6 pytań od czytelników dot. rejestracji i prowadzenia spółdzielni socjalnej

prawo w spółdzielni socjalnej

Dzisiaj odpowiem na kilka pytań zadanych mi przez czytelników bloga dot. rejestracji i prowadzenia spółdzielni socjalnej. Dowiesz się: Czy spółdzielcza umowa o pracę może zawierać zapis, że praca będzie świadczona bez wynagrodzenia? Czy członkiem spółdzielni można być bez żadnej umowy? Po jakim czasie sprzęt zakupiony z dotacji może przejść na własność spółdzielni socjalnej? Czy na etapie poprawy statutu podczas rejestracji spółdzielni obowiązują zasady dot. zwoływania walnego zgromadzenia? Czy spółdzielnia socjalna jest organizacją pożytku publicznego? Czy spółdzielnia socjalna może angażować wolontariuszy? Zatem po kolei.

Czy spółdzielcza umowa o pracę może zawierać zapis, że praca będzie świadczona bez wynagrodzenia?

Nie, nie ma takiej opcji. Jeśli spółdzielnia zawrze umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę, to wynagrodzenie nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia o pracę. Z drugiej strony może to być np. umowa zlecenia z niewielkim wynagrodzeniem (jeśli odpowiada to specyfice działalności spółdzielni i taki rodzaj umowy został przewidziany w statucie).

Czy członkiem spółdzielni można być bez żadnej umowy?

Teoretycznie, ale powinien to być stan przejściowy. Obowiązkiem każdej spółdzielni jest zapewnienie pracy swoim członkom. Obowiązkiem członka jest praca w spółdzielni. Wynika to ze specyfiki spółdzielni pracy. Spółdzielnia to nie stowarzyszenie, w którym jak najbardziej taka sytuacja ma miejsce.

Po jakim czasie sprzęt zakupiony z dotacji może przejść na własność spółdzielni socjalnej?

Nie ma takiej daty, tzn. sprzęt od początku jest własnością spółdzielni; jeśli natomiast spółdzielnia nie prowadziłaby działalności gospodarczej przez 12 miesięcy od dania podpisania umowy lub zaistniałyby inne przesłanki wynikające z umowy o wsparcie finansowe, to wówczas dotacja podlega zwrotowi (szczegóły zwrotu będą zależeć od umowy; spółdzielnia zwraca pieniądze, a nie sprzęt).

W związku z wezwaniem sądu podczas rejestracji musimy poprawić statut. Czy obowiązują nas postanowienia statutu dot. zwoływania walnego zgromadzenia (ustalania porządku obrad, wysyłania zawiadomień etc.), jeżeli jeszcze nie jesteśmy wpisani do KRS?

Nie, te zapisy jeszcze nie obowiązują, bo nie ma spółdzielni. Proszę pamiętać, że to jest zebranie założycieli, a nie np. kolejne walne zgromadzenie założycielskie. W tym kontekście należy podjąć uchwałę założycieli o zmianie statutu spółdzielni socjalnej oraz przygotować również protokół z tego spotkania.

Czy spółdzielnia socjalna jest organizacją pożytku publicznego?

Nie, spółdzielnia socjalna nie jest organizacją pożytku publicznego (nie może ubiegać się o status OPP w rozumieniu ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie). Może natomiast prowadzić działalność w zakresie pożytku publicznego, np. w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, /działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa.

Czy spółdzielnia socjalna może angażować wolontariuszy?

Tak, przy czym należy pamiętać, że wolontariuszy można angażować wyłącznie do realizacji zadań statutowych, w tym zadań w zakresie pożytku publicznego, a nie do działalności gospodarczej (wynika to wprost z art. 42 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

To tyle na dzisiaj. W razie dalszych pytań zachęcam do korzystania z funkcji “Zaproponuj temat“. Jeśli informacje z tej strony uważasz za wartościowe zachęcam też do popularyzacji bloga lub konkretnego wpisu np. na portalach społecznościowych.

Rate this post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *