Jak wznowić działalność spółdzielni socjalnej?

zakończenie działalności spółdzielni socjalnej

Dzisiaj zajmiemy się tematem reaktywowania działalności przez spółdzielnię socjalną, która jest w procesie likwidacji. W jakiej sytuacji jest to możliwe i jak to zrobić?

Na początek zarysujemy sytuację opisaną przez jednego z czytelników. Spółdzielnia socjalna jest w trakcie likwidacji. Został wybrany likwidator, a w międzyczasie zrezygnowało dwóch członków. Pozostała trójka wpadła jednak na nowy pomysł i chce działać dalej w ramach spółdzielni.

Kiedy jest możliwość wznowienia działalności spółdzielni?

Wznowienie działalności możliwe jest, jeśli mamy do czynienia z likwidacją dobrowolną, tzn. jeśli spółdzielnia przeszła w stan likwidacji wskutek dwóch kolejnych uchwał walnego zgromadzenia (dla dociekliwych: art. 116 §1 prawa spółdzielczego).

Wznowienie działalności nie będzie więc możliwe w przypadku, gdy spółdzielnia przeszła w stan likwidacji wskutek okoliczności wynikających z art. 18 ustawy o spółdzielniach socjalnych, np. gdy naruszy zasady podziału nadwyżki bilansowej określone w ustawie lub liczba członków będzie poniżej minimum przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Powyższą przesłankę likwidacji (liczba członków poniżej minimum) powinniśmy rozważyć w kontekście naszego przykładu. W tej spółdzielni bowiem liczba członków to 3 osoby. Tym samym powinniśmy jak najszybciej podjąć decyzję dot. przyjęcia nowych członków do spółdzielni (dopilnowując, by okres z liczbą członków poniżej minimum był krótszy niż 3 miesiące).

Jak przyjąć nowego członka do spółdzielni w okresie likwidacji?

O przyjmowaniu nowych członków pisałem już tutaj. Szczególną uwagę trzeba zwrócić, gdy jednocześnie:

  • w myśl statutu organem uprawnionym do przyjmowania nowych członków jest zarząd,
  • likwidator jest jeden.

Już wyjaśniam o co chodzi. Do likwidatora stosujemy przepisy dot. zarządu spółdzielni i członków zarządu (dla dociekliwych: art. 119 §1 prawa spółdzielczego). Jednocześnie prawo spółdzielcze stanowi, że zarząd jednoosobowy nie może przyjmować nowych członków (dla dociekliwych: art. 49 §5 prawa spółdzielczego), a w takiej sytuacji przyjęcie nowej osoby do spółdzielni następuje uchwałą rady nadzorczej, chyba że statut przewiduje właściwość walnego zgromadzenia.

Wracając do naszego przykładu – należy sprawdzić w statucie, jaki organ przyjmuje nowych członków. Jeśli jest to walne zgromadzenie to robi to walne zgromadzenie. Jeśli jednak nasz statut przewiduje zarząd, a mamy tylko jednego likwidatora, to uchwałę podejmie walne zgromadzenia (o ile nie mamy rady nadzorczej w spółdzielni).

Jakich formalności należy dokonać w związku ze wznowieniem działalności?

Jeśli spółdzielnia postanowi reaktywować działalność, to wymagana jest uchwała walnego zgromadzenia, przy czym:

  • musi ona zapaść nie później niż w ciągu roku od podjęcia drugiej uchwały walnego zgromadzenia o likwidacji,
  • uchwała walnego ma być podjęta większością ¾ głosów (dla dociekliwych: art. 116 §1 prawa spółdzielczego).

Ponadto prawo spółdzielcze wymaga, by Zarząd lub likwidator niezwłocznie zgłosili uchwałę o przywróceniu działalności do Krajowego Rejestru Sądowego, dołączając odpis protokołu walnego zgromadzenia. Dokonany wpis sąd ogłosi w Monitorze Spółdzielczym.

Jakie są inne możliwości wznowienia działalności w tej sytuacji?

W zasadzie widzę tylko jedną: połączenie z inną spółdzielnią socjalną. Taką decyzję możemy podjąć zawsze, bez względu na przyczynę i tryb likwidacji oraz bez względu na czas jaki upłynął od momentu podjęcia przez walne zgromadzenia uchwał o likwidacji spółdzielni. O połączeniu spółdzielni pisałem tutaj.

Warto zwrócić uwagę, że spółdzielnia w likwidacji nie może być spółdzielnią przejmującą, ale może być przejęta przez inną spółdzielnię socjalną.

 

To tyle na temat reaktywacji działalności spółdzielni. W razie wątpliwości / pytań / chęci podzielenia się własnym doświadczeniem zachęcam do komentowania poniżej.

Rate this post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *