Jak podpisać umowę z członkami zarządu spółdzielni?

zarządzanie spółdzielnią socjalną

Dzisiaj przyjrzymy się dosyć specyficznej regulacji dotyczącej funkcjonowania zarządu spółdzielni socjalnej. Czy wiesz kto podpisuje umowę z członkami zarządu spółdzielni i jak to zrobić?

Kto reprezentuje spółdzielnię socjalną?

Zwykle jest tak, że spółdzielnia jest reprezentowana przez zarząd. Prawo spółdzielcze definiuje jednak nieco odmiennie zasady reprezentacji spółdzielni w kontaktach z członkami zarządu.

Umowy np. o pracę z członkiem zarządu nie może zawrzeć np. dwóch pozostałych członków zarządu (jeśli zarząd jest trzyosobowy). Organem uprawnionym do reprezentacji spółdzielni w takiej sytuacji jest rada nadzorcza.

Powyższe wynika bezpośrednio z prawa spółdzielczego (dla dociekliwych: chodzi o art. 46 § 1 pkt. 8). Do zakresu działania rady należy bowiem m.in. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią a członkiem zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w interesie członka zarządu oraz reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach (do reprezentowania spółdzielni wystarczy dwóch członków rady przez nią upoważnionych).

Co to znaczy w praktyce?

Oznacza to, że w żadnym przypadku (niezależnie od postanowień statutu) umowy z członkiem zarządu nie podpiszą pozostali członkowie zarządu (takie rozwiązanie możliwe jest np. w stowarzyszeniu, w spółdzielni już nie).

W przypadku spółdzielni małych (gdzie nie powołano rady nadzorczej) członek zarządu podpisze umowę z dwoma przedstawicielami wyznaczonymi przez walne zgromadzenie.

Jeśli więc chcesz by w Twojej spółdzielni wszyscy pracownicy (w tym członkowie zarządu) podpisali umowy w tym samym momencie, musisz pamiętać by odpowiednio wcześnie zwołać walne umieszczając w porządku obrad punkt dot. wyboru dwóch przedstawicieli walnego do podpisania w imieniu spółdzielni umowy z członkiem zarządu.

Co powinna zawierać uchwała o wyborze dwóch reprezentantów walnego zgromadzenia do podpisania umowy z członkami zarządu?

Co ważne, tego rodzaju uchwała walnego zgromadzenia powinna zawierać główne punkty umowy z członkiem zarządu(np. czas trwania, wymiar czasu pracy, wynagrodzenie). Oznacza to tym samym, że umowy z członkami zarządu będą jawne dla wszystkich członków spółdzielni (lub inaczej będą efektem wspólnych ustaleń wszystkich członków spółdzielni i członków zarządu).

Dla większej elastyczności można stosować rozwiązania np. wymiar czasu pracy – nie więcej jak 3/4 etatu, wynagrodzenie – nie więcej jak 1 900 zł brutto. Wówczas można się poruszać w ramach tak określonych granic i nie trzeba będzie zwoływać kolejnego walnego by zmienić główne punkty umowy, bo np. pojawiło się nowe zlecenie.

To tyle na temat zasad podpisywania umów z członkiem zarządu spółdzielni socjalnej. Tradycyjnie zachęcam do dzielenia się swoim doświadczeniem lub wątpliwościami w formie komentarzy.

5/5 - (2 votes)

61 thoughts on “Jak podpisać umowę z członkami zarządu spółdzielni?

 1. Anna says:

  To bardzo ważny temat. Dla mnie tym ważniejszy, że dotyczy sytuacji jaka ma miejsce w Spółdzielni Socjalnej, której jestem członkiem. Używając określeń z kolejnych informacji “nasz statek płynie w złym kierunku”.
  Próbuję coś zmienić w składzie Zarządu, który sam siebie zatrudnił.
  Dowiedziałam się jednak, że jest Uchwała Sądu Najwyższego, która zezwala na samozatrudnienie zarządu lub Prezesa, nie wiem tego dokładnie.
  Czy może ktoś zna treść tej interpretacji?
  Będę wdzięczna za pomoc.

  • Waldek Żbik says:

   Witam serdecznie,

   Dziękuję za głos w sprawie Przyznam, że nie kojarzę Uchwały Sądu Najwyższego, o której Pani wspomina. Znalazłem jednak Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2000 r. I PKN 102/00. Na stronie 9 (u góry) tego wyroku czytamy: “…rada spółdzielni jest organem właściwym do zawarcia umowy o pracę z członkiem zarządu…”.

   pozdrawiam,

   • Dana says:

    Witam,proszę o odpowiedź,na pytanie czy Prezes,może jednocześnie zajmować się księgowością,kadrami i sprwami administracyjnymi?.Czekam na założenie spółdzielni,będę jej członkiem (w ramach tych 50% członków,którzy …) i założycielem i nie wiem kim jeszcze,tylko czy mogę?

    • WaldemarZbik says:

     Generalnie jakiś większych przeszkód nie widzę. Ustawa o spółdzielniach socjalnych i prawo spółdzielcze nie wykluczają takiej możliwości. Należy tylko zwrócić uwagę by np. nie kontrolować / akceptować dokumentów, które się samemu sporządziło. Mam tu na myśli np. raporty kasowe i prowadzenie kasy. Funkcję kasjera należałoby więc w takiej sytuacji powierzyć innej osobie.

     pozdrawiam serdecznie,

     • Dana says:

      Bardzo dziękuję,Pana pomoc jest becenna.Ja i moje koleżanki,jesteśmy w sytuacji tego Pana za Zgierza,czekamy,czekamy… na środki unijne.Miały być w czerwcu,może będą w grudniu.Nie tracę nadziei serdecznie pozdrawiam

     • Kasia says:

      WITAM

      Panie Waldemarze, proszę o rozwinięcie tematu i podanie innych “z praktyki wziętych” (poza zawarciem um. o pracę) czynności prawnych dokonywanych (zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 46 § 1 pkt. 8 prawa spółdzielczego) między spółdzielnią a członkiem zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w interesie członka zarządu, które mogą pojawić w trakcie działalności spółdzielni. Wydaje mi się, że do katalogu tych czynności można zaliczyć np. umowę z członkiem zarządu o wniesienie przez niego wkładu do spółdzielni (na własność, na podstawie użyczenia), udzielenie pożyczki, oczywiście będzie to również rozwiązanie um. o pracę z członkiem zarządu. A co np. z nałożeniem nagany pracowniczej członkowi zarządu (i innych kar przewidzianych w kp)?

      Odnośnie udzielania urlopu członkowi zarządu – załączam wyrok SN

      Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 1998 r.

      I PKN 527/97

      „Udzielenie urlopu wypoczynkowego członkowi zarządu spółdzielni należy do kompetencji zarządu spółdzielni, a nie do kompetencji rady nadzorczej. „

      OSNP 1999/2/54, Pr.Pracy 1998/9/34

      „Określone w art. 46 § 1 pkt 8 Prawa spółdzielczego uprawnienie rady nadzorczej spółdzielni do podejmowania uchwał odnosi się wyłącznie do dokonywanych między spółdzielnią a członkiem zarządu lub dokonywanych w interesie członka zarządu czynności prawnych, które jednakże są aktami woli rady nadzorczej – prowadzącymi do powstania, zmiany (przekształcenia) lub ustania stosunków prawnych, łączących członka zarządu ze spółdzielnią. „

     • WaldemarZbik says:

      Dzień dobry,

      Dziękuję za komentarz i przytoczenie wartościowych wyroków Sądu Najwyższego.

      Przyznam, że do tej pory w praktyce testowałem to głównie pod kątem właśnie zawierania umów o pracę. Jeśli chodzi o rozwiązywanie tych umów, to należy być tutaj ostrożnym. Wszystko zależy od tego czy członek zarządu w momencie rozwiązywania umowy jest dalej członkiem zarządu. Właściwość rady nadzorczej do dokonywania czynności prawnych między spółdzielnią a członkiem zarządu ogranicza się bowiem tylko do tych czynności, które odnoszą się do aktualnego członka zarządu, a nie do byłego członka tego organu. Jeśli członek zarządu został odwołany z tej funkcji, to oznacza to, iż przestał być członkiem tego organu, a w następstwie tego nie może już mieć do niego zastosowania reguła z art. 46 § 1 pkt 8 prawa spółdzielczego. To zaś oznacza, że rada nadzorcza z chwilą odwołania go ze stanowiska członka zarządu straciła kompetencję do dokonania mu wypowiedzenia spółdzielczej umowy o pracę i wobec tego, zgodnie z regułą domniemania kompetencji zarządu spółdzielni (art. 48 § 2 Prawa spółdzielczego) uprawnienie do dokonania tej czynności prawnej przechodzi na zarząd (Wyrok z dnia 3 kwietnia 1997 r. I PKN 67/97).

      Orzeczenia i wyroki sądów wskazują na konieczność podjęcia uchwały przez radę nadzorczą spółdzielni we wszystkich sprawach obejmujące czynności prawne w których występują zarząd spółdzielni po jednej i członek jej zarządu po drugiej stronie (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 17 sierpnia 2012 r., Sygn. akt I A Ca 771/12). Mogą to być więc sytuacje przez Panią wskazane np. zawarcie umowy o wniesienie wkładu czy udzielenie pożyczki dla spółdzielni przez członka zarządu.

      Rada nadzorcza spółdzielni może także w ramach uprawnień wynikających z art. 46 § 1 pkt 8 Prawa spółdzielczego podjąć uchwałę o dochodzeniu odszkodowania od członka zarządu spółdzielni (na bazie art. 58 prawa spółdzielczego).

      Jeśli chodzi o kary dla członków zarządu, to miałem tutaj wątpliwości, ale praktyka funkcjonowania spółdzielni wskazuje, że takie uchwały podejmuje również rada nadzorcza. Jest to też o tyle uzasadnione, że przecież rada wykonuje funkcje kontrolne i nadzorcze w stosunku do zarządu.

      Pozdrawiam serdecznie,

 2. Małgorzata says:

  Rozumiem, że jeśli to jest umowa np. umowa zlecenie to też musi być uchwała walnego zgromadzenia ? Chodzi tu o wszystkie formy zatrudnienia ?

  • WaldemarZbik says:

   Tak. Dotyczy to wszystkich czynności prawnych między spółdzielnią a członkiem zarządu, w tym również umów zleceń.

   pozdrowienia,

 3. Janusz Sulczewski says:

  Prawom spółdzielcze oraz statut dopuszcza zawarciem umowy z zarządem przez pełnomocnika, którego wyznaczy walne.

 4. Tom says:

  Witam, a jak się ma do tego Prawo spółdzielcze Art. 52. § 1. Z członkami zarządu zatrudnianymi w spółdzielni
  rada spółdzielni nawiązuje stosunek pracy – w zależności od powierzonego
  stanowiska – na podstawie umowy o pracę albo powołania (art. 68
  Kodeksu pracy). Nie dotyczy to spółdzielni pracy, w których
  zatrudnienie członków następuje bez względu na stanowisko na podstawie
  spółdzielczej umowy o pracę, oraz tych spółdzielni produkcji rolnej, w
  których podstawą świadczenia pracy przez członków jest stosunek
  członkostwa.

  • WaldemarZbik says:

   Dzień dobry,

   Przyznam, że nie rozumiem do końca pytania.

   Przytoczony przez Pana przepis potwierdza, że organem uprawnionym do podpisania umowy z członkami zarządu jest rada nadzorcza.

   Gdyby literalnie traktować powyższy przepis oznaczałoby to również, że w spółdzielni socjalnej (szczególny rodzaj spółdzielni pracy) z członkami zarządu należy zawrzeć spółdzielczą umowę o pracę.

   pozdrawiam serdecznie,

   • Tom says:

    Czyli zawsze w spółdzielni socjalnej spółdzielczą umowę o pracę z członkiem zarządu w imieniu spółdzielni podpisuje Rada lub Walne? A z pozostałymi członkami spółdzielni nie będącymi członkami zarządu to zarząd podpisuje umowy o pracę w imieniu spółdzielni socjalnej?

    • WaldemarZbik says:

     Dokładnie 🙂

     Do podpisania umowy z członkami zarządu właściwym organem w pierwszej kolejności jest rada nadzorcza, a jak jej nie ma to walne zgromadzenie. Z członkami spółdzielni, niebędącymi członkami zarządu umowę podpisuje zarząd.

     pozdrowienia,

     • Tom says:

      W związku z powyższym uprzejmie proszę o wyjaśnienie jakie negatywne skutki prawne ( i dla kogo) związane są z błędnie podpisaną spółdzielczą umową o pracę z członkiem zarządu, gdy w imieniu spółdzielni socjalnej umowę tę zawarł inny członek zarządu?

     • WaldemarZbik says:

      No cóż… Umowa taka jest nieważna.. Jak rozumiem jest to jednak umowa o pracę (względnie spółdzielcza umowa o pracę). W takiej sytuacji ostatnią deską ratunku są zapisy kodeksu pracy.

      Umowa o pracę powinna być zawarta w formie pisemnej. Jeśli pracodawca nie zachowa tej formy ma obowiązek potwierdzenia pracownikowi na piśmie, nie później jak w dniu rozpoczęcia pracy, rodzaju umowy i jej warunków (art. 29, par. 2 kodeksu pracy). Jednak, co najważniejsze, niedopełnienie przez pracodawcę tego obowiązku nie jest przyczyną nieważności faktycznie zawartej umowy (kodeks pracy nie przewiduje takiej sankcji, a zgodnie z art. 73 par. 1 kodeksu cywilnego, w związku z art. 300 kodeksu pracy, czynność prawna jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności).

      Co do dalszych spraw, to wolałbym bez szczegółów sprawy i bez znajomości szerszego kontekstu nie zajmować jednoznacznego stanowiska. Polecam natomiast dwa linki, które – mam nadzieję – będą pomocne:

      http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/niewazne;umowy;z;czlonkiem;zarzadu,154,0,1374362.html

      http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/155010000002521_V_Pa_000206_2012_Uz_2013-01-22_001

      pozdrawiam serdecznie,

 5. evka says:

  Dzień dobry, artykuł polecany przez Pana dotyczy jednak (jak zrozumiałam) spółek innych niż spółdzielnia socjalna. Nurtuje mnie cały czas Pana opinia w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli spośród członków s.s. do podpisywania umów z zarządem. Uważam to za słuszne, jednakże w swojej spółdzielni napotkałam opór w tej kwestii. W związku z tym proszę o wyjaśnienie, czy jest na to odpowiedni &, czy to tylko prawo zwyczajowe? Nadmieniam, że my na początku istnienia podpisaliśmy pełnomocnictwo dla członka zarządu dotyczące podpisywania umów z pozostałymi jego członkami (nieświadomi konsekwencji tegoż). Pozdrawiam

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Określone powyżej zasady dotyczą wszystkich spółdzielni, w tym spółdzielni socjalnych. Podstawą prawną jest więc przywołany artykuł prawa spółdzielczego.

   pozdrawiam serdecznie,

 6. edyta says:

  Dzień Dobry,
  czy zastępca prezesa Spółdzielni Socjalnej może zawrzeć ze Spółdzielnią umowę o pracę (1/2 etatu) na administrowanie strony internetowej tejże Spółdzielni oraz na jej promowanie? Dowiedziałam się, że Zarząd (Prezes i Zastępcy) z racji pełnienia swojej funkcji nie może pobierać wynagrodzenia. Dodam, że Spółdzielnia została założona przez dwa podmioty prawne.

  • Waldemar Żbik says:

   Nie ma przeszkód, by członek zarządu zawarł umowę na administrowanie stroną internetową i jej promocję. Nie ma również przeszkód by członek zarządu był zatrudniony na stanowisku prezesa / wiceprezesa i z tego tytułu pobierał wynagrodzenie (spółdzielnia to nie stowarzyszenie, gdzie faktycznie byłoby to niemożliwe). Jeśli ktoś twierdzi inaczej, to chętnie poznam podstawę prawną 🙂

   pozdrowienia,
   Waldek Żbik

 7. Grzegorz says:

  Bardzo pomocna strona. Jestem pod wrażeniem.

  Bardzo mi Państwo pomogliście.

  pozdrawiam

  Grzegorz

  • Waldemar Żbik says:

   Dziękuję i polecam się 🙂

   Waldek Żbik

 8. timus says:

  1. Czy osobami wybranymi przez Walne Zebranie do podpisania umowy o pracę z członkinią Zarządu mogą być pozostali dwaj członkowie zarządu? czy też muszą to być osoby nie wchodzące w skład Zarządu? Przy5cio osobowej Spółdzielni i 3 osobowym Zarządzie trudno mnożyć te wszystkie funkcje.
  2. Czy zarząd, jak i pozostali członkowie spółdzielni mogą pracować wolontarystycznie? jak długo? Czy należy wówczas zawrzeć porozumienie o współpracy wolontarystycznej ze Spółdzielnią? Kto podpisuje takie porozumienia? Nie stać nas na razie na wynagrodzenia.

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   1. Prawo spółdzielcze mówi, że mają to być reprezentanci walnego zgromadzenia. Te osoby będą potem działać w imieniu walnego i w ramach uchwały walnego, która powinna zwierać główne punkty umowy z członkami zarządu. Z tego punktu widzenia jest dokładnie obojętnie, kto to będzie (nie wyraża własnej woli, tylko wolę walnego zgromadzenia). Z drugiej strony celem tych regulacji jest m.in. uniknięcie sytuacji, w której prezes podpisuje umowy z wiceprezesem i jest to poza kontrolą członków spółdzielni. Podsumowując, moim zdaniem możliwa jest sytuacja, w której przez walne będą wybrane dwie osoby, z czego jedna jest członkiem spółdzielni, a druga członkiem zarządu.
   2. Proszę pamiętać, że umowa wolontariacka jest możliwa wyłącznie w ramach działalności pożytku publicznego, a trudno twierdzić, że prezes nie bierze udziału w działalności gospodarczej. Rozwiązaniem może być umowa zlecenia na niewielką kwotę.

   pozdrowienia,
   Waldek Żbik

   • timus says:

    Dziękuję za odpowiedź.
    ad. 2. na razie naszą działalność traktujemy jako działalność statutową (odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej członkiń i członków) i tak księgujemy wpływy i wydatki, pilnując by się zbilansowały. Działalność gospodarczą chcemy rozpocząć w przyszłym roku – mamy chyba na to rok czasu od zarejestrowania, prawda to? Czy taki tok rozumowania jest ok?

    • Waldemar Żbik says:

     Witam ponownie,

     Przyznam, że pierwszy raz spotykam się z tego rodzaju konstrukcją (nie prowadzimy działalności gospodarczej, bo na jej rozpoczęcie mamy rok od daty zarejestrowania, ale prowadzimy już działalność statutową, w tym odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego). Mam tutaj wątpliwości w kontekście m.in. faktu, że spółdzielnia powinna być przedsiębiorstwem, a każdy członek powinien w niej pracować. Rozumiem jednak, ze takie rozwiązanie jest dla Was na początek optymalne. Proponuję przynajmniej podjąć uchwałę o terminie rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz o prowadzeniu działalności statutowej w określonym zakresie.

     pozdrowienia,
     Waldek Żbik

 9. chi-mei says:

  Witam Panie Waldemarze,

  Mam parę pytań dot. spółdzielni pracy mianowicie:

  – czy Rada Nadzorcza w spółdzielczej umowie o pracę z członkiem Zarządu może zawrzeć klauzulę na okres 4 lat iż w przeciągu tego czasu nie rozwiąże stosunku organizacyjnego w skutek odwołania z funkcji prezesa zarządu? a w przypadku rozwiązania stosunku organizacyjnego wskutek odwołania z funkcji członka zarządu w okresie ochronnym pracodawca zobowiązuje się do dokonania jednorazowej wpłaty wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej wysokości wynagrodzenia za cały okres pozostały w terminie 30 dni od rozwiązania stosunku organizacyjnego. Czy taka klauzula jest dopuszczalna?

  – pytanie drugie jest niejako powiązane z art. 46 § 1 pkt. 8 ile osób z rady nadzorczej musi podpisać aneks do spółdzielczej umowy o pracę z członkiem zarządu? jeśli aneks jest podpisany tylko przez jedną osobę z rady (przez przewodniczącego – dodatkowo w tej radzie nikt nie został upoważniony do reprezentowania rady w czynnościach z zarządem) czy w świetle prawa ten aneks jest ważny?

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Co do pierwszej sprawy, to nie widzę większego problemu (przynajmniej na gruncie prawa spółdzielczego), jeśli taka jest wola stron. Pytanie tylko czy takie działanie rady nadzorczej nie jest działaniem na szkodę spółdzielni.

   Co do drugiej sprawy, to powinna być do tego uchwała Rady Nadzorczej. W opisywanej sytuacji, moim zdaniem, taki aneks jest nieważny.

   Zastrzegam, że powyższe to tylko moje zdanie. Jeśli chce mieć Pan/Pani pewność zalecam analizę orzeczeń sądowych lub wystąpienie o opinię prawną w tym zakresie.

   pozdrowienia,
   Waldek Żbik

 10. Katatrzyna says:

  Czy Tzreba prowadzić
  Akta osobowe prezesowi spółdzielni socjalnej zatrudnionego na umowe o prace ?

  • Waldemar Żbik says:

   Oczywiście. W takiej sytuacji prezes jest też pracownikiem.

   pozdrowienia,
   Waldek Żbik

 11. evka says:

  Walne zgromadzenie wybrało przedstawicieli do podpisywania umów o pracę z członkami zarządu. Na tym samym posiedzeniu odwołało dwóch z nich, z jednoczesnym wykluczeniem. Czy przedstawiciele WZ mają też prawo do rozwiązywania umowy i wypisania świadectwa pracy?

  • Waldemar Żbik says:

   Rozumiem, że te osoby nie są już członkami zarządu… W takim razie spółdzielnia jest reprezentowana na normalnych zasadach przez zarząd. Zachęcam też do przejrzenia komentarzy powyżej 🙂

   pozdrawiam serdecznie,
   Waldek Żbik

   • evka says:

    Miałam na myśli sytuację, kiedy na miejsce odwołanych nie zostali wybrani nowi członkowie zarządu, została tylko jedna osoba (zarząd kadłubowy). Skoro przedstawiciele WZ podpisują umowy o pracę, to co w takim przypadku z zakończeniem stosunku pracy?

    • Waldemar Żbik says:

     Rozumiem. Podtrzymuję swoje zdanie – jeśli te osoby nie są już członkami zarządu, to spółdzielnia będzie reprezentowana przez zarząd.

     Inną sprawą jest możliwość działania w takiej sytuacji przez zarząd kadłubowy z jednym członkiem zarządu. Dużo zależy tutaj od tego, czy statut stawia wymóg, by zarząd był trzyosobowy.

     pozdrowienia,
     Waldek Żbik

     • evka says:

      Tak, jest wymóg 3 osób.

 12. Tomek says:

  Witam
  pytanie: czy członek zarządu musi być zatrudniony w spółdzielni czy może pełnić funkcję członka zarządu nieodpłatnie ?

 13. piotrnocun says:

  Witam, mam pytanie z innej beczki. Czekamy na rejestrację spółdzielni socjalnej. Chcielibyśmy aby spółdzielnia ta weszła w skład spółki komandytowej. Pytanie czy jest to możliwe i czy może być w tej spółce komplementariuszem lub komandytariuszem. Z góry dziękuje za odpowiedź.

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Z tego co wiem, każda osoba prawna, a więc również spółdzielnia socjalna może być wspólnikiem spółki komandytowej (zarówno komandytariuszem, jak i komplementariuszem). Proszę tylko pamiętać, że taką spółdzielnię socjalną obowiązuję wszystkie przepisy prawne np. cel w postaci reintegracji społecznej i zawodowej czy obowiązek zatrudnienia członków.

   pozdrowienia,
   Waldek Żbik

 14. Luiza says:

  Witam
  Nowym członkiem zarządu wybranym przez WZ został dotychczasowy pracownik spółdzielni pracujący na spółdzielczej umowie o pracę . Nadal będzie on pracował w tym samym charakterze i dodatkowo będzie pełnił funkcję wiceprezesa. Czy konieczne jest zawarcie dodatkowej umowy o pracę na wykonywanie funkcji wiceprezesa, czy sprawowanie tej funkcji może wynikać tylko z uchwały WZ? A moze konieczny jest aneks do umowy? Kto ma go podpisać? Umowę o pracę podpisało dwóch członków zarządu (w chwili zawierania dotyczyła członka spółdzielni nie będącego członkiem zarządu). Czy ta umowa jest nadal ważna, gdy członek spółdzielni został członkiem zarządu?
  Pozdrawiam,
  Luiza

 15. Monika says:

  Dzień dobry.
  Czytam z zaciekawieniem wszystkie komentarze, które są niesamowicie pomocne. Moje pytanie jest związane z zatrudnianiem członka zarządu. Jeśli spółdzielnia socjalna ma 5 członków, a trzech tworzy zarząd to czy członek zarządu (prezes, zastępca lub zwykły członek) może mieć umowę o pracę u całkowicie innego pracodawcy (niezwiązanego ze spółdzielnią), a ze spółdzielnią mieć podpisaną umowę zlecenia. Nadmienię, że w statucie jest zapis, że członek spółdzielni może być zatrudniony na umowę zlecenia. Charakter tej umowy zlecenia byłby określony w ten sposób, że członek pełni tylko funkcję członka/prezesa zarządu, uczestniczy.

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry Pani Moniko,

   Nie widzę większych przeszkód. Dla jasności można to uregulować w statucie (np. zapis: “członek zarządu może podejmować pracę poza spółdzielnią, o ile nie jest to działalność konkurencyjna względem spółdzielni oraz umożliwia rzetelne wykonywanie obowiązków członka zarządu wynikających z niniejszego statutu oraz prawa spółdzielczego). Warto też zadbać o to, by zakres obowiązków wynikający ze zlecenia odwoływał się do statutu, prawa spółdzielczego, ewentualnie regulaminu zarządu.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

 16. Ela says:

  Dzień dobry,
  Panie Waldemarze rozumiem że w przypadku spółdzielni mieszanych lub tworzonych przez osoby prawne również walne wyznacza dwie osoby do podpisania umów z zarządem i wszystkie warunki podejmuje uchwałą na walnym?
  i drugie pytanie kończy się kadencja zarządu zaużmy , że zostaje wybrany nowy zarząd lub jeden z członków się zmienia powiedzmy zostaje wybrany nowy wiceprezes co wtedy z umowa aktualnego wiceprezesa czy zostaje rozwiązana automatycznie w dniu wyborów bez zachowania okresów wypowiedzenia? jak zmienić umowy obecnemu zarządowi wówczas ?czy przez porozumienie zmieniające nowy zarząd może to zrobić w tym samym dniu?

  • Waldemar Żbik says:

   Witam Pani Elu,

   Tak, w tej sytuacji nic się nie zmienia, jeśli chodzi o sposób podpisania umowy z członkami zarządu.

   A czy te umowy mają związek z pełnieniem funkcji członka zarządu? Generalnie odwołanie członka zarządu nie narusza jego umowy – rozwiązanie umowy wymaga dodatkowej czynności prawnej (art. 52 par. 2 prawa spółdzielczego). Po odwołaniu członków zarządu, zmiany w umowie z nimi będą dokonywane przez nowy zarząd.

   pozdrawiam serdecznie,
   Waldek Żbik

 17. lidia.rusinska@gazeta.pl says:

  Dzień dobry, mam pytanie od spółdzielni na dorobku. Jeden z członków zarządu ma umowę zlecenie. Chcemy zawrzeć z nim umowę o współpracę w zakresie innych czynności niż zarząd. Jako młody przedsiębiorca mógłby skorzystać z “małego zusu” i wystawiać faktury za usługi wykonane dla spółdzielni. Chciałabym się upewnić czy rozwiązanie jest prawidłowe.
  pozdrawiam serdecznie wszystkich Spółdzielców. I dziękuję za tę kopalnię wiedzy., bardzo dziękuję.

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry Pani Lidio,

   Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych mówi, że z członkiem zarządu spółdzielni socjalnej należy zawrzeć umowę o pracę. Nie za bardzo widzę więc możliwość, by zastosować tutaj współpracę z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.

   pozdrawiam serdecznie,
   Waldek Żbik

 18. Ribert says:

  Dzień dobry, pytanie może trochę z innej beczki, ale też dotyczy czynności prawnych z członkiem zarządu.
  Co w przypadku jeśli spółdzielnia (osób prawnych) chce kupić od czlonka zarządu środek trwały (np. samochód), lub wynająć nieruchomość (będącą własnością członka zarządu) na swoją siedzibę? Do podpisania umów (umowy kupna sprzedaży auta, umowy najmu lokalu), walne musi wyznaczyć dwóch reprezentantów tak jak np. przy podpisaniu umowy o pracę z członkiem zarządu?
  Pozdrawiam,
  Robert

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Pytanie, jak najbardziej z tej beczki 🙂

   Tak, w wymienionych sytuacjach też obowiązuje ten sam sposób reprezentacji, bo również z jednej strony mamy spółdzielnię, a z drugiej członka zarządu.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

 19. Maria says:

  Witam, czy w przypadku Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych gdzie członkami są : gmina i stowarzyszenie (2 podmioty) Walne Zgromadzenie również musi wyznaczyć reprezentantów do zatrudnienia członka zarządu? Takiej czynności nie może dokonać bezpośrednio Walne? Jeżeli jest to czynność niezbędna to w takiej sytuacji reprezentantem może być drugi członek zarządu i osoba niezwiązana bezpośrednio ze Spółdzielnią?

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Tak, nie ma tutaj żadnego wyjątku. Podpisanie umowy z członkiem zarządu ma być poprzedzone uchwałą walnego dot. wyznaczenia dwóch reprezentantów. Jednym z nich może być członek zarządu, ale działający właśnie na podstawie tej uchwały.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

 20. Przemysław Jodkowski says:

  Z jakiego przepisu prawa wynika, że walne ma wybrać dwóch reprezentantów (a nie np. jednego albo trzech)?

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   O dwóch osobach mówi przytoczony we wpisie artykuł prawa spółdzielczego – do reprezentowania spółdzielni wystarczy dwóch członków rady przez nią upoważnionych. Przez analogię stosuje się to również w przypadku walnego zgromadzenia.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

 21. Andrzejekm says:

  Cześć. Czy jest zakaz etyczny lub inna kolizja, co do stałego przewodniczenia obradom WZC przez Prezesa Zarządu(jednoosobowego) i pełnienia stałej roli sekretarza WZC przez jedną i tą samą osobę zamiast, umieszczania każdorazowo w porządku obrad, wyboru na te stanowiska?

  • Waldek Żbik says:

   Dzień dobry,

   Pytanie jest takie, czy ta osoba jest członkiem spółdzielni (jeśli nie, to na pewno to rozwiązanie nie wchodzi w grę).

   Pytanie też, czy statut nie precyzuje takich kwestii jak skład prezydium walnego (z reguły statuty mówią o wyborze i / lub o podpisaniu protokołu przez przewodniczącego i sekretarza, wówczas nie może to być jedna osoba).

   Zgodnie z prawem spółdzielczym: “Z obrad walnego zgromadzenia sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego walnego zgromadzenia oraz przez inne osoby wskazane w statucie.”

   Na pewno podane rozwiązanie nie jest zalecane, bo w dłuższej perspektywie jest większe ryzyko, że rola członków będzie marginalizowana i ograniczy się tylko do głosowania (bez dyskusji, bez własnego stanowiska, bez refleksji).

   Rozsądnym rozwiązaniem wydaje mi się też wybór prezydium przed każdym walnym, bo mogą być głosowania, gdzie pełnienie funkcji przez daną osobą może być co najmniej niezręczne.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

   • andrzej says:

    Dziękuję za odpowiedź, ale niezbyt trafnie wybrzmiało pytanie, bo nie chodzi o to, żeby ta sama osoba pełniła obie funkcje na WZC, tylko 1 osoba na stałe wpisana była jako sekretarz WZC i 1 osoba na stałe wpisana, jako przewodniczący. Wymóg 2 podpisów byłby spełniony, tylko nie trzeba by było na każdym zebraniu wybierać. W praktyce i tak od 7 lat wybierane są zawsze te same osoby – na przewodniczącego zebrania – prezes (który i tak sporządza porządek obrad i zwołuje WZC), a na sekretarza – jedna i ta sama osoba (która, jako jedyna ma ponad 20 letnie doświadczenia w pełnieniu tej funkcji w innej, większej organizacji).

    • Waldek Żbik says:

     Dzień dobry,

     Dziękuję za doprecyzowanie. Nie zmienia to jednak mojej opinii. Nadal uważam, że warto uczyć członków spółdzielnia prowadzenia walnego zgromadzenia i warto, by prezydium było wybierane przed każdym walnym.

     pozdrawiam,
     Waldek Żbik

     • andrzej says:

      Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *