6 interesujących opcji wsparcia tworzenia miejsc pracy z Funduszu Pracy cz. 2

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

Dzisiaj kontynuujemy temat możliwości pozyskania dofinansowania do kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych w spółdzielni socjalnej. Zajmiemy się dofinansowaniem wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+, grantem na telepracę oraz jednorazową refundacją składek na ubezpieczenia społeczne bez ograniczeń wiekowych. Na koniec zobaczysz infografikę podsumowującą powyższy temat.

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+

Cel

Jak łatwo się domyślić celem tego narzędzia jest aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia.

Dla kogo?

Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorców i pracodawców, w tym również spółdzielni socjalnych, które zatrudnią skierowaną przez urząd pracy osobę bezrobotną powyżej 50 roku życia.

Korzyści dla spółdzielni

Wsparcie przysługuje przez okres:

 • 12 miesięcy w przypadku bezrobotnych w wieku 50 – 60 lat,
 • 24 miesięcy w przypadku bezrobotnych, którzy ukończyli 60 lat.

Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, czyli w tym momencie jest to kwota 925 zł, a łączna kwota dofinansowania wynosić może maksymalnie:

 • 11 100 zł w przypadku bezrobotnych w wieku 50 – 60 lat,
 • 22 200 zł w przypadku bezrobotnych, którzy ukończyli 60 lat.

Podstawowy wymóg

To obowiązek dalszego zatrudniania osoby bezrobotnej po zakończeniu dofinansowania przez okres równy co najmniej połowie okresu dofinansowania, czyli:

 • przez okres 6 miesięcy w przypadku 12-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia osób w wieku 50-60 lat,
 • przez okres 12 miesięcy w przypadku 24-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia osób w wieku powyżej 60 lat.

W przypadku niespełnienia powyższego wymogu musimy liczyć się z koniecznością zwrotu dofinansowania.

Podstawa prawna

Art. 60d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Grant na telepracę

Cel

Wsparcie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną.

Warto zauważyć, że w myśl kodeksu pracy (dla dociekliwych: art. 675) praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (telepraca). Telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w warunkach określonych powyżej i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Dla kogo?

Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorców i pracodawców, w tym również spółdzielni socjalnych, które zatrudnią skierowanych przez urząd pracy bezrobotnego rodzica wychowującego, co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub bezrobotnego opiekuna osoby zależnej, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na wychowywanie dziecka lub sprawowanie opieki nad osobą zależną.

Korzyści dla spółdzielni

Spółdzielnia socjalna może otrzymać z Funduszu Pracy grant na utworzenie stanowiska telepracy wypłacany z góry w wysokości do 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego. Tym samym maksymalna kwota wsparcia w tym momencie to 11 100 zł / osobę.

Podstawowy wymóg

Korzystając z tego wsparcia spółdzielnia zobowiązuje się do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres:

 • 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub
 • 18 miesięcy w wymiarze ½ etatu.

W przypadku niewywiązania się z tego wymogu pracodawca ma oczywiście obowiązek zwrócić grant w wysokości proporcjonalnej do czasu zatrudnienia określonego w umowie.

Podstawa prawna

Art. 60a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne

Cel

Wsparcie osób mających trudności z wejściem lub powrotem na rynek pracy.

Dla kogo?

Wsparcie przeznaczone jest dla każdego pracodawcy w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej skierowanej przez powiatowy urzędu pracy, dla której wykonano profil pomocy oraz zaplanowano tę formę pomocy w indywidualnym planie działania.

Korzyści dla spółdzielni

Maksymalna wysokość jednorazowo refundowanych składek na ubezpieczenia społeczne to 300% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w tym momencie 5 550 zł (1 850 zł x 3).

Podstawowy wymóg

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego skierowanego przez urząd pracy może nastąpić w przypadku, gdy:

 • pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz
 • po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.

Podstawa prawna

 • art.. 47 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.

Wsparcie na tworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie, w tym w spółdzielni socjalnej – podsumowanie

Aby ułatwić Ci podjęcie decyzji z jakiego rodzaju wsparcia warto skorzystać, przygotowałem infografikę prezentującą poszczególne formy wsparcia w kontekście maksymalnego dofinansowania i kosztów, które w związku z nim trzeba będzie ponieść. Możesz też oczywiście skorzystać z kilku form (o ile są dostępne w urzędzie pracy), ale w odniesieniu do różnych osób bezrobotnych.

porównanie 6 form wsparcia tworzenia miejsc pracy z Funduszu Pracy

To tyle nt. wsparcia na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach ze środków Funduszu Pracy. Tradycyjnie zachęcam do popularyzacji wpisu np. z wykorzystaniem poniższych przycisków społecznościowych. Komentowanie też oczywiście miele widziane 🙂

Rate this post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *