:

  • obowiązkowe działania na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji członków spółdzielni (dla dociekliwych: art. 2 ust. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych), czyli spółdzielnia socjalna musi podejmować działania, które będą m.in. podnosiły zdolność do pracy członków spółdzielni,
  • możliwość podejmowania działań w zakresie pożytku publicznego, którego to prawa nie mają zwykłe przedsiębiorstwa (dla dociekliwych: art. 2 ust. 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych).

Jeśli chodzi o inne warianty odpowiedzi:

  • spółdzielnia socjalna nie jest organizacją pozarządową (z punktu widzenia przepisów prawa), mimo że w zakresie prowadzenia działań dot. pożytku publicznego ma takie same uprawnienia jak organizacja pozarządowa,
  • spółdzielnia socjalna ma się nijak do spółki cywilnej (to chyba najprostsze wytłumaczenie tej kwestii :)).

Pyt. 2: Jaką działalność musi prowadzić każda spółdzielnia socjalna?

Możliwe warianty odpowiedzi oraz te, które padły w quizie przedstawia poniższa grafika. Odpowiedź pogrubiona to odpowiedź prawidłowa.

pyt. 2 Jaką działalność musi prowadzić spółdzielnia socjalna?
Quiz: “Spółdzielczość socjalna. Sprawdź się!” pyt. 2 Jaką działalność musi prowadzić spółdzielnia socjalna?

Obowiązkowe rodzaje działalności to działalność gospodarcza oraz działania na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej członków spółdzielni. Reszta ma charakter dobrowolny – spółdzielnia może, ale nie musi podejmować tych działań.

Pyt. 3: Jakie wsparcie jest gwarantowane dla spółdzielni socjalnej?

Możliwe warianty odpowiedzi oraz te, które padły w quizie przedstawia poniższa grafika. Odpowiedź pogrubiona to odpowiedź prawidłowa.

pyt. 3 Jakie wsparcie jest gwarantowane dla spółdzielni socjalnej?
Quiz: “Spółdzielczość socjalna. Sprawdź się!” Pyt. 3 Jakie wsparcie jest gwarantowane dla spółdzielni socjalnej?

Faktycznie system wsparcia dla spółdzielni socjalnej to w większości tylko możliwości. Gwarantowane są dwie preferencje. Niezależnie od okoliczności zewnętrznych zawsze można skorzystać ze zwolnienia:

  • z opłat rejestrowych (jako spółdzielnia socjalna nie zapłacisz opłaty za dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i ogłoszenie tego faktu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; zwolnione z opłat są również zmiany wpisu),
  • podatkowego, przy czym tutaj musimy pamiętać o uwarunkowaniach skorzystania z tego zwolnienia, więcej pisałem o tym tutaj.

Pozostałe preferencje mają charakter możliwości np. z refundacji ZUS można skorzystać pod warunkiem, że urząd pracy ma środki na ten cel i faktycznie chce je wydatkować. Podobnie, jeśli chodzi środki unijne – najpierw musimy dostać się do projektu unijnego (przejść przez rekrutację), a potem przygotować biznes plan, który będzie pozytywnie oceniony. Nie mamy więc tutaj gwarancji, że proces zakończy się sukcesem tzn. nie możemy być pewni, że zawsze uda nam się z tych środków skorzystać.

Dodam jeszcze, że powyższe pytanie sprawiło sporo trudności – około 70% odpowiedzi było niepoprawnych.

Pyt. 4: Jakie organy są obowiązkowe w każdej spółdzielni socjalnej?

Możliwe warianty odpowiedzi oraz te, które padły w quizie przedstawia poniższa grafika. Odpowiedź pogrubiona to odpowiedź prawidłowa.

pyt. 4 Jakie organy są obowiązkowe w każdej spółdzielni?
Quiz: “Spółdzielczość socjalna. Sprawdź się!” pyt. 4 Jakie organy są obowiązkowe w każdej spółdzielni?

Zapamiętaj, że:

  • walne zgromadzenie i zarząd to organy obowiązkowe (dla dociekliwych: art. 35 § 1 prawa spółdzielczego),
  • w spółdzielni socjalnej wybiera się radę nadzorczą, ale jeśli liczba członków nie przekracza piętnastu osób, nie wybiera się rady nadzorczej, chyba że statut stanowi inaczej; w takim przypadku kompetencje rady wykonuje walne zgromadzenie. (dla dociekliwych: art. 7 ustawy o spółdzielniach socjalnych).

Pyt. 5: Czy zarząd może dyscyplinarnie zwolnić członka spółdzielni zatrudnionego na bazie spółdzielczej umowy o pracę?

Możliwe warianty odpowiedzi oraz te, które padły w quizie przedstawia poniższa grafika. Odpowiedź pogrubiona to odpowiedź prawidłowa.

Wstępny opis sytuacji: Mikołaj był zatrudniony na spółdzielczą umowę o pracę. Dwa razy z rzędu przyszedł do pracy pod wpływem alkoholu. Zarząd wręczył mu rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (dyscyplinarka).

Pyt. 5: Czy zarząd może dyscyplinarnie zwolnić członka spółdzielni zatrudnionego na bazie spółdzielczej umowy o pracę?
Quiz: “Spółdzielczość socjalna. Sprawdź się!” pyt. 5: Czy zarząd może dyscyplinarnie zwolnić członka spółdzielni zatrudnionego na bazie spółdzielczej umowy o pracę?

W opisywanej sytuacji dyscyplinarka wymaga wykluczenia członka ze spółdzielni. Zarząd nie ma możliwości rozwiązania spółdzielczej umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. W tym temacie polecam ten wpis na moim blogu.

Pyt. 6: Kto reprezentuje spółdzielnię na zewnątrz?

Możliwe warianty odpowiedzi oraz te, które padły w quizie przedstawia poniższa grafika. Odpowiedź pogrubiona to odpowiedź prawidłowa.

Pyt. 6: Kto reprezentuje spółdzielnię socjalną na zewnątrz?
Quiz: “Spółdzielczość socjalna. Sprawdź się!” pyt. 6: Kto reprezentuje spółdzielnię socjalną na zewnątrz?

Tutaj nie można mieć wątpliwości. Tę sprawę dokładnie reguluje prawo spółdzielcze (dla dociekliwych: art. 54 § 1): Oświadczenia woli za spółdzielnię składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i pełnomocnik.

Pyt. 7: W jaki sposób członkowie spółdzielni ponoszą odpowiedzialność?

Możliwe warianty odpowiedzi oraz te, które padły w quizie przedstawia poniższa grafika. Odpowiedź pogrubiona to odpowiedź prawidłowa.

pyt. 7 W jaki sposób członkowie spółdzielni socjalnej ponoszą odpowiedzialność?
Quiz: “Spółdzielczość socjalna. Sprawdź się!” pyt. 7 W jaki sposób członkowie spółdzielni socjalnej ponoszą odpowiedzialność?

Zgodnie z prawem spółdzielczym (dla dociekliwych: art. 19 § 2): Członek spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych udziałów. Poza tym członek spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli spółdzielni za jej zobowiązania. O różnicy miedzy udziałem, a wkładem możesz przeczytać tutaj.

Pyt. 8: W jaki sposób spółdzielnia może rozwiązać stosunek członkostwa?

Możliwe warianty odpowiedzi oraz te, które padły w quizie przedstawia poniższa grafika. Odpowiedź pogrubiona to odpowiedź prawidłowa.

pyt. 8 W jaki sposób spółdzielnia socjalna może rozwiązać stosunek członkostwa?
Quiz: “Spółdzielczość socjalna. Sprawdź się!” pyt. 8 W jaki sposób spółdzielnia socjalna może rozwiązać stosunek członkostwa?

Pamiętaj, że spółdzielnia nie może rozwiązać stosunku członkostwa za wypowiedzeniem. Art. 24 § 1 prawa spółdzielczego: Spółdzielnia może rozwiązać stosunek członkostwa tylko przez wykluczenie albo wykreślenie członka. Dodam jeszcze, że było to jedno z pytań, które sprawiło sporo trudności – średnio 70% odpowiedzi było niepoprawnych.

Pyt.: 9 W jakich sprawach jedynie walne zgromadzenie może podjąć uchwałę, gdyż posiada wyłączne kompetencje do wydawania uchwał w tych sprawach?

Możliwe warianty odpowiedzi oraz te, które padły w quizie przedstawia poniższa grafika. Odpowiedź pogrubiona to odpowiedź prawidłowa.

Quiz: "Spółdzielczość socjalna. Sprawdź się!" pyt.: 9 W jakich sprawach jedynie walne zgromadzenie może podjąć uchwałę, gdyż posiada wyłączne kompetencje do wydawania uchwał w tych sprawach?
Quiz: „Spółdzielczość socjalna. Sprawdź się!” pyt.: 9 W jakich sprawach jedynie walne zgromadzenie może podjąć uchwałę, gdyż posiada wyłączne kompetencje do wydawania uchwał w tych sprawach?

Do wyłącznych kompetencji walnego zgromadzenia z w/w spraw należy tylko zmiana statutu (art. 12a § 1 prawa spółdzielczego). Wybór zarządu czy wykluczenie członka może być w gestii również rady nadzorczej (zależnie od postanowień statutu).

Nie ukrywam, że pytanie było podchwytliwe – w większości spółdzielni nie ma rady nadzorczej, więc spółdzielcy są przyzwyczajeni, że uchwały w sprawie wyboru zarządu czy wykluczenia członka podejmuje walne zgromadzenie. Dodam jeszcze, że było to pytanie, które sprawiło najwięcej trudności (ok. 90% odpowiedzi było niepoprawnych).

Pyt. 10: Czy można odwołać członka zarządu, jeśli walne nie udzieliło mu absolutorium, nawet jeśli nie było tego w porządku obrad walnego zgromadzenia?

Możliwe warianty odpowiedzi oraz te, które padły w quizie przedstawia poniższa grafika. Odpowiedź pogrubiona to odpowiedź prawidłowa.

Wstępny opis sytuacji: Walne zgromadzenie nie udzieliło absolutorium prezesowi zarządu, a następnie odwołało go z pełnienia tej funkcji. Jednak tej uchwały nie było w porządku obrad.

pyt. 10 Czy można odwołać członka zarządu, jeśli walne nie udzieliło mu absolutorium, nawet jeśli nie było tego w porządku obrad walnego zgromadzenia?
Quiz: “Spółdzielczość socjalna. Sprawdź się!” pyt. 10 Czy można odwołać członka zarządu, jeśli walne nie udzieliło mu absolutorium, nawet jeśli nie było tego w porządku obrad walnego zgromadzenia?

Oczywiście ogólna zasada jest taka, że walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podany do wiadomości członków w terminach i w sposób określonych w statucie (dla dociekliwych: art. 41 § 1 prawa spółdzielczego). Ale jest od tego jeden wyjątek. Zgodnie z art. 49 § 4 prawa spółdzielczego: walne zgromadzenie może odwołać tych członków zarządu, którym nie udzieliło absolutorium, niezależnie od tego, który organ stosownie do postanowień statutu wybiera członków zarządu (w tym wypadku nie stosuje się przepisu art. 41 § 1).

Zbiorcze podsumowanie wyników

Rozkład wyników przedstawia poniższy wykres.

podsumowanie quizu "Spółdzielczość socjalna. Sprawdź się!"

Przede wszystkim trzeba zauważyć, że uczestnicy quizu najczęściej osiągali wynik od 4 do 6 punktów (na 10), a maksymalny wynik osiągnęły jedynie 4 osoby.

To tyle na temat quizu “Spółdzielczość socjalna. Sprawdź się!”. Jeśli coś jest niejasne, przypominam, że komentowanie mile widziane. Możesz mi też napisać, czy taka forma zdobywania / weryfikacji wiedzy jest dla Ciebie atrakcyjna. Być może pojawią się kolejne quizy 🙂

 

Rate this post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *