5 przepisów prawnych dot. spółdzielni socjalnej, które mogą być dla Ciebie zaskakujące

prawo w spółdzielni socjalnej

Na sposób prowadzenia spółdzielni socjalnej wpływ mają specyficzne regulacje prawne, inne niż w przypadku organizacji pozarządowej, spółki kapitałowej czy też indywidualnej działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiłem kilka takich regulacji, które będą miały duży lub bardzo duży wpływ na sposób działania Twojej spółdzielni, a o których mogłeś dotychczas jeszcze nie usłyszeć. Dzisiaj m.in. o zasadach podziału nadwyżki, lustracji oraz pomocy de minimis.

1. Zasady podziału nadwyżki bilansowej

Ustawa o spółdzielniach socjalnych wprowadza całkowity zakaz podziału nadwyżki bilansowej pomiędzy członków (czyli jeśli spółdzielnia wypracuje np. 10 tys. zł zysku, to nie może tych pieniędzy podzielić pomiędzy członków). Jest to przepis, który wzbudza czasem sporo kontrowersji. Na co idą te środki? Ustawa wprowadza 3 kategorie, na które może zostać przeznaczona nadwyżka bilansowa:

 • zwiększenie funduszu zasobowego (ogólnie rzecz ujmując środki, które zostają zatrzymane w spółdzielni) – nie mniej niż 20%
 • cele wynikające z art. 2 ust. 2 ustawy – zalicza się tu reintegrację społeczną i zawodową członków spółdzielni oraz działalność społeczną i oświatowo kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – nie mniej niż 30%; można powiedzieć, że z tej części nadwyżki można sfinansować działania na rzecz członków spółdzielni i ich otoczenia,
 • fundusz inwestycyjny – pozostała część.

2. Spotkanie wszystkich członków spółdzielni nie oznacza z automatu walnego zgromadzenia.

Walne musi zostać zwołane odpowiednio wcześniej (w sposób i terminach zgodnych ze statutem). Oznacza to, że – jeśli walne nie zostało zwołane – wszyscy członkowie obecni na spotkaniu nie mogą podjąć decyzji będących w kompetencji walnego zgromadzenia np. odwołanie członka zarządu czy zmiana statutu. Więcej o tym przeczytasz we wpisach dot. zasad pracy walnego zgromadzenia. Tutaj znajdziesz pierwszy.

 3. Spółdzielnia nie może wypowiedzieć stosunku członkostwa.

Jedyną możliwością rozwiązania stosunku członkostwa przez spółdzielnię socjalną jest wykluczenie lub wykreślenie.

4. Spółdzielnia socjalna raz na trzy lata (a czasami wcześniej) musi zostać poddana procesowi lustracji.

(dla dociekliwych: stanowi o tym art. 91. § 1 Prawa spółdzielczego).

Jest to rodzaj audytu, badania prowadzonego przez osoby posiadające uprawnienia lustracyjne. Z punktu widzenia spółdzielni wiąże się to z kosztami (lustracja jest odpłatna), z drugiej strony członkowie spółdzielni otrzymują rzetelną informację jak prowadzone są sprawy spółdzielni oraz czy spółdzielnia działa:

 • legalnie (przestrzega przepisów prawa, postanowień statutu, uchwał i regulaminów organów statutowych oraz zawartych umów),
 • gospodarnie (celowo i oszczędnie dysponuje środkami na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni oraz wykazywanej należytej dbałości o właściwe zabezpieczenie majątku),
 • rzetelnie (dokumentuje czynności zgodnie ze stanem rzeczywistym).

[Aktualizacja 2024.01.15] Dodatkowo jeśli Spółdzielnia powstała z udziałem środków publicznych, to pierwszej lustracji musi się poddać w ciągu 6 miesięcy po zatwierdzeniu pierwszego sprawozdania finansowego. 

5. Pomoc de minimis.

Jest to szczególna kategoria wsparcia udzielanego przez państwo, gdyż uznaje się, że ze względu na swą małą wartość nie powoduje ona zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym. Część preferencji przyznanych spółdzielniom socjalnym (np. dotacje z FP, PO KL, PFRON, refundacja ZUS) stanowi właśnie pomoc de minimis. Spółdzielnia, która korzysta z tego rodzaju pomocy musi uważać, żeby nie przekroczyć określonego prawem limitu (limit: 200 tys. euro w ciągu trzech lat; taka wysokość limitu będzie obowiązywała do końca 2013 r. – potem prawdopodobnie limit zostanie zwiększony). W tym celu powinna zbierać i przechowywać dokumenty potwierdzające wysokość już otrzymanej pomocy (tzw. zaświadczenia o pomocy de minimis, które wydaje instytucja udzielająca wsparcia).

Ważne jest to, że pomocą de minimis jest już samo zwolnienie z opłat za rejestrację spółdzielni w KRS (dla dociekliwych: o zwolnieniu z opłat mówi art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych, z kolei art. 15 ust. 3 tej samej ustawy wprost mówi, że tego rodzaju wsparcie jest pomocą de minimis). Tym samym tak naprawdę każda spółdzielnia korzysta z tej pomocy i powinna zbierać zaświadczenia, które będą potwierdzać wysokość otrzymanej pomocy de minimis.

W przypadku zwolnienia z opłat zaświadczenie o pomocy de minimis powinien wydać sąd (dla dociekliwych: art. 15 ust. 5 pkt. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych). Jeśli sąd nie wydał takiego zaświadczenia, należy się o nie upomnieć stosownym pismem. Ubiegając się bowiem o dalsze formy wsparcia (np. dotacje z PO KL) musimy udokumentować wysokość już otrzymanej pomocy de minimis (pomijam już kwestię, o której przede wszystkim musisz pamiętać, że zwolnienie z opłat jest pomocą de minimis, w innym przypadku ubiegając się o dalsze formy wsparcia składając oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis jako spółdzielnia będziesz poświadczał nieprawdę).

To tyle na temat zaskakujących przepisów prawnych, które określają zasady działania spółdzielni socjalnych. Zachęcam do komentowania wpisu. Jakie inne przepisy były dla Ciebie zaskakujące?

 

Rate this post

20 thoughts on “5 przepisów prawnych dot. spółdzielni socjalnej, które mogą być dla Ciebie zaskakujące

 1. Kasia says:

  WITAM,
  POZWOLĘ SOBIE WŁĄCZYĆ SIĘ W ROZMOWĘ.
  Pani Małgorzata napisała
  “Jaki krok powinniśmy podjąć jeśli S.S. została powołana 15.11.12r., rozpoczęcie działalności wpisane było na dzień 02.01.2013r., w jakim czasie powinniśmy podpisać umowy o pracę (i czy to muszą być umowy o pracę, czy umowy zlecenie jeśli zus zostaje refundowany),ostatni potrzebny dokument czyli regon wpłynął do nas 21.01.13r.”

  Tak, jak napisał Pan Waldemar – jeśli skorzystaliście z dotacji w ramach POKL rodzaj umowy o pracę nie ma tu znaczenia (jeśli nie ma dodatkowych obwarowań w tej kwestii w regulaminie projektu). Na przykład w woj. kujawsko-pomorskim warunkiem wypłaty drugiej transzy pomostówki jest przedstawienie umów o pracę / cywilnoprawnych lub odpowiednich dokumentów z ZUS o odprowadzaniu składek za pracowników, w innych województwach może być inaczej.

  Odnośnie drugiego pytania : “Czy powinniśmy korygować datę rozpoczęcia działalności ?”
  Najważniejsze, by nie uzyskać dochodu przed zgłoszoną w US datą rozpoczęcia działalności gosp. – Panie Waldku proszę poprawić, jeśli się mylę.

  Przechodząc do wypowiedzi Pana Waldemara “Jeszcze jedna rzecz: jeśli wstrzymacie się Państwo z zatrudnieniem i chcecie skorzystać z refundacji ZUS z Funduszu Pracy, to warto zadbać by osoby bezrobotne utrzymały swój status do momentu zatrudnienia (najprościej uzgodnić datę zatrudnienia z urzędem pracy; znam przypadek, że urząd odmówił refundacji w sytuacji, w której osoby bezrobotne zakładające spółdzielnię socjalną w momencie zatrudnienia nie miały już statusu osoby bezrobotnej).

  Dodam jeszcze, że urząd może pozbawić statusu osoby bezrobotnej w momencie otrzymania wsparcia finansowego – warto porozmawiać i uzgodnić to (kiedy zostaniemy wyrejestrowani? kiedy musimy się zatrudnić by móc skorzystać z refundacji ZUS?) z konkretnym urzędem pracy. ”

  Niestety w tej kwestii urzędy pracy stosują różną interpretację przepisów. Napiszę, jak to jest w moim UP – biorą niestety pod uwagę nie dzień otrzymania dotacji, a datę rejestracji spółdzielni w KRS. Takie podejście jest z sprzeczne z art. 33 ust. 4 ustawy o promocji…(2a) Starosta pozbawia statusu bezrobotnego osoby która otrzymała jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności lub na wniesienie wkładu.

  • Kasia says:

   Co do refundacji składek ZUS z UP.
   U nas (Włocławek kujawsko-pomorskie) moment podpisania umowy o pracę nie ma znaczenia. Inna kwestia to to, czy urząd posiada środki na refundację. Moim zdaniem zabiegi o refundację składek należy rozpocząć już z chwilą zarejestrowania spółdzielni, czyli trzeba pisać-męczyć urzędników pytaniem, czy urząd posiada środki na refundację. Dobrze, jeśli w to “męczenie” włączy się OWES, który przyznaje nam środki, wówczas jeszcze przed przekazaniem dotacji instytucja ta może wystąpić z odpowiednim zapytaniem i poinformować UP, że w mieście w takim i takim terminie ma powstać spółdzielnia, gdzie planuje się zatrudnić tylu i tylu pracowników na np. najniższą krajową.

   • Kasia says:

    Oczywiście, jeśli nie uda nam się zdobyć refundacji składek z Funduszu Pracy – czyli UP, składki te refundujemy z pomostówki dotacyjnej POKL.

    • Kasia says:

     A TERAZ – JAKIE PRZEPISY BYŁY DLA MNIE ZASKOCZENIEM I NADAL NIE DAJĄ MI SPAĆ

     W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ZASADY PODZIAŁU NADWYŻKI BILANSOWEJ. JAKOŚ SIĘ Z TYMI ZASADAMI OSWAJAM, ALE NADAL POSZUKUJĘ PRAWNIE DOPUSZCZALNEGO SPOSOBU PRZYZNAWANIA PRACOWNIKOM SPÓŁDZIELNI PREMII UZNANIOWEJ. CZY JEŚLI W DANYM MIESIĄCU WYPRACOWALIŚMY NP 20 TYŚ – WYPŁACAMY Z TEGO WYNAGRODZENIA, POTRĄCAMY INNE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA TYPU ZUS itp., po tych zabiegach zostaje nam np. 10 TYŚ CZYSTEGO ZYSKU – NADWYŻKI – czyli całkiem sporo – nie chcemy tego wszystkiego dzielić zgodnie z ustawą, ale postanawiamy przyznać sobie (5 osobą) premię-podejmujemy stosowną uchwałę rekomendującą i na tej podstawie zarząd przyznaje nam po 500zł premii (500×5=25oo, 10000-2.500= 7.500)- czy będzie to zgodne z przepisami ?????.[/b]
     Resztę 7.500 dzielimy jako nadwyżkę zgodnie z zasadami ustawy o spół. socj.

     Kolejne zaskoczenie – zasady określone w art. Art. 19. ustawy o ss “1. W przypadku likwidacji spółdzielni socjalnej, której powstanie zostało sfinansowane ze środków publicznych, środki pozostające po spłaceniu zobowiązań, złożeniu do depozytu stosownych sum zabezpieczających należności sporne lub niewymagalne i po wydzieleniu kwot przeznaczonych na wypłaty udziałów, dzieli się między jej członków, jednak nie więcej niż 20 % środków, w pozostałej części przekazuje się na Fundusz Pracy.
     2. W przypadku likwidacji spółdzielni socjalnej, która nie korzystała ze środków Funduszu Pracy, środki określone w ust. 1, dzieli się w całości pomiędzy jej członków.”

     Między ust. 1 i 2 tego artykułu występuje pewna sprzeczność – czy jeśli założyłam spółdzielnię z dotacji POKL -to czy zapis ten będę musiała zastosować likwidując spółdzielnię??
     Uzasadnienie do ustawy nie daje odpowiedzi na to pytanie, dostępne na rynku dwa komentarze do ustawy o ss również nie dają odpowiedzi, nie znalazłam też żadnych orzeczeń dot. tej kwestii.
     pozdrawiam

     • Waldek Żbik says:

      Witam,

      Dziękuję za włączenie się do dyskusji i cenne spostrzeżenia. Odniosę się do niektórych spraw:

      1. Jeśli spółdzielnia pokrywa ZUS w ramach wsparcia pomostowego PO KL, to faktycznie bardzo często warunkiem wypłaty drugiej transzy pomostówki jest przedstawienie umów o pracę / cywilnoprawnych lub odpowiednich dokumentów z ZUS o odprowadzaniu składek za pracowników. Wg. mojej wiedzy w większości województw taki obowiązek istnieje (wyjątkiem może być sytuacja, w której składek ZUS nie finansujemy ze wsparcia pomostowego, ale w takiej sytuacji należałoby negocjować zapisy umowy o wsparcie pomostowe / regulaminu projektu, co wcale nie jest takie proste – pojawia się konieczność zmiany wzoru umowy).

      2. Faktycznie dochód (a nawet przychód) nie powinien się pojawić przed datą rozpoczęcia działalności gospodarczej zgłoszonej do urzędu skarbowego. Jeszcze ważniejsze będzie to jeśli korzystamy z dotacji z Funduszu Pracy (wówczas rozpoczęcie działalności przed datą wynikającą z uchwały walnego zgromadzenia może skutkować brakiem możliwości otrzymania dotacji).

      3. Faktycznie kwestia momentu utraty statusu osoby bezrobotnej różnie jest traktowana w poszczególnych urzędach pracy. Przed nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i wprowadzeniem przepisu, na który powołuje się Pani Katarzyna dosyć powszechną praktyką było wyrejestrowywanie z urzędu pracy w momencie zarejestrowania spółdzielni (co moim zdaniem było błędne, bo członek założyciel spółdzielni przed podjęciem pracy w spółdzielni dalej może spełniać wymogi stawiane osoby bezrobotnej, czyli np. może być zdolny i gotowy do podjęcia pracy…). Teraz jako datę graniczną należałoby przyjąć datę otrzymania dotacji, ale oczywiście trzeba znać interpretacje danego urzędu pracy i ewentualnie negocjować.

      4. Zgadza się: im wcześniej damy znać urzędowi pracy, że chcemy skorzystać z refundacji, tym większe szanse, że faktycznie do tego dojdzie (zakładając dobrą wolę). Proponowałbym pierwszy kontakt z urzędem nawet przed lub tuż po zgromadzeniu założycielskim (urząd musi zaplanować / przewidzieć te środki w swoim budżecie). Warto też skorzystać z pomocy OWES (organizacji, instytucji, która pomaga założyć spółdzielnię i udziela wsparcia finansowego) – pozwoli to uwiarygodnić spółdzielnię i może otworzyć drzwi.

      5. Jeśli chodzi o premię. Najpierw kwestia pojęć: z nadwyżką mamy do czynienia po zakończeniu roku, w ciągu roku z kolei mamy do czynienia z dochodem (czyli przychód przewyższa nasze koszty). Jeśli mamy w umowie zapis, że wynagrodzenie wynosi tyle i tyle + premia uznaniowa oraz widzimy, że mamy dochód, to nie ma przeszkód by przyznać premię uznaniową. Warto tą sytuację monitorować na bieżąco i na tej podstawie podejmować decyzje (przyznanie jednorazowej premii w dużej wysokości w grudniu może być traktowane jako obejście przepisów ustawy dot. podziału nadwyżki bilansowej).

      6. Faktycznie kwestia możliwości podziału majątku pozostałego po likwidacji jest nieoczywista. W moim odczuciu ust. 1 i 2 artykułu 19 są ze sobą sprzeczne. Czy spółdzielnia socjalna, która otrzymała dotację z PO KL spełnia przesłanki wynikające z art. 1 (sfinansowanie ze środków publicznych)? Na pewno TAK. A czy taka spółdzielnia spełnia przesłanki wynikające z art. 2 (brak finansowania ze środków Funduszu Pracy)? Też na pewno TAK. Sęk w tym, że z tych dwóch sytuacji (które spełnia spółdzielnia finansowana w PO KL) ustawodawca wyciąga odmienne skutki prawne (w pierwszym przypadku możliwość podziału tylko 20% pozostałego majątku, w drugim możliwość podziału majątku w całości pomiędzy członków). Jak więc wygląda to ostatecznie? Moim zdaniem komentarz (dostępny tutaj: http://ozrsspl.ozrss.iq.pl/wp-content/uploads/2012/08/ustawa_ss_komentarz.pdf, str. 104) wskazuje raczej na brak możliwości podziału pomiędzy członków. Z drugiej strony mam interpretacje prawną, która mówi o możliwości takiego podziału w przypadku korzystania przez spółdzielnię z dotacji PO KL. Ostatecznie myślę, że to nie jest najważniejsze. Nie warto zakładać spółdzielni z myślą o majątku przy likwidacji.

      pozdrawiam serdecznie,

     • Kasia says:

      Witam
      DZIĘKUJĘ PANIE WALDEMARZE. WRESZCIE OSTATECZNIE W PKT 5 PANA OSTATNIEJ WYPOWIEDZI ROZWIAŁ PAN MOJE WĄTPLIWOŚCI CO DO MOŻLIWOŚCI PRZYZNAWANIA PREMII UZNANIOWEJ. RZECZYWIŚCIE UMKNĘŁA MI NAJWAŻNIEJSZA RZECZ- O NADWYŻCE BILANSOWEJ MÓWIMY NA KONIEC ROKU RACHUNKOWEGO.

      MAM JESZCZE JEDNO PYTANIE – JAK “UGRYŹĆ” TAKI PROBLEM. ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ W OPARCIU O DOTACJĘ – Zfp LUB pokl. JAK WIADOMO ŚCIEŻKA WSPARCIA JEST NASTĘPUJĄCA – REJESTRUJEMY SIĘ W KRS, OTRZYMUJEMY REGON,NIP, ZAKŁADAMY KONTO BANKOWE-DOPIERO WÓWCZAS OPERATOR WSPARCIA MOŻE PODPISAĆ Z NAMI UMOWĘ O DOTACJĘ, NIE MÓWIĄC JUŻ O TERMINIE WYPŁATY DOTACJI, KTÓRY MOŻE OKAZAĆ SIĘ ODLEGŁY.

      PRZECHODZĄC DO MERITUM – SKŁADAJĄC DOKUMENTY W KRS, ZGODNIE Z TZW ZASADĄ JEDNEGO OKIENKA PRZEDKŁADAMY TEŻ DOKUMENTY POTRZEBNE DO UZYSKANIA NR NIP I TUTAJ POJAWIA SIĘ PROBLEM PONIEWAŻ WSRÓD TYCH DOKUMENTÓW MUSI POJAWIĆ SIĘ TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA LOKALEM W KTÓRYM WYZNACZYMY SOBIE SIEDZIBĘ. NIE MAMY JESZCZE DOTACJI NA KONCIE SPÓŁDZIELNI, NIKT NIE CHCE Z NAMI PODPISAĆ PRZEDWSTĘPNEJ UMOWY NAJMU LOKALU.
      CO Z TYM FANTEM ZROBIĆ.
      CZY DOBRYM POMYSŁEM JEST WYZNACZENIE TYMCZASOWEJ SIEDZIBY SPÓŁDZIELNI NP. W MIESZKANIU JEDNEGO Z JEJ CZŁONKÓW (NA PODSTAWIE UM.UŻYCZENIA). PO OTRZYMANIU DOTACJI I WYNAJĘCIU LOKALU MOŻNA BY DOKONAĆ ZMIANY SIEDZIBY ZGŁOSZONEJ DO US.
      NALEŻY RÓWNIEŻ WSPOMNIEĆ ŻE W FORMULARZU NIP-2 TRZEBA WSKAZAĆ OPRÓCZ SIEDZIBY FIRMY RÓWNIEŻ MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – I TUTAJ W PRZYTOCZONYM PRZYKŁADZIE SPRAWA JESZCZE BARDZIEJ SIĘ KOMPLIKUJE.
      POZDRAWIAM I GRATULUJE FORUM – FAJNIE, ŻE PRAKTYK DZIELI SIĘ WIEDZĄ.

     • Waldek Żbik says:

      Witam ponownie,

      Podpisanie umowy użyczenia z członkiem spółdzielni jest jednym z prostszych i co ważniejsze bezkosztowych rozwiązań. W takiej sytuacji siedziba będzie jednocześnie miejscem prowadzenia działalności na potrzeby pierwszych kilku miesięcy. Nie widzę tu większego problemu poza tym, że trzeba będzie tą siedzibę potem zmienić, co wiąże się ze zmianą wpisu w KRS (na szczęście z opłat za zmianę wpisu spółdzielnie socjalne są również zwolnione).

      Najlepiej by taka tymczasowa siedziba była zarejestrowana na dom jednorodzinny, a nie na mieszkanie (w tym drugim przypadku prawdopodobnie co najmniej pojawi się konieczność zawiadomienia właściciela nieruchomości o zmianie funkcji lokalu).

      Dziękuję i pozdrawiam,

     • Dana says:

      Witam,ponieważ większość siedzib i tak trzeba wcześniej zaadaptować do prowadzenia działalności,to umowę najmu,chyba też należałoby zawrzeć wcześniej…No właśnie,ale przecież,nie mamy jeszcze osobowości prawnej,a może na zasadzie dobrej woli ten kto nam użycza lokal,koszty najmu ujmie w fakturze za m-c kiedy Sp -nia będzie miała już środki na zapłatę.Myślę,że zasada jednego okienka nas nie dotyczy,jest to udogodnienie dla tych którzy wpisują działalność do ewidencji gosp.Czy mam rację” Serdecznie pozdrawiam

     • WaldemarZbik says:

      Dzień dobry,

      Jasne, jeśli uda nam się dogadać w ten sposób, to OK.

      Co do jednego okienka, to w przypadku zakładania osób prawnych również obowiązuje, przynajmniej teoretycznie (składamy w sądzie wszystkie dokumenty, również np. zgłoszenie do urzędu skarbowego NIP 2 czy wniosek o REGON tzw. RG-1, mimo, że niejednokrotnie szybciej jest wzięcie z sądu tych dokumentów i samodzielne dostarczenie do odpowiednich urzędów, choć nie wszędzie takie rozwiązanie jest możliwe). Pisałem już o tym tutaj: https://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/entry/jak-szybko-zalozyc-spoldzielnie-socjalna/

      pozdrowienia,

 2. evka says:

  Dzień dobry, mam pytanie odnośnie lustracji. Otóż w naszej spółdzielni zmienił się zarząd i prawie z marszu zorganizował lustrację. (za 2013r.) Nie widziałam żadnego dokumentu, na podstawie którego zaproszono lustratora. Podobno zarząd zgłosił też przystąpienie naszej spółdzielni do związku rewizyjnego. Śmieszne dla mnie jest to, że jest to związek lustracyjny spółdzielni pracy. Nie było na ten temat dyskusji na walnym zgromadzeniu. Poza tym okazało się, że lustrator wziął sobie do pomocy w charakterze sekretarza osobę postronną (syna naszej koleżanki, tegorocznego absolwenta ekonomii), który w związku z tym ma dostęp do naszych danych osobowych, wynagrodzeń itp., w dodatku do ubiegłego piątku nie był zatrudniony na żadnej podstawie w spółdzielni i nie jest jej członkiem. Czy to jest dopuszczalne?
  Obecny zarząd skupił się wyłącznie na prowadzeniu działalności gospodarczej. Pozostała działalność statutowa leży odłogiem (pani prezes nie ma na to czasu), są zaniedbania w podstawowych obszarach
  (kodeks pracy, BHP, Sanepid). Teraz ja mam ochotę zwołać lustrację aktualnemu zarządowi (działa od 1.VI). Spotkałam przepis mówiący, że zarząd spółdzielni ma odpowiedzieć na takie żądanie w ciągu 14 dni, ale oczywiście nie mogę tego & odnaleźć. Bardzo proszę o komentarz, pozdrawiam.

  • Waldemar Żbik says:

   Witam serdecznie,

   Więc kilka spraw:
   1. Lustracja może być przeprowadzona na żądanie walnego zgromadzenia, rady lub 1/5 członków spółdzielni (art. 91, § 2 prawa spółdzielczego). W Waszym przypadku spokojnie więc można się wpisać w ten ostatni przypadek (jeśli członkowie zarządu są członkami spółdzielni).
   2. O przystąpieniu do związku rewizyjnego decyduje walne zgromadzenie. Nie ma możliwości by taką decyzję podjął zarząd (art. 38. § 1, pkt. 11 prawa spółdzielczego).
   3. Do uczestniczenia w lustracji uprawnieni są członkowie rady (w przypadku spółdzielni socjalnej, w której nie powołano rady nadzorczej mogą to być osoby oddelegowane przez walne zgromadzenie lub ewentualnie członkowie spółdzielni). Wzięcie osoby z zewnątrz jest niedopuszczalne.
   4. Spółdzielnia nie ma obowiązku prowadzić działalności statutowej (nie dotyczy to działań w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej członków spółdzielni).
   5. Nie kojarzę 14 dni w kontekście, o którym Pani wspomina. Tak, jak pisałem, lustracja może być przeprowadzona na żądanie 1/5 członków. Proszę pamiętać, że zawsze są to dodatkowe koszty. Minęły dopiero dwa miesiące od zmiany zarządu, więc zacząłbym od wykorzystania mechanizmów wewnątrzspółdzielczych (można np. żądać zwołania walnego zgromadzenia i złożenia wyjaśnień w wątpliwych sprawach).

   pozdrawiam serdecznie i zachęcam do popularyzacji strony np. na portalach społecznościowych lub polubienia fan page na Facebooku,

   Waldek Żbik

   • evka says:

    Bardzo dziękuję i podziwiam Pana za ogromną wiedzę oraz sumienność. Odnośnie mojego postu dodam jeszcze, że prezes spółdzielni nie jest jej członkiem a zwołanie walnego jest trudne. Na razie (mamy VIII) nie odbyło się jeszcze sprawozdawcze za ubiegły rok, chociaż uprawniona liczba członków spółdzielni złożyła takie żądanie w odpowiednim terminie jeszcze w czerwcu. Dostaliśmy powiadomienie na piśmie, że odbędzie się ono dopiero po zakończonej aktualnej lustracji (chyba we IX 🙂
    Rozumiem z Pana komentarza, że spółdzielnia socjalna może przystąpić do dowolnego związku rewizyjnego, nie musi być to OZRSS?

 3. Waldemar Żbik says:

  Oczywiście spółdzielnia socjalna może przystąpić do dowolnego związku rewizyjnego, choć z reguły najlepszym rozwiązaniem jest przestąpienie do związku branżowego (w naszym przypadku OZRSS).

  Dziwna sprawa z tym walnym, zwłaszcza w kontekście zatwierdzenia sprawozdań. W tym momencie jest to działanie poza prawem.

  pozdrowienia,

 4. Waldemar Żbik says:

  Np.
  Art. 267c. prawa spółdzielczego:
  Kto, będąc członkiem organu spółdzielni albo likwidatorem wbrew przepisom ustawy:
  (…)4) nie zwołuje walnego zgromadzenia (…) podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

  art. 79 ustawy o rachunkowości.
  Kto wbrew przepisom ustawy m.in. nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

  Więcej na ten temat znajdzie Pani tutaj: http://www.poradnikksiegowego.pl/artykul,92,4978,za-niezlozenie-sprawozdania-finansowego-do-krs-groza-kary.html

  pozdrowienia,

  • evka says:

   Bardo dziękuję, nieznajomość prawa szkodzi:)
   Szkoda, że nie wszyscy się tym przejmują. Również pozdrawiam

 5. evka says:

  Ad. 3: Spółdzielnia nie może wypowiedzieć stosunku członkostwa.
  Jedyną możliwością rozwiązania stosunku członkostwa przez spółdzielnię socjalną jest wykluczenie lub wykreślenie
  Tak, ale w przypadku, kiedy zarząd rozwiąże umowę o pracę z członkiem spółdzielni – przestaje on być również jej członkiem?

  • Waldemar Żbik says:

   Witam serdecznie,

   Nie jest to takie proste i zależy od tego:
   a) co rozumie Pani pod pojęciem “zarząd rozwiąże umowę o pracę z członkiem spółdzielni”?
   b) na jakiej podstawie członek spółdzielni był zatrudniony?

   Musimy pamiętać o szczególnej ochronie pracowników będących członkami spółdzielni, w szczególności zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę.

   pozdrawiam,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *