8 rzeczy dot. dotacji z PFRON na wkład do spółdzielni socjalnej

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

Dzisiaj przyjrzymy się zasadom udzielania dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wkład do spółdzielni socjalnej. Kto może skorzystać z tego wsparcia? Jaka jest wysokość środków? Kiedy i komu środki zostaną przekazane? Jakie są wymogi? Jak to działa w praktyce? M.in. o tym dowiesz się z poniższego wpisu.

Kto może otrzymać dotację na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej z PFRON?

Może to być wyłącznie osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.

Wnioskodawca mógł być wcześniej członkiem spółdzielni socjalnej lub prowadzić działalność gospodarczą, ale pod warunkiem, że upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej.

Jaka jest wysokość środków?

Wysokość środków określona jest w umowie zawartej ze starostą, zgodnie z ustawą (dla dociekliwych: art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) nie może jednak przekroczyć wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. W tej chwili jest to więc kwota maksymalnie 58 429,95 zł (dane na 1.12.2015).

Kiedy i komu środki zostaną przekazane?

Starosta przekazuje środki na rachunek bankowy osoby niepełnosprawnej wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, po przedstawieniu przez wnioskodawcę:

 • odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • kopii koncesji, zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej (od tego wymogu można tymczasowo odstąpić, jeśli w ramach dotacji planowany jest zakup urządzeń, które są niezbędne do uzyskania koncesji lub zezwolenia),
 • zobowiązania spółdzielni do przyjęcia wkładu w formie i wysokości planowanej do wniesienia przez wnioskodawcę.

Po otrzymaniu środków osoba niepełnosprawna wnosi je do spółdzielni w formie wkładu. W statucie należy więc uregulować zasady wnoszenia i zwrotu tych wkładów.

Na co mogą być przeznaczone środki?

Jak już wspominałem, osoba niepełnosprawna wnosi dotację do spółdzielni w formie wkładu. Rozporządzenie (dla dociekliwych: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej) nie precyzuje jednak wprost kategorii wydatków, które mają być finansowane z tego wkładu (a wniosek musi zawierać kalkulację wydatków).

Dużo więc będzie zależeć od konkretnego urzędu pracy lub ew. ośrodka pomocy społecznej (zwykle któraś z tych dwóch instytucji wykonuje funkcje starosty w tym obszarze i zajmuje się udzielaniem tego rodzaju dotacji). Tam też należy zasięgnąć bardziej szczegółowych informacji. Zwykle w ramach dotacji można nabyć środki trwałe, maszyny i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności, szczególnie w kontekście pracy w spółdzielni konkretnej osoby niepełnosprawnej.

Jaki jest termin rozpatrzenia wniosku?

Starosta pisemnie informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku przeznaczonego do realizacji na dany rok w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały dot. podziału środków z PFRON na poszczególne zadania.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta informuje pisemnie wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jakie są podstawowe obowiązki osoby, która korzysta z dotacji?

Podstawowy wymóg to oczywiście przeznaczenie środków na cel określony w umowie między osoba niepełnosprawną a instytucją udzielającą dotacji. Poza tym członkostwo w spółdzielni socjalnej musi trwać przez okres co najmniej 24 miesięcy (z uwzględnieniem m.in. okresów choroby) po otrzymaniu dotacji oraz należy:

 • udokumentować realizację umowy na wezwanie starosty,
 • umożliwić wykonania przez starostę czynności kontrolnych,
 • informować starostę o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian,
 • rozliczyć otrzymane środki w terminie określonym w umowie.

W przypadku naruszenia warunków umowy osoba niepełnosprawna zobowiązana będzie do zwrotu otrzymanych środków oraz odsetek od nich (naliczonych od dnia ich otrzymania) w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Termin na zwrot wynosi 3 miesiące od dnia otrzymania wezwania starosty do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy.

W jaki sposób zabezpieczony jest zwrot środków?

W związku z powyższym niezbędnym będzie zabezpieczenie zwrotu środków. Rozporządzenie wymienia tutaj następujące formy:

 • poręczenie, w tym poręczenie spółdzielni socjalnej,
 • weksel z poręczeniem wekslowym (awal),
 • gwarancja bankowa,
 • zastaw na prawach lub rzeczach,
 • blokada rachunku bankowego,
 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Warto pamiętać, że podobnie jak w przypadku dotacji z Funduszu Pracy urzędy często zawężają powyższy katalog zabezpieczeń i wymagają np. wyłącznie poręczenia.

Jak to wygląda w praktyce?

Jak dotychczas nie jest to często wykorzystywane narzędzie. Statystyki za lata 2010 – 2013 wskazują, że rocznie skorzystało z tego rodzaju rozwiązania:

 • 16 osób w 2010 r.,
 • 17 osób w 2011 r.,
 • 44 osoby w 2012 r.,
 • 20 osób w 2013 r.

Źródło: Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2012-2013, Warszawa, styczeń 2015 r.

Dlaczego tak mało? No cóż… Nie jest to dotacja dla wszystkich. Problemem też często pewnie była dostępność środków.

Z drugiej strony w niektórych przypadkach lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie ze zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (oddzielne narzędzie przeznaczone dla wszystkich przedsiębiorców; osoba niepełnosprawna nie zostaje członkiem spółdzielni, stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej musi być utrzymane przez 36 miesięcy).

Uwaga: tekst aktualny na 23 listopada 2015 r. Tekst jednolity w/w Rozporządzenia możesz znaleźć tutaj.

Aktualizacja: 25.01.2020 r.

Powyższy tekst jest już częściowo nieaktualny (np. dotacja nie ma już formy wkładu). Zapraszam do nowego wpisu na blogu poświęconego dotacjom z PFRON. 

To tyle nt. dotacji na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej z PFRON. Zachęcam do komentowania wpisu.

Rate this post

9 thoughts on “8 rzeczy dot. dotacji z PFRON na wkład do spółdzielni socjalnej

 1. Jacek Gacoń says:

  Skoro tak mało osób z tego korzysta, oznacza to że mamy ciekawą niszę do zapełnienia 🙂 “Władza” nie może stwierdzić, że środki się wyczerpały, bo tylko kilkanaście osób skorzystało z tego rodzaju wsparcia. Z kim najlepiej porozmawiać na temat dotacji? Z Dyrektorem PUP podczas dyżuru czy z osobą z PFRON ? pozdrawiam

  • WaldemarZbik says:

   Witam,

   Niestety nie jest to takie proste. Bo jest to zwykle ta sama pula środków, z których można dostać dotację na indywidualną działalność gospodarczą, więc konkurencja – mimo wszystko – jest spora.

   Trzeba się zorientować kto dzieli tymi pieniędzmi w konkretnym powiecie. Zwykle będzie to urząd pracy, ale czasem również ośrodek pomocy społecznej czy ośrodek pomocy rodzinie. Najlepiej właśnie tam udać się po więcej informacji.

   pozdrawiam serdecznie,

 2. Guest says:

  Czasami PUP woli za te p[pieniądze zorganizować staże dla kilku osób, zamiast wspierać jedną osobę

 3. Tomasz Jędrzejewski says:

  Czasami PUP woli za te pieniądze zorganizować staże dla kilku osób, zamiast wspierać jedną osobę

  • WaldemarZbik says:

   Witam,

   Nie jestem do końca pewny czy akurat z tych pieniędzy urząd może organizować staże. Spotkałem się natomiast z sytuacją, że w danym roku wpłynął jeden wniosek, ale środki trzeba było podzielić na dwa, bo jedna osoba czekała od zeszłego roku.

   pozdrowienia,

 4. Wojciech Girucki says:

  Spółdzielnia którą kieruję skorzystała z kilku takich dotacji więc dodam od siebie małe conieco:
  1. Ubiegający się o tą datację często liczą i kalkulują w swoich planach maksymalną kwotę, aktualnie 54 775,80 zł. Jednak mało którą gminę stać aby w takiej wysokości środki wypłacać. Wszystko zależy od tego ile gmina dostanie środków z PFRON, ile z nich przeznaczy na ten rodzaj wsparcia, oraz ilu będzie chętnych do skorzystania z niego (i jeszcze od komisji, która te środki rozdziela)
  2. Wniosek składa osoba niepełnosprawna, a spółdzielnia KRS itp, jako poręczyciel zazwyczaj. Spółdzielnia musi też zadeklarować, że przyjmie wnioskującego jako członka i że przyjmie jego wkład.
  3. Z przelewaniem wkładu na konto osoby niepełnosprawnej (np. chorej psychicznie) to duże ryzyko. Spółdzielnia poręcza dotacje nad którą na chwilę traci kontrolę, to moment kiedy dotacja jest na koncie wnioskodawcy i może mu wpaść do głowy aby wydać te pieniądze w inny od zamierzonego sposób. Lepiej w momencie podpisywania umowy złożyć zgody na przelanie środków bezpośrednio na konto spółdzielni (wnioskujący) i o przyjęciu dotacji (spółdzielnia)
  4. Wymogi dotyczące przeznaczenia dotacji są pozorne, oczywiście pomagają w procesie oceny, ale sam fakt przelania ich na konto spółdzielni jest wniesieniem wkładu, czyli faktycznie również rozliczeniem dotacji. Wnioskodawca nie ma zazwyczaj bezpośredniego wpływu na decyzje finansowe spółdzielni, to zarząd decyduje o wydatkach, w tym o wydatkowaniu środków z wkładu.
  5. Najważniejszy warunek to utrzymać członkostwo przez 24 miesiące, co do zatrudnienia to określa to statut i pozycja spółdzielni o rynku. Jeżeli osoba przestanie być członkiem spółdzielni po 23 miesiącach, dotacja musi zostać zwrócona w całości.

  • Waldemar Żbik says:

   Super. Dziękuję za uzupełnienie.

   Co do punktu 4, to dla mnie jest on kontrowersyjny. Co prawda jest to dotacja na wkład, ale wnioskodawca określa na co te pieniądze pójdą. Z punktu widzenia rozliczenia dotacji urząd może więc sprawdzić na co faktycznie wydano te środki. I najczęściej (według mojej wiedzy) to sprawdza, choć wiem, że są też urzędy, którym do rozliczenia wystarczy potwierdzenie, że wniesiono wkład.

   pozdrawiam serdecznie,

 5. Artur says:

  1. Czy osoby niepełnosprawne zakładające spółdzielnie, jeżeli są bezrobotne lub poszukujące pracy, będą miały możliwość otrzymać dotację i wniesienie jej do spółdzielni? czy też mają zablokowaną tą drogę jako założyciele spółdzielni?
  2. Dotacja na działalność gospodarczą, to masa obowiązków, a jakie obowiązki spółdzielni po otrzymaniu dotacji? Czy jest jakiś schemat do umowy, że tyle a tyle dotacji można przeznaczyć na sprzęt, tyle na szkolenia, tyle na reklamę (np. www) itp.?

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry Panie Arturze,

   1. Założyciele również mogą skorzystać z tych dotacji, ale szczegóły, w tym zwłaszcza kolejność (zakładanie spółdzielni / składanie wniosku) należy uzgodnić z urzędem pracy.
   2. Wśród obowiązków jest kwestia utrzymania miejsca pracy i rozliczenia środków. We wniosku określa się na co środki mają być wydatkowane. Kwestia ewentualnych widełek na poszczególne kategorie wydatków to już indywidualne wymagania danego urzędu pracy.

   Dodam jeszcze, że powyższy wpis jest już częściowo nieaktualny – polecam ten wpis: https://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/z-jakich-dotacji-dedykowanych-dla-spoldzielni-socjalnej-z-pfron-mozna-skorzystac-w-2019-r/ Są tam też akty prawne (rozporządzenie), z których wynikają szczegóły wspólne dla wszystkich urzędów.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *