8 dotacji dla istniejących spółdzielni socjalnych cz. 1 [Infografika]

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

Dotacje dla istniejących spółdzielni socjalnych to nieco zaniedbany temat. Większość źródeł koncentruje na dotacjach na założenie spółdzielni. Dlatego też w tym i w kolejnym wpisie znajdziesz zestawienie 8 najważniejszych źródeł finansowania rozwoju działalności gospodarczej spółdzielni socjalnej.

Dotacja z Funduszu Pracy na wkład do spółdzielni socjalnej

Najważniejsze fakty dot. tej dotacji:

 • środki otrzymuje osoba bezrobotna (najczęściej wymagana jest przynależność do tzw. II profilu) na podstawie wniosku złożonego w urzędzie pracy oraz umowy zawartej po pozytywnym rozpatrzeniu tego wniosku,
 • załącznikami do wniosku są m.in. uchwała spółdzielni socjalnej o przyjęciu bezrobotnego oraz pisemne zobowiązanie spółdzielni socjalnej do jego zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia przystąpienia do spółdzielni socjalnej, pisemna informację spółdzielni socjalnej o niezaleganiu przez nią, w dniu wydania informacji, z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, innych danin publicznych oraz nieposiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
 • środki wnoszone są w formie wkładu do spółdzielni socjalnej i przeznaczane m.in. na zakup środków trwałych, maszyn czy urządzeń,
 • maksymalna kwota środków w tym momencie (w IV kwartale 2015 r.) to 11 685,99 zł (trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia),
 • często środki są dostępne tylko w pierwszych miesiącach nowego roku, ale zdarza się też, że w ciągu roku pojawiają się środki z rezerw (znam nawet sytuacje, w których środki te nie zostały wykorzystane z uwagi na brak zainteresowania),
 • konieczność członkostwa i pracy w spółdzielni socjalnej przez 12 miesięcy.

Więcej informacji nt. dotacji z Funduszu Pracy znajdziesz w tym wpisie.  Dotyczy on dotacji na założenie spółdzielni, lecz część regulacji jest wspólnych z dotacją na przystąpienie (np. kwestia wymagań stawianych osobie bezrobotnej, zabezpieczenia zwrotu środków).

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy z Funduszu Pracy

Najważniejsze fakty dot. tej dotacji:

 • dotacja jest dostępna dla wszystkich przedsiębiorców, jednym z wymogów jest prowadzenie działalności gospodarczej przez minimum 6 miesięcy,
 • spółdzielnia składa wniosek o refundację w urzędzie pracy, po jego pozytywnym rozpatrzeniu i podpisaniu umowy z urzędem pracy spółdzielnia wydatkuje własne środki wyposażając lub doposażając miejsce pracy, a następnie po kontroli wydatkowania środków następuje zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej i zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 • nie ma 100% gwarancji, że na końcu procesu zatrudnimy konkretną osobę bezrobotną (we wniosku nie wpisuje się danych tej osoby), ale możemy dołożyć starań, by tak się stało,
 • nie może przekroczyć 600 % przeciętnego wynagrodzenia, czyli na dzień 1.12.2015 maksymalna kwota to 23 371,98 zł,
 • konieczność utrzymania stanowiska pracy przez 24 miesiące.

Więcej informacji nt. tej dotacji znajdziesz tutaj.

Dotacja z PFRON na przystąpienie do spółdzielni socjalnej

Najważniejsze fakty dot. tej dotacji:

 • środki otrzymuje osoba niepełnosprawna na podstawie wniosku złożonego w urzędzie pracy lub ośrodku pomocy społecznej (z reguły któraś z tych dwóch instytucji przyznaje w/w środki) oraz umowy zawartej po pozytywnym rozpatrzeniu tego wniosku,
 • środki wnoszone są w formie wkładu do spółdzielni socjalnej i przeznaczane m.in. na zakup środków trwałych, maszyn czy urządzeń,
 • maksymalna kwota środków w tym momencie (w IV kwartale 2015 r.) to 58 429,95 zł, w praktyce najczęściej spotykane kwoty dotacji to ok. 20 000 – 30 000 zł,
 • często środki są dostępne tylko w pierwszych miesiącach nowego roku, ale zależy to od konkretnego miejsca,
 • konieczność członkostwa i zatrudnienia w spółdzielni socjalnej przez 24 miesiące.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej nt. dotacji z PFRON na przystąpienie do spółdzielni socjalnej, zajrzyj tutaj.

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy z PFRON

Najważniejsze fakty dot. tej dotacji:

 • wnioskodawcą jest spółdzielnia socjalna, która składa wniosek do urzędu pracy lub ośrodka pomocy społecznie (zależnie, kto w danym powiecie wykonuje funkcje starosty w tym obszarze), po pozytywnej ocenie wniosku zastaje podpisana umowa i spółdzielnia może dokonać wydatków na wyposażenie stanowiska pracy, na koniec następuje zatrudnienie osoby niepełnosprawnej i odpowiedni urząd dokonuje refundacji poniesionych kosztów,
 • maksymalna kwota środków w tym momencie (w IV kwartale 2015 r.) to 58 429,95 zł,
 • konieczność utrzymania stanowiska pracy przez 36 miesięcy (w przypadku rozwiązania stosunku pracy, pracodawca ma 3 miesiące na zatrudnienie kolejnej osoby niepełnosprawnej),
 • warunkiem refundacji jest uzyskanie, wydanej na wniosek starosty, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy odpowiednio o przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażanym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy z PFRON, zajrzyj tutaj.

Uwaga: dokładna wysokość powyższych dotacji zależy od kwoty przeciętnego wynagrodzenie, które ogłaszane jest w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jeśli będziesz chciał obliczyć wysokość dotacji w kolejnych miesiącach, sprawdź tutaj wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

Dotacja unijna na miejsce pracy w spółdzielni socjalnej

Najważniejsze fakty dot. tej dotacji:

 • przyznawaniem dotacji będą się zajmowały akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, które otrzymają na to środki z regionalnego programu operacyjnego danego województwa (w większości województwa aktualnie trwają konkursy lub są w fazie rozstrzygania),
 • maksymalna kwota dotacji na osobę to sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli na dzień 1.12.2015 maksymalna kwota to 23 371,98 zł, przy czym maksymalna kwota wsparcia na jedną spółdzielnię to trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli aktualnie 116 859,90 zł,
 • faktyczne kwoty dotacji będą zależeć od założeń danego projektu, czyli od tego, co przewidział OWES w swoim projekcie,
 • dla działających spółdzielni socjalnych nie będzie możliwości skorzystania ze wsparcia pomostowego.
[Aktualizacja: 27.03.2017] W zdecydowanej większości województw środki dotacyjne są już dostępne – więcej informacji, w tym listę OWES znajdziesz w tym wpisie.

Podsumowanie [Infografika]

Powyższe dotacje to podstawowy kanon, z którego mogą korzystać spółdzielnie socjalne. Poniżej znajdziesz podsumowanie tych źródeł finansowania.

To tyle na dzisiaj w temacie dotacji dla istniejących spółdzielni socjalnych. W kolejnym wpisie przyjrzymy się innym możliwym źródłom finansowania. Jak zwykle, zachęcam do komentowania i dzielenia się tym wpisem.

Rate this post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *