6 interesujących opcji wsparcia tworzenia miejsc pracy z Funduszu Pracy (również w przypadku spółdzielni socjalnych) cz. 1

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

Przyjrzymy się dzisiaj kilku wybranym możliwościom wsparcia miejsc pracy w spółdzielni socjalnej ze środków Funduszu Pracy. Nie są to środki dedykowane spółdzielniom socjalnym, ale możemy z nich też korzystać. Dzisiaj omówimy narzędzia związane ze wsparciem tworzenia miejsc pracy dla osób do 30-tego roku życia. Zajmiemy się refundacją składek na ubezpieczenia społeczne, bonem zatrudnieniowym oraz refundacją części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne – wszystko w odniesieniu do osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia

Cel

Zachęcenie pracodawców do zatrudniania bezrobotnych w tej grupie wiekowej i ułatwienie wejścia na rynek pracy młodym osobom bez doświadczenia zawodowego.

Dla kogo?

Refundacja może być przyznana w związku z zatrudnieniem skierowanego do pracy bezrobotnego do 30 roku życia (pierwsza praca), dla którego ustalono profil pomocy i zaplanowano tę formę pomocy w indywidualnym planie działania.

Korzyści

Maksymalna kwota refundacji to połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie. Okres refundacji nie może przekroczyć 6 miesięcy.

Biorąc pod uwagę powyższe otrzymujemy: 1 850 zł / 2 * 6 miesięcy, czyli łącznie daje nam to kwotę 5 550 zł.

Podstawowy wymóg

Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji po rygorem zwrotu otrzymanych środków.

W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania refundacji oraz przez co najmniej 3 miesiące po upływie okresu refundacji pracodawca jest obowiązany do zwrotu 50% łącznej kwoty, o której mowa powyżej.

Jeśli osoba bezrobotna w okresie wymaganym sama zrezygnuje, pracodawca musi przyjąć na jej miejsce kolejną osobę.

Podstawa prawna

Art. 60c. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Bon zatrudnieniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia

Cel

Motywowanie młodych bezrobotnych do samodzielnego podejmowania działań zmierzających do uzyskania zatrudnienia (bon to gwarancja zrefundowania pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego posiadacza bonu).

Dla kogo?

Przyznanie bonu wynika z ustalonego dla bezrobotnego profilu pomocy i jest ujęte w indywidualnym planie działania. Bon zatrudnieniowy może być przyznany zarejestrowanej osobie bezrobotnej w wieku do 30 roku życia (na jej wniosek), która znalazła pracodawcę chętnego zatrudnić ją na okres 18 miesięcy.

Korzyści dla pracodawcy

Pracodawca otrzymuje refundację kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego bezrobotnego w wysokości zasiłku dla bezrobotnych przez okres pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia (aktualnie w wysokości 831,10 zł miesięcznie, czyli łącznie mamy kwotę 9 972 zł za cały okres).

Podstawowy wymóg

Konieczność zatrudnienia skierowanego bezrobotnego – posiadacza bonu łącznie przez okres 18 miesięcy. Jeśli warunek ten nie będzie spełniony pracodawca zwraca całość lub część uzyskanej refundacji (zależnie od momentu zwolnienia). Wyjątek stanowi zwolnienie z inicjatywy posiadacza bonu lub z jego winy. W praktyce urzędy pracy wymagają zatrudnienia na pełny etat.

Podstawa prawna

Art. 66m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.)

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne

Cel

Zachęcenie pracodawców do zatrudniania bezrobotnych w tej grupie wiekowej i ułatwienie wejścia na rynek pracy młodym osobom bez doświadczenia zawodowego.

Dla kogo?

Refundacja może być przyznana w związku z zatrudnieniem skierowanego do pracy bezrobotnego do 30 roku życia, który podjął to zatrudnienie oraz ustalono dla niego profil pomocy i zaplanowano tę formę pomocy w indywidualnym planie działania.

Korzyści dla pracodawcy

Maksymalna kwota refundacji nie może przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca) i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Maksymalny okres refundacji to 12 miesięcy.

Biorąc pod uwagę powyższe otrzymujemy: 2 183 zł * 12 miesięcy, czyli łącznie daje nam to kwotę 26 196 zł za cały okres. Trzeba przy tym zaznaczyć, że niektóre urzędy pracy refundują kwotę niższą.

Uwaga: według aktualnego brzmienia ustawy to rozwiązanie ma funkcjonować w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

Podstawowy wymóg

Warunkiem przyznania refundacji jest:

  • zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji,
  • niezmniejszenie w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Podstawa prawna

Art. 150f-150g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Uwaga:

O szczegóły pytaj w odpowiednim urzędzie pracy. Może być tak, że urząd nie wnioskował np. o środki na bon zatrudnieniowy, bo postanowił postawić na ostatnie narzędzie, jako najkorzystniejsze rozwiązanie pod kątem długości zatrudnienia i wysokości wsparcia. Może się też oczywiście zdarzyć tak, że środki na daną formę wsparcia zostały już wyczerpane.

To tyle nt. wspierania tworzenia miejsc pracy – instrumentów dostępnych także dla spółdzielni socjalnej. W jednym z kolejnych wpisów zajmiemy się dofinansowaniem wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+, grantem na telepracę oraz jednorazową refundacją składek na ubezpieczenia społeczne bez ograniczeń wiekowych. Mam też w planach przygotowanie infografiki podsumowującej powyższy temat. Tradycyjnie zachęcam do popularyzowania wpisu np. z wykorzystaniem poniższych przycisków społecznościowych.

Rate this post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *