Jak podnosić własne kompetencje za cudze pieniądze (nie tylko w spółdzielni socjalnej)?

Dzisiaj przyjrzymy się trzem źródłom finansowania podnoszenia kwalifikacji pracowników spółdzielni socjalnych, przy czym skupię się zwłaszcza na możliwościach podnoszenia kompetencji w przypadku spółdzielni już działających na rynku. Podzielę się też z Tobą moim sposobem na podnoszenie kompetencji, a nawet złożę pewną propozycję ? Zapraszam.

Na początek: Czy masz już dość szkoleń?

Wiem, że mogło Ci się pojawić w głowie „no nie, znowu szkolenia”. Zdaję sobie sprawę, że czasami pracownicy / członkowie spółdzielni mogą być zmęczeni szkoleniami, zwłaszcza takimi, z których niewiele wynika w praktyce lub prowadzonymi przez osoby, które (oględnie mówiąc) nie są do tego przygotowane.

Zastrzegam przy tym, że tutaj nie chodzi o takie szkolenia. Chodzi o przestrzeń do realnego podnoszenia własnych kompetencji, co w warunkach spółdzielni może oznaczać podnoszenie wiedzy i umiejętności dotyczących aspektów:

 • zawodowych / branżowych w konkretnej spółdzielni (np. szkolenia dla kucharzy),
 • biznesowych prowadzenia spółdzielni (np. kwestie marketingu, organizacji pracy, tworzenia budżetu, czy budowania procedur i list sprawdzających),
 • prawnych prowadzenia spółdzielni (np. kwestii podejmowania decyzji przez walne zgromadzenie, dokumentowania prac organów, podziału nadwyżki bilansowej / pokrycia straty, korzystania ze zwolnienia z CIT etc).

Możliwość #1 Szkolenia zawodowe i nie tylko organizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej

Tej możliwości chyba nie trzeba przedstawiać. Z reguły OWESy w ramach swoich projektów oferują szkolenia umożliwiające nabycie wiedzy niezbędnej do prowadzenia spółdzielni socjalnej. Zwykle są to szkolenia z aspektów prawnych, przygotowania biznes planu, czy szkolenia zawodowe.

Ciekawsze wydają mi się szkolenia dla zaawansowanych, czyli dla osób, które już prowadzą spółdzielnię. Wtedy łatwiej zdiagnozować, czego się nie wie i uzupełnić ewentualne braki, szkolenie może być odpowiedzią na problemy codzienne spółdzielni socjalnej, wątpliwości prawne i nie tylko dot. prowadzenia spółdzielni.

Możliwość #2 Baza usług rozwojowych (BUR)

Baza usług rozwojowych to portal umożliwiający wybór szkoleń dofinansowanych ze środków unijnych. Z reguły można pozyskać dofinansowanie w kwocie 80% kosztów podnoszenia kwalifikacji (np. szkolenia). Kroki niezbędne do skorzystania z dofinansowania są następujące:

 • zgłoszenie do operatora usług rozwojowych w swoim województwie z odpowiednim wnioskiem (lista operatorów dostępna tutaj),
 • pozytywna ocena wniosku,
 • podpisanie umowy o wsparcie usługi rozwojowej,
 • zarejestrowanie się na portalu usług rozwojowych, zapisanie się na wybrane szkolenie,
 • opłacenie szkolenia,
 • udział w szkoleniu i jego ocena,
 • złożenie rozliczenia,
 • refundacja poniesionych kosztów.

Zastrzegam przy tym, że o szczegóły należy dopytać w swoim województwie, u właściwego operatora, który otrzymał środki na realizację projektu. Bywają bowiem województwa, w których:

 • ta ścieżka wygląda nieco inaczej,
 • nie ma naboru ciągłego, tylko wnioski składa się w dokładnie określonym czasie,
 • ogłaszane są nabory, w których preferowane są np. mikroprzedsiębiorstwa lub np. udział pracowników powyżej 40 roku życia,
 • okresowo nie ma środków, bo dotychczasowa pula wyczerpała się i trwają przesunięcia z oszczędności (tak jest w chwili obecnej w woj. dolnośląskim).

Poza tym usługi te nie były i nie są dostępne w województwach mazowieckim i pomorskim (decyzja władz samorządowych).

Chociaż ten sposób dofinansowania szkoleń ma swoje wady, to oceniam go zdecydowanie lepiej niż to, co działo się kilka lat temu. Teraz samemu wybiera się szkolenie, które jest interesujące. Kilka lat temu wsparcie szkoleniowe dla przedsiębiorców wyglądało tak, że ktoś tworzył projekt, w którym przewidywał określone szkolenie i elastyczność była bardzo mała (trudno było wyjść poza tematykę przewidzianą w projekcie).

Czy z usług rozwojowych korzystają spółdzielnie socjalne?

Oczywiście. Osobiście znam co najmniej kilka takich spółdzielni. Szkolenia dotyczyły tematów branżowych np. podniesienia kompetencji baristów, barmanów czy kwestii obsługi klienta.

Możliwość #3 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, która została przeznaczona na dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji pracowników i pracodawców.
Skorzystanie z tych środków wymaga złożenia wniosku do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej (w tym ostatnim przypadku wymagany jest bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany). Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Wartych uwagi jest kilka rzeczy:

 • w przypadku firm do 10 pracowników jest możliwość pokrycia 100% kosztów szkolenia,
 • w przypadku firm powyżej 10 pracowników dofinansowanie wynosi 80% kosztów szkolenia,
 • zasady ubiegania się o środki, preferencje w dostępie do środków, terminy naboru wniosków – zależą od rozwiązań przyjętych na poziomie poszczególnych powiatów,
 • maksymalna wysokość dofinansowania to 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • w 2019 r. wśród priorytetów KFS jest wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup defaworyzowanych (o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych).

Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z KFS, to zwłaszcza ostatnia informacja jest warta podkreślenia, bo zdecydowanie ułatwia to skorzystanie ze środków KFS w spółdzielni.

Czy spółdzielnie socjalne korzystają z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Oczywiście. Zacytuję tutaj przedstawiciela spółdzielni socjalnej z woj. mazowieckiego:

Nasza spółdzielnia socjalna prowadzi żłobek i punkt przedszkolny – to obszary, w których kwalifikacje określają przepisy zewnętrzne. W takiej sytuacji konieczny jest nabór wykwalifikowanych pracowników …..lub (co jest bliższe spółdzielni socjalnej) kształcenie własnych pracowników.

Kursy zawodowe kosztują jednak nie mało, bo w przypadku żłobka to obecnie wydatek około 2,5 tysiąca złotych. W przypadku przedszkola koszty studiów mogą być 2-3 razy większe.

W tej sytuacji KFS jest nie do przecenienia. Oczywiście mówimy tu o konkretnej branży, ale KFS może pomóc w zdobyciu kwalifikacji potrzebnych w każdej spółdzielni socjalnej, jak np. płace/kadry, księgowość etc..

To, co jest kluczowe w tym roku to odejście od zawodów deficytowych w regionie, jako podstawowego punktu odniesienia do zgłaszanych w KFS szkoleń. W tym roku jest kilka priorytetów, a kształcenie pracowników spółdzielni socjalnych jest jednym z nich, co daje w zasadzie nieograniczone możliwości spółdzielniom zaplanowania szkoleń potrzebnych w ich działalności.

Małgorzata Cofała, Pracownia Rozwoju Kalejdoskop Spółdzielnia Socjalna

Dodam jeszcze, że nie jest to odosobniony przypadek w skali kraju. Przykładowo lustrowałem kiedyś spółdzielnię socjalną również działającą w branży usług społecznych, w której w zasadzie co roku większość pracowników doszkalała się z KFS.

Poza tym prawdopodobnie w maju będę prowadził szkolenie z zaawansowanych aspektów prawnych spółdzielczości socjalnej dofinansowane z KFS (kilka spółdzielni socjalnych złożyło odpowiedni wniosek w swoich urzędach pracy).

Z czego osobiście korzystam?

Od prawie roku korzystam z bazy usług rozwojowych. Dzięki temu uczestniczyłem w tym czasie w kilku szkoleniach o łącznej wartości kilkunastu tysięcy złotych, w szkoleniach, które po prostu były mi potrzebne, a ich poziom został przeze mnie skrupulatnie sprawdzony, zanim się zapisałem. Bez tego wsparcia trudno mi sobie wyobrazić inwestycję tego rzędu w takim okresie czasu.

Po stronie kosztów udziału w moim przypadku znajduje się:

 • czas na przygotowanie wniosku o usługę rozwojową (1-2 godziny),
 • czas na rozliczenie szkolenia (1-2 godziny),
 • koszty dojazdu i z reguły noclegu.

Jakie są zagrożenia?

W przypadku BUR jest ryzyko, że z jakiś powodów (np. nieprawidłowego zapisu na usługę lub braku dokumentów) nie uzyskamy refundacji, wiec trzeba tutaj dopełnić należytej staranności i wypytać o szczegóły swojego operatora.

Poza tym, jak zawsze w przypadku szkoleń, najważniejsze jest to, co zrobimy ze zdobytą wiedzą. Najgorsze to poświęcenie czasu oraz pieniędzy i brak wdrożenia w praktyce tego, co się dowiedzieliśmy. Ktoś to kiedyś określił jako „szaforozwój” – jedziesz na szkolenie, dostajesz materiały, wracasz, odkładasz materiały i wszystko czego się nauczyłeś na półkę. Na to też szkoda czasu.

A może jesteś zainteresowany szkoleniem z tematów prawnych lub biznesowych dla Twojej spółdzielni?

W części dot. KFS wspominałem o tym, że prawdopodobnie będę prowadził szkolenie dla pracowników spółdzielni. Ramowy program szkolenia (dwudniowego) przewiduje następujące zagadnienia:

 1. Istota działania spółdzielni socjalnej (m.in. rodzaje działalności spółdzielni socjalnej, cechy spółdzielni, specyfika spółdzielni socjalnej osób prawnych) – quiz, informacje rozszerzające, warsztaty.
 2. Podejmowanie decyzji w spółdzielni socjalnej – usystematyzowanie wiedzy (sposób podejmowania decyzji, podział kompetencji, warunki ważności uchwał organów spółdzielni etc.). Ocena dokumentacji z pracy walnego zgromadzenia uczestników szkolenia.
 3. Typowe decyzje podejmowane w spółdzielni socjalnej (na co zwrócić uwagę? najczęstsze błędy etc.):
  • zatwierdzanie sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium członkom zarządu,
  • podział nadwyżki bilansowej,
  • zmiany statutu,
  • zmiany w zarządzie,
  • wykluczenie / wykreślenie,
  • pokrycie straty,
  • przyjęcia nowego członka.
 4. Pozostałe aspekty prawne prowadzenia spółdzielni socjalnej (np. lustracja, odpowiedzialność członków spółdzielni, kwestia składek na rzecz KRS, umowy dla członków zarządu, konsultacje z pracownikami).
 5. Odpowiedzialność członków zarządu.
 6. Upadłość / likwidacja / połączenie spółdzielni socjalnych.
 7. Wsparcie dla spółdzielni socjalnych z uwzględnieniem zmian w 2018 r. (m.in. nowe dotacje z Funduszu Pracy i PFRON, wsparcie unijne, zwolnienie z CIT).

Współpracuję również z firmą, która ma akredytację w BUR, więc na ten moment jestem w stanie poprowadzić szkolenie z dofinansowaniem z BUR, czy z KFS (oraz oczywiście na komercyjnych zasadach). Jeśli więc byłbyś zainteresowany czymś takim, to zapraszam do kontaktu, zwłaszcza jeśli jest szansa zebrania w okolicy większej grupy.

Szkolenie może dotyczyć nie tylko aspektów prawnych, ale również biznesowych, przy czym tutaj chodzi mi o bardziej zaawanasowane tematy (np. projektowanie lejków sprzedażowych, tworzenie i wykorzystanie w praktyce budżetu firmy), które przełożą się na większą skuteczność Twojego biznesu.

W razie zainteresowania, napisz do mnie korzystając z formularza kontaktowego lub bezpośrednio na wzbik(at)szkoleniaes.pl.

Dlaczego warto się do mnie odezwać w tej sprawie?

Powodów jest mnóstwo 🙂 Na zachętę dodam jedynie, że w przypadku szkoleń dla istniejących spółdzielni przygotowania poprzedzam dokładnym rozeznaniem, czego potrzebują uczestnicy. Dzięki temu szkolenie odpowiada na ich potrzeby.

Poza tym dużą wagę przywiązuję do interakcji z uczestnikami i ich aktywnego udziału. Zawsze więc na moich szkoleniach jest dużo ćwiczeń, quizów, opisów przypadków, testów prawda / fałsz czy układanek. Łatwiej dzięki temu zapamiętujemy wiedzę, a sam proces też jest dużo bardziej angażujący i ciekawszy.

 

To tyle nt. podnoszenia kwalifikacji w spółdzielni socjalnej. A co działa u Ciebie? Zachęcam do komentowania wpisu.

4.8/5 - (9 votes)

One thought on “Jak podnosić własne kompetencje za cudze pieniądze (nie tylko w spółdzielni socjalnej)?

 1. Pingback: Jak zorganizować reintegrację w przedsiębiorstwie społecznym? - Przedsiębiorstwo społeczne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *