Jakie zadania ma zarząd spółdzielni socjalnej?

zarządzanie spółdzielnią socjalną

Dzisiaj przyjrzymy się obowiązkom zarządu. Dowiesz się m.in. jakimi sprawami powinien zajmować się zarząd spółdzielni? Są tutaj trzy istotne sprawy.

Po pierwsze: jeśli nie wiadomo jaki organ powinien zająć się daną sprawą, to zwykle będzie to zarząd.

W przypadku wątpliwości czy zarząd powinien zajmować się daną sprawą, najpierw zawsze należy sprawdzić (w prawie spółdzielczym, statucie) czy dana sprawa nie mieści się w kompetencjach innych organów; jeśli nie, to zajmuje się nią zarząd (dla dociekliwych: art. 48 § 2 prawa spółdzielczego: Podejmowanie decyzji niezastrzeżonych w ustawie lub statucie innym organom należy do zarządu). Tym samym np. zmiana adresu siedziby spółdzielni będzie w kompetencji zarządu (pod warunkiem, że nie będzie zmiany miejscowości/miasta – to wymaga zmiany statutu).

Z drugiej strony warto przypomnieć, że kompetencje walnego zgromadzenia określone są na zasadzie wyłączności, nie można np. w statucie przenieść ich na inne organy spółdzielni.

Po drugie: są też zadania wprost przypisane do zarządu.

Prawo spółdzielcze lub inne regulacje w niektórych przypadkach wskazują na zadania zarządu. Przykładowe sprawy, które są w kompetencji zarządu to:

 • prowadzenie rejestru członków (dla dociekliwych: art. 30 prawa spółdzielczego „Zarząd spółdzielni prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi – ich nazwę i siedzibę), wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych wkładów, ich rodzaj, jeżeli są to wkłady niepieniężne, zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania, a także inne dane przewidziane w statucie…”),
 • zwoływanie walnego zgromadzenia (dla dociekliwych: art. 39. § 1. Prawa spółdzielczego: Walne zgromadzenie zwołuje zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego),
 • wydawanie na żądanie członka odpisu statutu oraz regulaminów wydanych na podstawie tego statutu (dla dociekliwych: art. 31 prawa spółdzielczego),
 • przechowywanie protokołów z walnego zgromadzenia (dla dociekliwych: art. 41 § 5 prawa spółdzielczego: Protokoły przechowuje zarząd spółdzielni co najmniej przez dziesięć lat, o ile przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego),
 • opracowanie i przyjęcie polityki rachunkowości w danej firmie,
 • przyjęcie zasad prowadzenia kasy,
 • wykonywanie obowiązków pracodawcy zgodnie z kodeksem pracy (np. zapewnienie odpowiednich warunków BHP, dbanie o porządek i dyscyplinę pracy, przygotowanie oceny ryzyka, terminowa wypłata wynagrodzenia),
 • rozliczenia z ZUS i US, czyli m.in. terminowe wpłaty składek ZUS od zatrudnionych pracowników oraz terminowe wpłaty podatku (np. dochodowego od osób prawnych, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, VAT, jeśli spółdzielnia jest płatnikiem tego podatku),
 • składanie sprawozdań finansowych.

Warto też pamiętać, że zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz (dla dociekliwych: art. 48. § 1. Prawa spółdzielczego), więc to zarząd powinien panować nad całością działania spółdzielni. Oznacza to również, że w pierwszej kolejności zarząd powinien dbać np. o ciągłość zleceń.

Po trzecie: pozostałe zadania będą zależeć od wewnętrznego podziału pracy.

Zwykle, zwłaszcza w małych spółdzielniach socjalnych, zarząd poza w/w sprawami zajmuje się również fizycznym wykonywaniem tego, co jest przedmiotem działalności spółdzielni (np. członek zarządu pracuje też w kuchni czy na budowie). Jest to rozwiązanie możliwe, ale pod warunkiem, że w ramach czasu pracy członek zarządu będzie miał możliwość wykonywania funkcji związanych właśnie z kierowaniem działalnością spółdzielni. Pomijając kwestię czasu, będzie to wymagało oderwania się od przysłowiowego garnka i spojrzenia na całość działania spółdzielni. Aby była możliwość pracy na konkretnym stanowisku, trzeba w sposób ciągły pozyskiwać zlecenia i poświęcać na to czas.

To tyle nt. zadań zarządu. Zachęcam do komentowania wpisu i dzielenia się swoim doświadczeniem, zwłaszcza dot. pracy zarządu.

Rate this post

12 thoughts on “Jakie zadania ma zarząd spółdzielni socjalnej?

 1. Nowicjuszka says:

  A jak jest z wynagrodzeniem za prace w Zarzadzie?

  • WaldemarZbik says:

   Nie ma przeszkód formalnych by za pracę w zarządzie pobierać wynagrodzenie.

   pozdrawiam serdecznie,

   • evka says:

    Dzień dobry, jak mam rozumieć Pana powyższy komentarz, wydawałoby się, że praca w zarządzie s.s. to funkcja społeczna? Czy ma Pan na myśli dodatek funkcyjny?

    • WaldemarZbik says:

     Dzień dobry,

     Wszystko zależy od podziału zadań wewnątrz spółdzielni. Jeśli skala działania spółdzielni jest na tyle duża i spółdzielnię na to stać, nie ma przeszkód by dana osoba pracowała wyłącznie jako członek zarządu i z tego tytułu pobierała wynagrodzenie.

     Może być też oczywiście tak, że funkcja członka zarządu jest dodatkowym zajęciem danej osoby (wtedy wchodzi w grę dodatek funkcyjny).

     pozdrowienia,

     • evka says:

      Spółdzielnia istnieje od roku ale działalność gospodarczą prowadzi dopiero trzeci miesiąc czyli jest na rozruchu. Wszyscy członkowie pracują po kilkanaście godzin (fizycznie) a pani prezes przychodzi i wychodzi kiedy chce, zajmuje się tylko “papierami”, jest w tym bardzo powolna. Chciałaby, żeby jej biegać na pocztę, xero, do banku. Ma cały etat (reszta po 1/8). Zawód “prezes”? Czy tojest właściwe?

     • WaldemarZbik says:

      Nie jest to (zawód: prezes) wprost niezgodne z jakimś przepisem prawnym.

      Na pewno jednak niezgodne z prawem jest to, że pracujecie kilkanaście godzin przy zatrudnieniu na 1/8 etatu. Jeśli jesteście członkami spółdzielni, to oczywiście jest to Wasza firma, więc jeśli się na to zgodzicie, to – moim zdaniem – można przez pewien czas tak pracować, ale jeśli jednocześnie prezes jest zatrudniony na cały etat i – jak rozumiem – nie pracuje 8 h, to nie jest to normalna sytuacja.

      Zastanawia mnie też kto podpisał taką umowę z prezesem. O podpisywaniu umów z członkami zarządu pisałem tutaj: https://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/entry/jak-podpisac-umowe-z-czlonkami-zarzadu-spoldzielni/

      pozdrawiam serdecznie,

     • evka says:

      Prawdę mówiąc, to w momencie podpisywania umów o pracę (rok temu), wszyscy zgodzili się na zmniejszone etaty, także zarząd. Było to podyktowane wysokimi kosztami, jakie spółdzielnia poniesie na remont lokalu. Z tym, że podstawa obliczenia dla członków to minimalna pensja a dla zarządu trochę więcej. Niedawno wyszło na jaw, że od IX 2013 dwóch członków zarządu pobiera wynagrodzenie za cały etat. Trzecia osoba z zarządu nawet o tym nie wiedziała. Prawdopodobnie jej podpis został dorobiony. Co możemy z tym zrobić, czekać do walnego sprawozdawczego?Jak już wspomniałam, spółdzielnia jest w okresie rozruchu, wsparcie pomostowe się skończyło, zagrożona płynność finansowa.W dodatku prezes i zca podejmują decyzje gospodarcze (bez wiedzy pozostałych), które generują straty finansowe.

     • WaldemarZbik says:

      Przede wszystkim możecie (1/3 członków – minimum 3, jeśli w statucie nie zastrzeżono tego do większej liczby członków spółdzielni) żądać zwołania walnego zgromadzenia. Pisałem o tym tutaj: https://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/co-powinienesnas-wiedziec-o-zasadach-pracy-walnego-zgromadzenia-spoldzielni-socjalnej-cz-2/

      Warto też pamiętać, że członkowie zarządu nie podpisują sami ze sobą umów. Polecam wpis: https://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/entry/jak-podpisac-umowe-z-czlonkami-zarzadu-spoldzielni/

      Myślę, że najlepiej działania podjąć od razu. Walne podsumowujące 2013 r. może zostać zwołane dopiero w czerwcu.

      pozdrowienia,

 2. ecka24 says:

  Dobry wieczór.

  Wiceprezeska spółdzielni socjalnej zmieniła nazwisko. Co powinniśmy teraz zrobić żeby poprawnie zaktualizować jej dane? Czy wystarczy wypełnienie i wysłanie odpowiednich formularzy do KRS-u?

  ecka24

 3. Barbara says:

  Jeśli spółdzielnia zrzesza ponad 50 członków, jest zarząd i rada nadzorcza. Jeśli było walne zgromadzenie i podział nadwyżki za 2017 rok jednak w lutym 2018 roku kilka osób zostało wykreślonych ale członkami byli w 2017 roku jednak nie została im wypłacona nadwyżka i teraz jeśli była uchwala walnego zgr. a teraz chcemy aby Ci wykreśleni tez otrzymali ta nadwyżkę czy potrzebna jest uchwala zarządu czy rady? bo teraz musimy wypłacić nadwyżkę z funduszu zasobowego spółdzielni.
  Następne pytanie czy jeśli w umowach najmu zmieniamy tylko jeden punkt dotyczący ogrzewanie czy musi być decyzja zarządu czy rady podjęta uchwała?
  Kolejne czy jeśli chcemy dać możliwość członkom spółdzielni aby mogli podwynajmowac swoje lokale za zgoda wynajmującego czyli zarządu to zarząd musi podjąć uchwale czy rada nadzorcza wystąpić z jakimś wnioskiem do zarządu, czy nic nie trzeba robić tylko wysłać pismo do członków iż jest możliwość podwynajmu osobom trzecim za zgoda wynajmującego?
  kolejne jeśli zmieniamy wynagrodzenie pracownikowi poprzez zmniejszenie etatu który nie jest członkiem spółdzielni a była zawarta uchwala rady aby ograniczyć koszty osobowe czy zarząd musi podejmować uchwały w tej sprawie która będzie dotyczyła pracownika każdego oddzielnie?
  Czy w takich drobnych sprawach typu zawieszenie banera na spółdzielni musi zarząd podejmować uchwale?
  W jakich sprawach rada może wnioskować do zarządu podejmując uchwały na ta okoliczność?
  A w jakich sprawach podejmuje uchwały zarząd spółdzielni.
  Dziękuje za odpowiedz

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Pani Barbaro, pytania dotyczą prawdopodobnie spółdzielni pracy lub mieszkaniowej, a ja zajmuję się spółdzielniami socjalnymi. W tym ostatnim przypadku podział nadwyżki pomiędzy członków jest wykluczony.

   Jeśli chodzi o pytanie dot. przypadków, w których niezbędna jest uchwała zarządu, to decydujący w tym zakresie będzie regulamin zarządu. Tam z reguły określa się, w jakich sprawach wymagane są uchwały, a w jakich decyzje podejmowane są w ramach bieżącego zarządzania. Z reguły proste sprawy, w stylu np. zawieszenia banera, nie wymagają podejmowania uchwał.

   Według mojej wiedzy zmiana etatu pracownikowi wymaga po prostu aneksu do umowy lub wypowiedzenia warunków pracy i płacy, czyli działań indywidualnych w stosunku do poszczególnych pracowników. Może to być wcześniej poprzedzone uchwałą zarządu.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *